Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Ob-1261/18, Stran 273
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019
1. Pravna podlaga:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju: ZJF),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (čistopis) (sklep Vlade št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 in št. 30301-4/2016/6 z dne 23. 6. 2016),
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16),
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju Uredba (651/2014/EU)) in Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014 in dopolnitev z dne 28. 7. 2017, s trajanjem do 31. 12. 2020.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.
Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti na upravičenem območju.
Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: ustvarjenimi novimi delovnimi mesti ter razširitev proizvodnje in storitev na upravičenem območju.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote;
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičeni prijavitelji:
– vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:
– registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15 in 15/17) in
– poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje; 
– ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto. V primeru, da se začetna investicija nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote (skladno s predmetom javnega razpisa), so upravičeni tudi tisti prijavitelji, ki bodo imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;
– ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;
– ki niso v javni lasti (za prijavitelja v javni lasti se štejete, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic);
– katerih večinski lastnik ali lastnik s prevladujočim vplivom, poslovodna oseba ali oseba s posebnimi pooblastili ni bila, v obdobju zadnjih 7 let, zaposlena ali je imela v lasti podjetje, katerega obveznosti do poslovnih bank so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank d.d.;
– niso samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost (tudi fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost);
– niso gospodarske družbe, katerih lastnik (ne glede na % lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na upravičenem območju.
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi gospodarske družbe, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih ali izvenzakonskih partnerjev.
Definicija povezanega podjetja za namene tega razpisa je opredeljena v poglavju 2.4. Razpisne dokumentacije skladno s 3. členom Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU »Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov«.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
2. Do sredstev niso upravičeni tisti prjavitelji, ki so od leta 2014 naprej že (bili) prejemniki sredstev na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020, vendar investicije, ki je predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi niso zaključili in/ali niso zaposlili vseh delavcev v skladu s pogodbo, delovna mesta, ki so bila ustvarjena, niso bila ves čas zasedena oziroma iz pogodb ni razvidno, da bodo zasedena vsaj še tri oziroma pet let po zaključku projekta, ali pa se investicija ne izvaja v skladu s pogodbo.
3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujenje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalni razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
5. Prijavitelj in/ali večinski lastnik prijavitelja na dan objave razpisa ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C). Če se omenjeni postopki pričnejo v postopku ocenjevanja vloge, se vloga zavrne.
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Dejanski lastniki prijavitelja so vpisani v Register dejanskih lastnikov pri AJPES in v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14 in 68/16 – ZPPDFT-1) niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Lastnik ali odgovorna oseba ni bila lastnica (25 ali več % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejela javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali evropska sredstva dodeljena.
10. Prijavitelj ni prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru v dveh letih pred oddajo vloge, ali ki ima v trenutku oddaje vloge konkretne načrte za zaprtje takšne dejavnosti v obdobju do dveh let po dokončanju začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju, kot to določa točka d) 13. člena Uredbe 651/2014/EU. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
11. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– ladjedelništva;
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture;
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),
– primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– jeklarstva in železarstva za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
– industrije sintetičnih vlaken za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU ter
– prometa in s tem povezane infrastrukture, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
12. Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
13. Pomoč ni dovoljena v primerih, če se daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
14. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
15. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
16. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
17. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
18. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
5.2. Pogoji za projekte
Upravičeni projekti so:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa;
– iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta / operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov;
– pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014);
– projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) ohranjajo obstoječa in na novo ustvarjena delovna mesta ter število zaposlenih (šteto od datuma oddaje vloge oziroma povprečje zadnjega obračunskega obdobja (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017), če je to število večje);
– projekti, katerih predmet javnega razpisa je »Vzpostavitev nove poslovne enote« so upravičeni le, če ustvarijo vsaj eno novo delovno mesto. Za te projekte ustvarjanje novih delovnih mest ni le merilo, temveč pogoj. Nadomestna zaposlitev v podjetju ter prezaposlitev v okviru povezanih podjetij se ne štejeta kot novi zaposlitvi;
– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji na dan oddaje vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št._2_v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu). Obrazec št. 2 je del RD.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje podrobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji v tč. 3 v Razpisni dokumentaciji.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija. Strokovna komisija bo predvidoma v osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila komisija v pozivu za dopolnitev. Strokovna komisija bo vloge ocenjevala dvostopenjsko: ocenjevanje formalne popolnosti vloge in vsebinsko ustreznost vloge. Za vsako fazo lahko strokovna komisija enkrat ali večkrat pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Ocenjujejo se le formalno popolne vloge. Če pri ugotavljanju popolnosti vloge strokovna komisija ugotovi, da vloga vključuje neupravičene stroške, prijavitelji ne bodo pozvani k dopolnitvi vloge, vloga pa se zavrne. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. Vloga bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če bo oddana prepozno (vloga se vrne pošiljatelju), je nepravilno označena (vloga se vrne pošiljatelju), jo je vložil neupravičen prijavitelj, če prijavitelj pošlje več vlog za isto začetno investicijo (med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene) ali če prijavitelj kandidira z dvema ali več projektoma. Prav tako bodo zavržene vloge, ki bodo na podlagi poziva k dopolnitvi dopolnjene prepozno ali bodo dopolnjene pravočasno, vendar ne v skladu s pozivom na dopolnitev (neustrezno dopolnjene vloge).
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo zavrnjene. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz uradnih evidenc. Vloga se zavrne tudi, če prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij na upravičenem območju, če prijavitelj v vlogo vključi neupravičene stroške in jih upošteva pri izračunu deleža sofinanciranja s strani ministrstva, če je prijavitelj predvidel previsok znesek oziroma delež sofinanciranja za nakup neopredmetenih osnovnih sredstev, če so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen, če prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe ter izpolnjevanje pogojev oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični, če prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s katerim bi bila presežena meja intenzivnosti državnih pomoči (odstotek upravičenih stroškov), če stroški investicije presegajo vrednosti iz poglavja 2. Podatki o javnem razpisu, če so podatki v vlogi neskladni, če prijavljen projekt ne bo imel zaprte finančne konstrukcije, če prijavitelj ali katerakoli druga zainteresirana oseba poskuša kakorkoli vplivati na neodvisno in nepristransko obravnavo vloge (vsak poskus vplivanja bo uradno evidentiran), če pri ocenjevanju ne bo dosegla najmanj 50 točk in če bo pri ocenjevanju dosegla 50 ali več točk, vendar bodo vsa razpoložljiva sredstva že dodeljena za sofinanciranje vlog, ki so dosegle večje število točk.
Ministrstvo lahko pozove prijavitelja, katerega vloga bo predvidena za sofinanciranje, vendar predvidena sredstva po tem javnem razpisu ne bodo zadostovala za sofinanciranje upravičenih stroškov v obsegu, ki ga je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge še razpoložljivim sredstvom. V kolikor prejemnik sredstev tega, v postavljenem roku, ne bo storil oziroma na to ne bo pristal, lahko ministrstvo, po istem postopku, v okviru časovnih možnosti, ponudi sredstva prijavitelju ali prijaviteljem, katerih vloge so se po vrstnem redu ocen, razvrstile za vlogo prvotnega prejemnika sredstev.
Postopek in način izbora je podrobno naveden v razpisni dokumentaciji od točke 3.4. do 3.8.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Št. točk
1
Ocena prijavitelja
35
2
Ocena projekta začetne investicije
65
3
Skladnost poslovnega načrta s cilji začetne investicije
10
SKUPAJ
110
Maksimalno število točk je 110.
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene na podlagi razlogov iz prejšnje točke, bo ocenila strokovna komisija na podlagi meril. Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni od točke 3.9. do 3.10.2. razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.270.755,00 EUR in so predvidena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja, EP 1536-11-0022.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih leta 2018 in 2019, oziroma do porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2018: 357.505,00 EUR
– leto 2019: 913.250,00 EUR.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa: Proračunski leti 2018 in 2019.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z datumom oddaje vloge na ta JR, konča pa z dnem oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo, tj. do vključno 26. 10. 2018, če vlagatelj kandidira le za nepovratna sredstva za leto 2018 ter do vključno 25. 10. 2019, če vlagatelj kandidira za nepovratna sredstva za leti 2018 in 2019 oziroma samo za leto 2019.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, in do 31. 12. 2018, če vlagatelj kandidira za nepovratna sredstva za leto 2018 in do 31. 12. 2019, če vlagatelj kandidira za nepovratna sredstva za leto 2019.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči: upravičeni stroški in intenzivnost pomoči je določena v Razpisni dokumentaciji, poglavje 2.9.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 12. marec 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka 3.1.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko ministrstvo vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v sprejemni pisarni ministrstva, na lokaciji Kotnikova ulica 5, Ljubljana, od 9. do 15.30 (v petek do 14.30), na zadnji dan za oddajo vlog pa do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – 5JR HRT 2016 št. 4300-32/2017« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev: zaradi pričakovanega velikega števila odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prejem vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
O dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev s sklepom odloči minister.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo