Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Ob-1250/18, Stran 313
V skladu s 15. členom Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) nadzorni svet družbe s sklepom z dne 31. 1. 2018 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri ali primerljiva izobrazba po bolonjskem programu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– kandidat ni poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank,
– kandidat ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih.
Kandidati morajo k prijavi na razpis poleg življenjepisa priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja družbe za 4-letno mandatno obdobje (največ pet tipkanih strani).
Mandat direktorja družbe traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata.
Direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe izmed kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge oziroma prijave na predmetni razpis.
Nadzorni svet družbe bo upošteval le vloge, ki bodo pravočasno oddane po elektronski pošti ter jim bodo poleg življenjepisa priložena ustrezna potrdila oziroma priloge o izpolnjevanju pogojev.
Aktivno znanje svetovnega jezika kandidati lahko dokažejo z ustreznim javno veljavnim potrdilom, ki ga izda visokošolski zavod ali ustanova, verificirana za izdajanje tovrstnih potrdil.
Vloge z oznako »razpis za delovno mesto direktorja« in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema tajništvo družbe na elektronski naslov: tajnistvo@uradni-list.si, in sicer do vključno 16. 2. 2018 do 24. ure.
O sprejeti odločitvi nadzornega sveta družbe bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.
Nadzorni svet Uradnega lista Republike Slovenije, d.o.o.