Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Ob-1249/18, Stran 313
Svet javnega zavoda Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica, na podlagi sklepa, sprejetega na 3. korespondenčni seji dne 30. 1. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o ravnateljskem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda, Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
K prijavi se lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/le v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani