Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Št. 322-3/2018 Ob-1223/18, Stran 295
Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/18) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10) objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis 
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev: 9.443,00 EUR.
Kriteriji in merila za izbor programov
Kriteriji in merila za izbor programov sofinanciranja so opredeljeni v 13. členu Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10, z dne 12. 3. 2010).
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
1) Število članov v društvu s plačano članarino
do 50 članov
5 točk
od 51 do 100 članov
10 točk
101 in več članov
15 točk
sekcija, ki deluje v okviru društva
10 točk
2) Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji
– do 25 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini
– do 50 točk/predstavitev
– Izdajanje promocijskega materiala
– do 25 točk/prom. material
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev
– do 100 točk/projekt
– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo več turističnih in drugih društev ter drugih subjektov v občini in izven občine
– do 100 točk/projekt
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in ostalih tematskih poti
– do 50 točk/leto
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje turistične signalizacije …
– do 50 točk/leto
– čistilne akcije
– do 25 točk/leto
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave ...)
– poldnevna prireditev
– do 50 točk/prireditev
– celodnevna prireditev
– do 100 točk/prireditev
– večdnevna prireditev
– do 200 točk/prireditev
– etnografske, etnološke prireditve
– do 100 točk/prireditev
– ostale prireditve
– do 50 točk/prireditev
– društvo je organizator in izvajalec prireditve
– do 100 točk/prireditev
– v okviru prireditev sodeluje več društev
– do 25 točk/prireditev
Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino
– do 25 točk/prireditev
Izobraževanje in usposabljanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev
– do 15 točk/delav., predav.,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na področje delovanja društva
– do 50 točk/leto
– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)
– do 100 točk/leto
– izobraževanje članov društva
– do 25 točk/leto
Reference izvajalca
– sodelovanje pri projektih Mestne občine Slovenj Gradec v preteklem letu
– do 50 točk/projekt
Rok za predložitev in oddaja vloge: vlogo na razpis je potrebno oddati v vložišču ali poslati priporočeno po pošti na naslov MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do ponedeljka, 5. 3. 2018. Priporočena pošta je lahko do tega dne oddana na pošti. Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – JR turistična društva 2018«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa: odpiranje vlog bo potekalo v roku 5 dni po končnem datumu oddaje razpisne dokumentacije, prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Razpisna dokumentacija: dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo v turistični pisarni JZ SPOTUR, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-116, faks 02/88-12-117, e-naslov: tic@slovenjgradec.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.slovenjgradec.si ali www.spotur.si.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti