Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Ob-1263/18, Stran 280
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018, (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019, (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2017 in 2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017, št. 302-170/2016/59,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 303-7/2016/6 z dne 9. 5. 2016 in Dodatka 1 k Sporazumu, št. 303-2/2017/176, z dne 8. 12. 2017,
– Pogodbe št. SPIRIT-2017-2022/SPOT-JB o izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje celovitih podpornih storitev v okviru SPOT v obdobju 2017–2022:, sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23. 6. 2017 ter Dodatka 1 k Pogodbi, št.: SPIRIT-2017-2023/SPOT-JB o izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru SPOT v obdobju 2018–2022 z dne 25. 10. 2017,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001), z dne 29. 7. 2016 z vsemi spremembami;
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Sklepa o potrditvi Zagonskega elaborata vladnega strateškega razvojnega projekta P6.3. VEM za poslovne subjekte, št. 30000-5/2016/3, z dne 15. 9. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3-1/1/MGRT/0 za Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska z dne 31. 1. 2018
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17 – v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:
– krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
– pospeševanje ustanavljanja novih MSP.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
Cilji javnega razpisa so:
– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.
Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjim rezultatom:
– povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 3 slovenskih poslovnih točkah- za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki od navedenih statističnih regij na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022.
Vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji (konzorcij) morajo izvajati naslednje naloge:
– promocija podjetniške kulture,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.
Predmet javnega razpisa je financiranje v tabeli 1 navedenih aktivnosti, ki izhajajo iz zgoraj opredeljenih nalog.
Tabela 1: Pregled aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa
AKTIVNOSTI SPOT regije
1. INFORMIRANJE
– posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik;
– redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;
– priprava člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji.
2. SVETOVANJE
Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev, ko bo sistem vzpostavljen) in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in podjetniki – angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka telefonsko, na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte.
3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA
– mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva …) in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva; 
– informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
– promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih; 
– srečanje s predstavnikom vsake občine – vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom spodbujanja podjetništva v regiji;
– udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja – sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.
4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE
– izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP. 
a) Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.
b) Delavnica je proces, v katerem se udeleženec osredotoči na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.
Tako usposabljanja kot delavnice vlagatelj izvaja na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost.
5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj – mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP.
6. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE
– mapiranje; 
– usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in ministrstva ter druga strokovna usposabljanja;
– opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije: aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje vseh aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev ter na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za upravičence in agencijo;
– srečanje podpornega okolja v regiji;
– koordinacija in vodenje konzorcija – v primeru, ko nastopa vlagatelj s partnerji;
– showroom regije – predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji.
Podrobneje so aktivnosti in obseg le teh za SPOT regije opredeljeni v vsakokratnih veljavnih Navodilih agencije o aktivnostih in nalogah za spodbujanje podjetništva na lokalnih in regionalnih ravneh (v nadaljevanju Navodila agencije), ki jih potrjuje direktor agencije. Veljavna verzija Navodil agencije je objavljena na spletni strani www.spiritslovenia.si. Izbrani vlagatelji (upravičenci) so dolžni upoštevati navedena vsakokrat veljavna Navodila agencije.
Vlagatelji morajo v vlogi na razpis predložiti Program dela za leta od 2018 do 2022 in Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018 (razpisna dokumentacija v tč. VII. – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazec 3: Vloga za SPOT regije).
Izbrani vlagatelj (upravičenec) Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za vsa nadaljnja leta (od 2019 do 2022) predloži do 30. novembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež oziroma poslovno enoto. Sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.
Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za neizdajo sklepa o izboru, nesklenitev oziroma odpoved pogodbe o financiranju.
Vlagatelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Glede delitve občin v kohezijske regije se upošteva razdelitev občin v obe kohezijski regiji, veljavna do 31. 12. 2014, ko je bil Operativni program za obdobje 2014–2020 potrjen. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna na povezavi Statističnega urada www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls (Razpisna dokumentacija v tč. III.- Reference vlagatelja in pregled financiranja polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij).
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v programskem območju, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve SPOT regije – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP v skladu z ZPOP-1.
Vlogo lahko odda vlagatelj s partnerji kot konzorcij.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Vlagatelj nastopa v imenu konzorcija partnerjev kot vodja konzorcija.
Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti ustrezen pravni akt (konzorcijsko pogodbo) o skupni izvedbi storitev oziroma aktivnosti v okviru SPOT regije v skladu s predmetnim javnim razpisom, ki mora določati pravice in obveznosti posameznih partnerjev konzorcija, nujno pa mora vsebovati tudi:
– določitev vodje konzorcija, ki je v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija v primeru izbora vloge pogodbena stranka oziroma podpisnik pogodbe o financiranju,
– pooblastila vodji konzorcija s strani vseh partnerjev konzorcija (za pripravo, podpis in oddajo vloge, dopolnitev vloge ter vseh prilog v imenu in za račun vseh članov konzorcija, za vročanje vseh pisanj in listin (npr. pozivov, dopisov, odločb, pogodbe) v zvezi s predmetnim javnim razpisom v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija, za podpis pogodbe o financiranju v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija, ter za izvajanje celotne komunikacije z agencijo ali nadzornimi organi), pri čemer je pooblastilo lahko zajeto v samo konzorcijsko pogodbo ali pa se predloži posebej,
– določitev sedeža SPOT regije,
– določilo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev konzorcija za pravilno izvedbo operacije skladno z razpisno dokumentacijo, vlogo in pogodbo o financiranju,
– določilo o ravnanju v primeru sprememb konzorcija zaradi sprememb partnerjev, ravnanju v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih partnerjev ter ciljev operacije.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj (kot tudi vsi konzorcijski partnerji) podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije v tč. VII. – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazec 4: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju, pa bo agencija odstopila od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje (pogoje iz točke 4.1. mora izpolnjevati vodja konzorcija kot vlagatelj in tudi vsi konzorcijski partnerji)
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Vlagatelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava in je vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije in mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– da je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis, izvajal najmanj dve leti pred oddajo vloge (izkazovanje referenc je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji v tč. III. – Reference vlagatelja in pregled financiranja polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij),
– da opravlja dejavnost na geografskem območju, za katero se prijavlja na javni razpis.
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva oziroma v razmerju z izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
4.2. Posebni pogoji za vlagatelje
Osnovni pogoji (pogoje mora izpolnjevati vodja konzorcija kot vlagatelj in tudi vsi konzorcijski partnerji)
1. izvajati storitve iz 2.2. točke razpisa, tabela 1, na sedežu SPOT regije in tudi na drugih primernih lokacijah v regiji skladno z Navodili agencije;
2. zagotavljati storitve za vse občine v posamezni statistični regiji;
3. zagotoviti za aktivnosti, ki jih izvaja na sedežu SPOT regije na voljo zahtevano število ustrezno usposobljenih svetovalcev (natančnejši pogoji so navedeni v točki »Pogoji za svetovalce«) (pogoj mora izpolnjevati konzorcij kot celota);
4. zagotoviti število svetovalcev na SPOT regije na regijo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji v tč. III. – Reference vlagatelja in pregled financiranja polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij. Svetovalci, ki bodo izvajali delo na SPOT regije morajo biti zaposleni pri vlagatelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju za polni delovni čas za delo na SPOT regije (pogoj mora izpolnjevati konzorcij kot celota);
5. vsak posamezen konzorcijski partner mora imeti najmanj enega svetovalca, zaposlenega za polni delovni čas v okviru javnega razpisa in ne več kot tri, ki bodo za polni delovni čas opravljali aktivnosti na projektu SPOT regije;
6. obvezna sestavina prijave je konzorcijska pogodba partnerjev v vsebini iz točke 4. tega razpisa oziroma razpisne dokumentacije, ki jo mora vodja konzorcija priložiti ob oddaji vloge;
7. najmanj polovica svetovalcev na SPOT regije mora izpolnjevati pogoje za upravljanje z aplikacijo e-VEM ob oddaji vloge;
8. vlagatelj se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo na posamezno statistično regijo. Pogoj velja tudi za vsakega posameznega konzorcijskega partnerja (posamezen član konzorcija lahko kot konzorcijski partner sodeluje samo pri eni vlogi).
Tehnična in prostorska sposobnost na sedežu SPOT regije (pogoje mora izpolnjevati konzorcij kot celota):
1. prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost;
2. primerno IKT opremo, s katero se lahko opravlja e-postopke, ki so urejeni skladno s predpisi, ki urejajo sodni oziroma poslovni register;
3. samostojno kvalificirano digitalno potrdilo;
4. poslovni prostor v obsegu vsaj 30 m2 za showroom regije;
5. dostopnost SPOT regije mora biti zagotovljena tako z javnim, kot zasebnim prevoznim sredstvom;
6. v primeru vloge s partnerji morajo biti na sedežu SPOT regije zagotovljeni prostori tudi za vse svetovalce SPOT regije.
Pogoji za svetovalce (vse pogoje morajo izpolnjevati vsi svetovalci):
Vlagatelj, posamezen konzorcijski partner oziroma konzorcij kot celota, kot je to določeno v predhodnih določilih točke 4.2., mora za izvedbo aktivnosti SPOT regije v skladu z velikostjo regije zagotoviti zahtevano št. svetovalcev, navedeno v razpisni dokumentaciji v tč. III. – Reference vlagatelja in pregled financiranja polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij. Svetovalec mora imeti najkasneje na dan oddaje vloge sklenjeno delovno razmerje z vlagateljem oziroma posameznim konzorcijskim partnerjem, za polni delovni čas, vsaj za obdobje izvajanja operacije po tem javnem razpisu. Svetovalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo;
2. svetovalne izkušnje s potencialnimi podjetniki in MSPji v obdobju od 1. 1. 2015 do objave razpisa s področij: priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj pet referenc za vsako od izbranih najmanj šestih področij. Področja morajo biti izbrana izmed osmih navedenih v tej točki;
3. vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih področjih;
4. aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.
4.3. Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
4. Vlagatelj v vlogi definira lokacijo SPOT regije. V vsaki regiji je samo ena lokacija SPOT regije. SPOT regije mora biti lociran v enem od dveh največjih središč v regiji, določenih po številu prebivalcev in mora omogočati čim lažjo dostopnost vsem prebivalcem statistične regije.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Ocenjevanje formalno popolnih vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa ter so skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo izvedla komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor agencije ali od njega pooblaščena oseba. Formalno popolne vloge bo obravnavala komisija v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije, po pogojih in merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev v razpisni dokumentaciji iz točke IX., izpolnjene in opremljene obrazce ter priloge v enem izvodu.
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCA
Merila
Možno število točk
1. Merilo: SPOSOBNOST UPRAVIČENCA:
60
1.1. Upravljavska/koordinacijska sposobnost vlagatelja
1.2. Svetovalna sposobnost vlagatelja oziroma vsakega izmed članov konzorcija
1.3. Sestava – uravnoteženost konzorcija in dodana vrednost izvedenih aktivnosti za uporabnika
2. Merilo: IZVEDLJIVOST PROJEKTA:
2.1. Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
30
3. Merilo: ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV:
3.1. Izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. – IV. Merila za ocenjevanje.
V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala eno vlogo vlagatelja za vsako statistično regijo. V primeru, da za posamezno statistično regijo agencija na prejme ustrezne vloge se razpis ponovi/objavi samo za to regijo. Vlagatelj mora v posamezni statistični regiji izvesti aktivnosti v takšnem obsegu, kot je definirano v razpisni dokumentaciji v tč. VII. – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazcu 3: Vloga za SPOT regije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.894.120,00 v EUR, predvidoma po naslednji dinamiki.
Proračunska postavka
Programsko območje
%
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
Leto 2023
SKUPAJ
160065 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva –
Z-14-20-EU
Zahod
70
182.770,00
313.320,00
313.320,00
313.320,00
313.320,00
78.330,00
1.514.380,00
160066 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva –
Z-14-20-slovenska udeležba
Zahod
30
78.330,00
134.280,00
134.280,00
134.280,00
134.280,00
33.570,00
649.020,00
Skupaj
100
261.100,00
447.600,00
447.600,00
447.600,00
447.600,00
111.900,00
2.163.400,00
Proračunska postavka
Programsko območje
%
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
Leto 2023
SKUPAJ
160063
PN3.1 – Spodbujanje podjetništva –
V-14-20-EU
Vzhod
75
156.660,00
268.560,00
268.560,00
268.560,00
268.560,00
67.140,00
1.298.040,00
160064
PN3.1 – Spodbujanje podjetništva –
V-14-20-slovenska udeležba
Vzhod
25
52.220,00
89.520,00
89.520,00
89.520,00
89.520,00
22.380,00
432.680,00
Skupaj
100
208.880,00
358.080,00
358.080,00
358.080,00
358.080,00
89.520,00
1.730.720,00
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018–2023, oziroma traja do porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2018: 469.980,00 EUR
– leto 2019: 805.680,00 EUR
– leto 2020: 805.680,00 EUR
– leto 2021: 805.680,00 EUR
– leto 2022: 805.680,00 EUR
– leto 2023: 201.420,00 EUR.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o financiranju med izbranim vlagateljem in agencijo, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila iz naslova tega javnega razpisa so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen.V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom agencije se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o financiranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje operacij je:
Regija
EU delež 
SLO delež 
Vzhod
75 %
25 %
Zahod
70 %
30 %
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 3. 2018 do 10. 1. 2023, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2023.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
1. stroški plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu in bo financirano na podlagi metodologije,
2. posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja),
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Upravičeni stroški storitev zunanjega izvajalca na leto lahko znašajo največ 7.500,00 EUR brez DDV na posameznega svetovalca, razen za leto 2018. V letu 2018 lahko stroški storitev zunanjega izvajalca na leto znašajo največ 6.250,00 brez DDV na posameznega svetovalca.
DDV ni upravičen strošek.
10.1.1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom za osebje
Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki je zaposleno pri upravičencu (posameznemu vlagatelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju v primeru vloge s partnerji) za polni delovni čas in je razporejeno na delovne naloge po tem javnem razpisu. Višina stroška je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, september 2017).
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za financiranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena kot strošek opravljenega dela podjetniškega svetovalca na mesečni ravni.
Skladno z metodologijo je vrednost enote na mesečni ravni oziroma mesečne postavke 2.700,00 EUR.
Predvidena so naslednja dokazila za uveljavljanje standardnega stroška na enoto za stroške dela podjetniških svetovalcev:
– pogodba o zaposlitvi, dodatek k pogodbi o zaposlitvi oziroma druga ustrezna pravna podlaga, s katero je oseba – svetovalec – za polni delovni čas razporejena na delo na operaciji, z jasno opredelitvijo delovnega mesta ter v skladu z javnim razpisom definirano vsebino in obsegom dela za SPOT regije;
– vsebinsko poročilo, v katerem so opredeljene realizirane aktivnosti, navedene v Akcijskem načrtu SPOT regije za tekoče leto v skladu z javnim razpisom ob potrditvi zahtevkov za posamezno četrtletje (vsaj 21,25 % načrtovanih aktivnosti mora biti realiziranih).
10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji. Upravičenec je dolžan storitve zunanjih izvajalcev naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih tržnih pogojih.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na podlagi standardnega obsega stroška na enoto, ki predstavlja strošek dela zaposlitve svetovalca skladno z metodologijo, pavšalnega financiranja – v obliki pavšalne stopnje največ do 15 % od upravičenih neposrednih stroškov osebja ter dejansko nastalih stroškov storitev zunanjih izvajalcev.
Podrobna razčlenitev dokazil o nastalih stroških je navedena v Navodilih agencije. Veljavna verzija Navodil agencije je objavljena na spletni strani http://www.spiritslovenia.si.
Agencija bo izbranim vlagateljem, s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, financirala le upravičene stroške, ki bodo nastali za izvedbo aktivnosti opredeljenih v tem javnem razpisu, za katere bo upravičenec dokazal in dokumentiral, da jih je izvedel. Financiranje bo mogoče na osnovi vsakokratnega potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so:
1. petnajst dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
2. štirideset dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Drugo odpiranje se bo izvedelo le, v kolikor na prvem odpiranju za katero od razpisanih statističnih regij ne bo izbrana nobena vloga.
Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, tč. IX. – Navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na datum za oddajo vlog. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot datum oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (datum je razviden iz poštnega žiga),
– če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se kot datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa),
– če se vloga odda osebno v glavni pisarni izvajalskega organa, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana v času uradnih ur med 9. in 13. uro, se za datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa).
Oddaja vloge izven uradnih ur izvajalskega organa je mogoča le na način opredeljen v prvi in drugi alineji tega odstavka. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev iz točke IX. razpisne dokumentacije, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –Vloga – SPOT REGIJE 2018/2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska«, in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: http://www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene vlagateljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije ter vloga, ki ni skladna s predmetom ali namenom javnega razpisa, se zavrne.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 20 dni od datuma odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe o financiranju. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe o financiranju na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju pa lahko agencija odstopi od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o financiranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov financirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o financiranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v tč. VI. – Poročanje o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o financiranju.
Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati za regijo bodo morali biti tekom obdobja financiranja doseženi vsaj oziroma najmanj 85 %. Vlagatelj lahko zaprosi agencijo za soglasje za največ 10 % odstopanja od načrtovanega akcijskega načrta na letni ravni in te aktivnosti izvede v obdobju do zaključka izvajanja aktivnosti. Podrobneje so odstopanja definirana v pogodbi o financiranju.
Prav tako bodo izbrane SPOT regije podvržene merjenju prepoznavnosti in kvalitete storitev; v primeru nezadostnega doseganja kazalnikov, določenih za merjenje prepoznavnosti in kvalitete storitev se lahko pogodba o financiranju razveljavi. Za potrebe regije se lahko objavi nov javni razpis za preostalo obdobje upravičenosti.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in se bo s strani agencije podal sum kaznivega dejanja.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu RS.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov SPOTregije@spiritslovenia.si.
Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti