Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Ob-1211/18, Stran 310
Svet šole Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta šole z dne 10. 1. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjava kandidata/tke, da bo ravnateljski izpit opravil/a v zakonsko predpisanem roku, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite po pošti najkasneje do 16. 2. 2018 na naslov: Svet šole Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo zavoda za mandatno obdobje, ter predložiti kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro