Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Ob-1214/18, Stran 311
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J in 46/16 – ZOFVI-L), Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja(ice) 
Javnega zavoda Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J in 46/16 – ZOFVI-L).
Za ravnatelja(ico) zavoda je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in naprej) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in naprej) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda.
Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 24. 6. 2018 oziroma skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja(ice).
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja(ico)« in naslovijo na naslov »Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana« v roku 15 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik