Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Št. 013/2018-1-1 Ob-1217/18, Stran 312
Svet zavoda Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa s 4. seje sveta zavoda z dne 24. 1. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2018. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis ZPIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite na naslov Svet zavoda Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Prijave sprejemamo do vključno 16. 2. 2018.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Center, Novo mesto