Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Št. 4300-30/2017/7 Ob-1262/18, Stran 277
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019
1. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 se objavlja na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU) in Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014 datum potrditve 24. 12. 2014 in dopolnitev 28. 7. 2017).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (v nadaljevanju: javni razpis) razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje).
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, razen podjetij v javni lasti, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.
Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.1.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo MGRT odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Do sofinanciranja bodo upravičeni prijavitelji, ki morajo izpolnjevati formalne pogoje za upravičenca, ki so dodočeni v 4. točki tega javnega razpisa in za katere velja:
a) Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
b) Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
c) Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno intenzivnost sofinanciranja.
d) Da se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
e) Da izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
f) Da izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
g) Če je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo prijavitelj dokazoval z vpisom v Sodni register.
h) Da prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do MGRT in izvajalskih institucij MGRT (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
i) Da prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
j) Da med prijaviteljem in MGRT oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je MGRT oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
k) Da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
l) Da prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
m) Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
n) Da prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24);
– ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– ladjedelništva;
– proizvodnjo, distribucijo energije ter energetska infrastrukturo;
– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter
– prometa, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
o) Da pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
p) Da pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
q) Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) oziroma razpisna dokumentacija.
r) Da je projekt skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
a) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
b) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom,
c) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo,
d) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,
e) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
f) ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko MGRT zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.2. Pogoji za operacijo
Do sredstev niso upravičeni:
– projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti koncesijo za prirejanje iger na srečo,
– projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev,
– projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb ...) začele že pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis,
– projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez državne pomoči,
– projekti s področja trgovine,
– projekti, ki niso celoviti skladno s prvim odstavkom poglavja 2.3.2. razpisne dokumentacije oziroma celovitosti projekta ni moč razbrati iz prejete dokumentacije,
– projekti, za katere iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta izhaja, da zanje niso v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister pristojen za regionalni razvoj. Neustrezno označene in prepozno prispele vloge bo MGRT s sklepom zavrglo.
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Največje št. točk
A.
Bonitetna ocena.
25
B.
Število novo ustvarjenih delovnih mest.
25
C.
Kakovost novih delovnih mest.
6
D.
Namen in cilj investicije.
10
E.
Vpliv na okolje.
5
F.
Zgodovina financiranja.
8
G.
Inovativnost.
6
H.
Trajnostna naravnanost investicijskega projekta.
5
I.
Vrsta investicije.
3
J.
Število zaposlenih.
15
K.
Tehnologija.
15
L.
Skladnost poslovnega načrta s cilji investicije.
7
M.
Investicija.
7
SKUPAJ
137
Maksimalno število točk je 137.
Do sofinanciranja so upravičeni samo projekti, ki bodo prejeli 50 ali več točk.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki 7.
6.2. Postopek izbora
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje razpisa in so skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.
Strokovna komisija bo pripravila seznam vlagateljev, na osnovi katerega se bodo razpisana sredstva dodelila najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril v poglavju 7.1. razpisne dokumentacije ocenjene z višjim številom točk, do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) enako število točk, ima prednost vloga, ki doseže več točk pri merilu Število novo ustvarjenih delovnih mest. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk pri Bonitetni oceni podjetja. Če imata vlogi še vedno enako število točk, bo o razvrstitvi odločal žreb.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.400.000,00 evrov.
Proračunska postavka
Leto 2018
Leto 2019
PP 960610 – Razvoj Pomurja
625.000 €
775.000 €
Skupaj
1.400.000 €
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS, do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa MGRT za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko MGRT razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom MGRT, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
MGRT si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa sta leti 2018 in 2019, glede na dinamiko financiranja določeno v vlogi.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov, je od datuma oddaje vloge na ta javni razpis do skrajnega roka za izstavitev zahtevkov, ki je za leto 2018, 26. 10. 2018, za leto 2019 pa 25. 10. 2019.
Odobrena vendar neporabljena sredstva se iz leta 2018 ne morejo prenašati v naslednja leta. Enako velja za leto 2019.
9. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči in način financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Upravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.7.
Neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.8.
9.2. Intenzivnost pomoči
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651.
Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis.
Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,11 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 evrov, najvišji pa je lahko največ 200.000,00 evrov.
9.3. Način financiranja upravičenih stroškov
Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik sredstev, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Vsebina zahtevka je opredeljena v 5. členu pogodbe, ki je priiloga razpisne dokumentacije.
Upravičencu se bodo, ob upoštevanju pogojev javnega razpisa in razpisne dokumetacije, sredstva izplačala v višini do pogodbeno dogovorjenega zneska oziroma ne več kot v dogovorjenem sorazmernem deležu dejanskih (obračunanih) upravičenih izdatkov, razvidnih iz predloženega poročila s prilogami. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi finančnimi dokazili ob upoštevanju določil javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije.
Obvezna vsebina vmesnega poročila, ki ga je treba priložiti ob izstavitvi vsakega zahtevka za izplačilo in pogoji za izplačilo so opredeljeni v prilogi št. 1 pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti projekta, se znesek sofinanciranja s strani MGRT sorazmerno zmanjša.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 3.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, osebno oddane na omenjen naslov najkasneje do 28. 2. 2018 do konca uradnih ur MGRT oziroma bodo oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 28. 2. 2018 do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji v točki 3, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR Pomurje 2018 št. 4300-30/2017« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih MGRT najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh MGRT: http://www.mgrt.gov.si
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
Nadaljnji postopek in način izbora popolnih vlog je naveden v razpisni dokumentaciji, poglavje 6 in 7.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa MGRT o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGRT.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/
14. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-30/2017«.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. MGRT bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo