Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

Št. 3310-60/2017/4 Ob-1260/18, Stran 244
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
1. javni razpis za podukrep 16.5:
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 eurov.
Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– 600.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
– 2.400.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 2.400.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 600.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ESKRP) znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa: 
Vnos prijavnega obrazca in prilog iz četrtega odstavka 28. člena Uredbe v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Obdobje upravičenosti stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
Cilj podukrepa:
Cilji podukrepa so določeni v 27. členu Uredbe.
Informacije o javnem razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 27. in 28. členu Uredbe.
3. Pilotni projekt
3.1 Pilotni projekt
1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 28. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem B) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike pilotnih projektov naslednje:
a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami:
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami,
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami,
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami;
b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih;
c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine;
č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode;
d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.
3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena Uredbe se pilotni projekt predloži v elektronski obliki (Word) na obrazcu iz priloge št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Sestavine pilotnega projekta so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
3.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 29. členu Uredbe in petem poglavju tega javnega razpisa.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju:
a) kmetijstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
b) gozdarstva, če ima registrirano dejavnost SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo ali SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
c) varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
3. Šteje se, da je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine, ki je povezana s področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, če je registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti:
a) SKD 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
b) SKD 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
c) SKD 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo;
č) SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
d) SKD 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
e) SKD 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo;
f) SKD 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki ali
g) SKD 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
4. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe. Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na javni razpis, zahtevka za izplačilo sredstev ali poslovnega načrta za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti v skladu z drugim in tretjim odstavkom 29. člena Uredbe naslednje sestavine:
a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatki o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatki o osebi, kateri je bilo opravljeno svetovanje in
č) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. Pravna oseba iz pod a) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe mora:
a) imeti registrirano dejavnost SKD 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost in
b) biti vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO).
6. Pravna oseba iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe opravlja dejavnost izobraževanja, na področju:
a) kmetijstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve stopnje s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni višješolski študijski program s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda;
b) gozdarstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jo vodi MIZŠ, in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve stopnje s področja gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni višješolski študijski program s področja gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
3.3 Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis
Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 7. poglavju tega javnega razpisa.
3.4 Upravičene aktivnosti projekta ter upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičene aktivnosti projekta in upravičeni stroški so določeni v 9. in 10. poglavju tega javnega razpisa.
2. Neupravičeni stroški so določeni v 11. poglavju tega javnega razpisa.
3.5 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 8. poglavju tega javnega razpisa.
2. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 33. členu Uredbe in 3.2 podpoglavju tega javnega razpisa. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe in opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, se poleg dokazila iz prejšnje podtočke priloži akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki je priloga prijavnemu obrazcu);
c) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
3.6 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 35. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem podpoglavju:
Merila
(Maks. št. točk)
KAKOVOST PARTNERSTVA
20
Sestava partnerstva: število članov partnerstva in heterogenost sestave partnerstva
15
Reference vodilnega partnerja
5
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA
40
Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva
8
Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji kmetijstva ali gozdarstva
8
Prispevek k varovanju naravnih virov
12
Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
12
PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
20
Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
20
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA
10
Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta
5
Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta
5
FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA
10
Partnerstvo sofinancira pilotni projekt: lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta
5
Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroškov pilotnega projekta
5
SKUPAJ 
100
Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za pilotne projekte
Merila
Število točk
I.
KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk
20
1.
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
15
Število članov partnerstva
5
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi so najmanj štiri kmetijska gospodarstva,
5
– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi sta najmanj dve kmetijski gospodarstvi.
3
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov)
10
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, od katerih:
4
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer samo en član opravlja dejavnost iz pod c) 2. točke 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa.
3
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«, in dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz pod a) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe in najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.
2
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
č) najmanj enega člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 29. člena Uredbe.
1
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D14 » Podatki o področju delovanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti, naslednje:
1. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
2. izdelava lesene embalaže (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
3. izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov, železniških pragov (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja;
5. izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov (SKD 02.200 Sečnja);
6. storitev sečnja (SKD 02.200 Sečnja);
7. storitev spravilo lesa iz gozda (SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo);
8. storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije (SKD 02.200 Sečnja);
9. storitev izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
10. storitev gojenje in varstvo gozdov (SKD 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti);
11. storitev žaganje in skobljanje lesa (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
12. oglarstvo (SKD 02.200 Sečnja);
13. proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, SKD 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo).
Točke iz naslova tega podmerila sestava partnerstva se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe.
2.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
5
Vodilni partner izkazuje najmanj eno referenco z vodenjem projektov, ki so (so)financirani iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, so zaključeni v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis, in se nanašajo na področje:
5
a) kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotnega projekta nanaša na kmetijstvo,
b) gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotnega projekta nanaša na gozdarstvo.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D15.1 »Reference vodilnega partnerja z vodenjem projektov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Vodilni partner izkazuje najmanj eno referenco s sodelovanjem v projektih (kot projektni partner), ki so (so)financirani iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, so zaključeni v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in se nanašajo na področje:
3
a) kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotni projekt nanaša na kmetijstvo,
b) gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D15.2 »Reference vodilnega partnerja pri sodelovanju v projektih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
II. 
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
40
1.
POMEN PILOTNEGA PROJEKTA ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA:
8
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in izpolnjujeta naslednje pogoje:
8
– imata sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah,
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: KOPOP) ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD).
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in imata:
5
– sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah in
– v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva.
2
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva 
iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe in pod d) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2.
SKLADNOST VSEBINE PILOTNEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
8
Vsebina projekta je skladna z več kot:
1. štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna z najmanj eno potrebo iz sklopa A., B. in C. ter vsaj enim od:
8
– strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11; v nadaljnjem besedilu Resolucija), če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo;
– ciljev iz Operativnega program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017; v nadaljnjem besedilu: Nacionalni gozdni program), če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
2. dvema do vključno štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna z najmanj eno potrebo iz dveh sklopov potreb, ter:
5
– vsaj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo;
– vsaj enim ciljem iz Nacionalnega gozdnega programa, če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
– P24 – Spodbujanje vlaganj v gozdarske tehnologije in predelavo lesa
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
– P21 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja ohranjenosti biotske raznovrstnosti v gozdovih
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
– P13 – Povečanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
– P25 – Izboljšanje tržne organiziranosti in povezanosti lastnikov gozdov ter naprej v gozdno-lesne predelovalne verige
– P26 – Spodbujanje večje uporabe lesa
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami).
V skladu z Nacionalni gozdnim programom so cilji naslednji:
a) Ohranjanje biotske raznovrstnost gozdov na krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni ter spremljanje njihovega zdravja in vitalnosti.
b) Zagotavljanje trajnosti donosov gozdov in vseh njihovih funkcij.
c) Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z organizacijskega in finančnega vidika.
d) Spodbujanje koordinacije in komunikacije med deležniki, povezanimi z gozdovi in gozdarstvom, pri projektih doma in na tujem.
3.
PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
12
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska zemljišča:
1. na ožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), vsebina pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo voda.
6
2. ki se nahajajo na območju Natura 2000 ali na območju širšega zavarovanega območja, vsebina pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja, ohranjanje narave ali varstvo voda. Za širša zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).
6
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora imeti najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, certifikat v skladu s shemama FSC® oziroma PEFC. Šteje se, da ima kmetija certifikat, če ga ima vsaj en član kmetije. Vlogi na javni razpis se priloži kopija certifikata o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov ali kopija certifikata FSC ali PEFC.
6
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, vendar ne morejo preseči 12 točk.
4.
PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno število točk:
12
Vsebina pilotnega projekta se nanaša področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje:
a) kmetijstva:
6
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na podnebne spremembe, kot npr. uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne spremembe, kot npr. prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
b) gozdarstva:
6
– uvajanje rastlinskih vrst, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb,
– izboljšanje obvladovanja posledic naravnih nesreč zaradi požara, žleda, vetroloma, snegoloma, škodljivcev, bolezni ipd.,
– prilagojena obnova in nega gozda podnebnim spremembam ali
– ohranjanje prilagoditvene zmožnosti gozdnih drevesnih vrst za spremembe v okolju;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
6
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2 v tleh in biomasi ali
– obnova gozda po naravnih nesrečah, z namenom povečane akumulacije CO2.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, razen točk iz pod a) in b) 1. točke tega podmerila.
III.
PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:
20
1.
PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso – maksimalno število točk:
20
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine,
10
– več kot dva do vključno štiri različne načine.
5
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila v obsegu:
– trikrat ali več,
10
– dvakrat.
5
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna javnosti na spletni strani vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje prejšnje točke izveden večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe in pod č) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
IV.
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk:
10
1.
NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta – maksimalno število točk:
5
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe in pod e) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2.
OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta – maksimalno število točk:
5
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate pilotnega projekta z več kot petimi objavami v enem ali različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:
3
– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširili rezultati pilotnega projekta, se udeleži več kot 20 udeležencev, pri čemer se kot dogodek šteje:
2
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov pilotnega projekta se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, pridobljenih v okviru izvedbe pilotnega projekta, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s četrto alinejo 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe in pod f) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
V.
FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk:
10
1.
PARTNERSTVO SOFINANCIRA PILOTNI PROJEKT: lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta – maksimalno število točk:
5
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,
5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.
3
2.
DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
5
Delež upravičenih stroškov projekta vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,
5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.
3
3.7 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 37., 59. člena Uredbe in 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa. Vodilni partner zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«, in za člana partnerstva iz pod c) 2. točke 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
2. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev poleg pogojev iz prejšnje točke izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 37. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 1. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in tremi fotografijami izvedbe praktičnega preizkusa, ki jih priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe so določene v 3. točki 9. poglavja tega javnega razpisa. Analiza izvedljivosti prenosa je sestavni del poročila o izvajanju projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe;
c) izpolnjevanje pogoja iz 3. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in naslednjimi dokazili, ki se priložijo zahtevku za izplačilo sredstev: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
č) kot dokazilo o izvedbi praktičnega preizkusa iz prve alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa;
d) kot dokazilo o prenosu znanja v prakso iz druge alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku za izplačilu priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
e) kot dokazilo o načinu razširjanja rezultatov projekta iz tretje alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta ter kopija članka, brošura, letak, avdio – video posnetek, povezava na spletno stran objave, fotografija dogodka, kopija sporočila in podatki o naslovnikih, če gre za razširjanje rezultatov pilotnega projekta z navadno ali elektronsko pošto ipd.;
f) kot dokazilo o obsegu razširjanja rezultatov projekta iz četrte alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma dogodek:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se zahtevku za izplačilu sredstev priloži povezavo na spletno stran objave ali avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.
3. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev v skladu z 61. členom Uredbe.
3.8 Finančne določbe
Finančne določbe so opredeljene v prvem, tretjem, četrtem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku 38. člena Uredbe.
4. Projekt EIP
4.1 Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 28. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem C) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike projektov EIP naslednje:
a) Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal:
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal,
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti tal,
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč s preprečevanjem erozije ali degradacije tal;
b) Trajnostno varstvo rastlin;
c) Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu:
– Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu,
– Blaženje podnebnih sprememb na kmetijskem gospodarstvu,
– Prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu;
č) Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja;
d) Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči;
e) Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih;
f) Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi:
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski pridelavi in predelavi,
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski pridelavi,
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski predelavi;
g) Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok na kmetijskem gospodarstvu;
h) Ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih;
i) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode;
j) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.
3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena Uredbe se projekt EIP predloži v elektronski obliki, in sicer v:
– Excel obliki z vsebino iz točke 1. priloge 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa in
– Word obliki z vsebino iz priloge 2 tega javnega razpisa, razen vsebine iz 1. točke.
4. Obrazca iz prejšnje točke za predložitev projekta sta določena v prilogi št. 3 in 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
5. Podatke o projektu EIP, MKGP posreduje Evropski komisiji v skladu s petim odstavkom 28. člena Uredbe.
4.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 30. členu Uredbe in petem poglavju tega javnega razpisa.
2. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe mora imeti registrirano dejavnost SKD 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost in biti vpisana v evidenco RO.
3. Šteje se, da je pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju:
a) kmetijstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
b) gozdarstva, če ima registrirano dejavnost SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo ali SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
c) varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
4. Šteje se, da je pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine, ki je povezana s področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva v skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe, če je registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti:
a) SKD 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
b) SKD 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
c) SKD 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo;
č) SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
d) SKD 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
e) SKD 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo;
f) SKD 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki ali
g) SKD 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
5. Pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe. Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na javni razpis, zahtevka za izplačilo sredstev ali priprava poslovnega načrta za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora vsebovati sestavine iz 4. točke 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa.
4.3 Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis
Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 7. poglavju tega javnega razpisa.
4.4 Upravičene aktivnosti projekta ter upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičene aktivnosti projekta in upravičeni stroški so določeni v 9. in 10. poglavju tega javnega razpisa.
2. Neupravičeni stroški so določeni v 11. poglavju tega javnega razpisa.
4.5 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 8. poglavju tega javnega razpisa.
2. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 33. členu Uredbe in 4.2 podpoglavju tega javnega razpisa. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe in opravljanja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda se poleg dokazila iz prejšnje podtočke priloži akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki je priloga prijavnemu obrazcu).
4.6 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 36. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem podpoglavju:
Merila
(Maks. št. točk)
KAKOVOST PARTNERSTVA
20
Sestava partnerstva: število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva in ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta
15
Reference članov partnerstva
5
KAKOVOST PROJEKTA EIP
40
Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva
8
Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva ali gozdarstva
8
Prispevek k varovanju naravnih virov
12
Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
12
PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
20
Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
10
Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev z izmenjavo izkušenj, znanj, ekonomskih, okoljskih in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP: član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v času trajanja projekta EIP izvede program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja v skupnem trajanju najmanj devet ur. Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh srečanj
10
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP
10
Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP
5
Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP
5
FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP
10
Partnerstvo sofinancira projekt: lastna udeležba članov partnerstva pri financiranju projekta EIP
5
Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroških projekta EIP
5
SKUPAJ 
100
Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
Merila
Število točk
I.
KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk
20
1.
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
15
Število članov partnerstva
3
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev,
3
– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva.
1
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov)
8
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, od katerih:
3
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, pri čemer samo en član opravlja dejavnost iz pod c) 3. točke 4.2 podpoglavja tega javnega razpisa.
2
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj« in dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoj iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.
2
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
č) najmanj enega člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 30. člena in pogoja iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.
1
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D14 »Podatki o področju delovanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta: reference najmanj dveh članov partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede na področje tematike projekta EIP.
4
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D16 »Reference članov partnerstva s področja tematike projekta EIP«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Točke iz naslova tega podmerila Sestava partnerstva se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 4. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe.
2.
REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
5
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj enem projektu, ki je (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje:
a) kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike projekta EIP nanaša na kmetijstvo,
c) gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike projekta EIP nanaša na gozdarstvo.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot 2 člana partnerstva,
5
– do vključno 2 člana partnerstva.
3
Član partnerstva izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D17 »Reference člana partnerstva z vodenjem ali sodelovanjem v projektih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
II. 
KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
40
1.
POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
8
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
8
– imajo sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v KOPOP ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja OMD.
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in imajo:
5
– sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah in
– v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev.
2
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe in pod e) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2.
SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
8
Vsebina projekta je skladna z več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna z najmanj eno potrebo iz dveh sklopov potreb ter vsaj enim od:
4
– strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije, če se projekt EIP nanaša na kmetijstvo;
– ciljev iz Nacionalnega gozdnega programa, če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo.
Potrebe PRP 2014-2020, strateški cilji iz Resolucije in cilji iz Nacionalnega gozdnega programa so določeni pri merilu Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva, ali gozdarstva iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se izvajajo.
2
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D18 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske ali gozdarske prakse v Republiki Sloveniji. Vlogi na javni razpis se priložijo vsaj štirje članki oziroma objave iz različnih publikacij, časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali elektronskih virov (kot so objave na televiziji, radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega razpisa iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega merila.
2
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D19 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske ali gozdarske prakse v Republiki Sloveniji«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
3.
PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
12
1. Projekt EIP na področju kmetijstva je usmerjen v:
12
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,
3
b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive o vodah,
3
c) izboljšanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč,
2
č) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda,
2
d) testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
2
Točke iz te točke podmerila se seštevajo.
2. Projekt EIP na področju gozdarstva je usmerjen v:
12
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na gozdno krajino, v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,
3
b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive o vodah,
3
c) razvoj praks za zmanjšanje erozije,
2
č) obnovo in nego gozda na način, da se ohrani biotska raznovrstnost ali
2
d) testiranje praks sečnje in spravila lesa, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
2
Točke iz te točke podmerila se seštevajo.
4.
PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno število točk:
12
Vsebina projekta EIP se nanaša področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje:
a) kmetijstva:
6
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
b) gozdarstva:
6
– uvajanje rastlinskih vrst, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb,
– izboljšanje obvladovanja posledic naravnih nesreč zaradi požara, žleda, vetroloma, snegoloma, škodljivcev ali bolezni ipd.,
– prilagojena obnova in nega gozda podnebnim spremembam ali
– ohranjanje prilagoditvene zmožnosti gozdnih drevesnih vrst za spremembe v okolju;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
6
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2 v tleh in biomasi ali
– obnova gozda po naravnih nesrečah, z namenom povečane akumulacije CO2.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, razen točk iz pod a) in b) 1. točke tega podmerila.
III.
PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:
20
1.
PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore – maksimalno število točk:
10
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine,
5
– več kot dva do vključno štiri različne načine.
3
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila v obsegu:
– trikrat ali več,
5
– dvakrat.
3
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, gozdarstva varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje prejšnje točke izveden večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe in pod f) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2.
POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV PREKO IZMENJAVE IZKUŠENJ, ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA PREDMETA PROJEKTA EIP:
10
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega krožka). Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
a) več kot pet različnih kmetijskih gospodarstev,
10
b) več kot tri do vključno pet različnih kmetijskih gospodarstev.
5
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega srečanja, število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D20 »Program usposabljanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe in pod g) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
IV.
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
10
1.
NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP – maksimalno število točk:
5
En ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikov,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe in pod h) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2.
OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP – maksimalno število točk:
5
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:
3
– strokovna ali znanstvena publikaciji,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati projekta EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:
2
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe in pod i) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
V.
FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno št. točk:
10
1.
PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP – maksimalno število točk:
5
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.
3
2.
DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
5
Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.
3
4.7. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 37., 59. člena Uredbe in 4.2 podpoglavja tega javnega razpisa. Vodilni partner zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva« in za člana partnerstva iz pod c) 3. točke 4.2 podpoglavja tega javnega razpisa akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
2. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev poleg pogojev iz prejšnje točke izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 37. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 1. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in tremi fotografijami izvedbe praktičnega preizkusa, ki jih priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe so določene v 3. točki 9. poglavja tega javnega razpisa. Analiza izvedljivosti prenosa je sestavni del poročila o izvajanju projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe;
c) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta razvitih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe so določene v 4. točki 9. poglavja tega javnega razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
č) izpolnjevanje pogoja iz 4. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in naslednjimi dokazili, ki se priložijo zahtevku za izplačilo sredstev: vabilo na dogodek, fotografija dogodka, lista prisotnosti iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
d) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in naslednjimi dokazili, ki se priložijo zahtevku za izplačilo sredstev: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
e) kot dokazilo o izvedbi praktičnega preizkusa iz prve alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa;
f) kot dokazilo o prenosu znanja v prakso iz druge alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku za izplačilu priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
g) kot dokazilo o izvedbi programa usposablja iz tretje alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži lista prisotnosti udeležencev usposabljanja, iz katere je razvidno najmanj ime in priimek, KMG-MID številka ter podpis udeležencev usposabljanja ter fotografijo udeležencev usposabljanja z vsakega srečanja;
h) kot dokazilo o načinu razširitve rezultatov projekta iz četrte alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta ter kopija članka, brošura, letak, avdio – video posnetek, povezava na spletno stran objave, fotografija dogodka, kopija sporočila in podatki o naslovnikih, če gre za razširjanje rezultatov projekta EIP z navadno ali elektronsko pošto ipd.;
i) kot dokazilo o obsegu razširitve rezultatov projekta iz pete alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma dogodek:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži povezavo na spletno stran objave ali avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.
3. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta udeležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.
4. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev v skladu z 61. členom Uredbe.
4.8. Finančne določbe
Finančne določbe so opredeljene v drugem, tretjem, petem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku 38. člena Uredbe.
5. Splošne določbe za partnerstvo: splošni pogoji za partnerstvo so določeni v 49. členu Uredbe.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni partner in njegove obveznosti so določene v 50. členu in prvem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 31. členu Uredbe.
8. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 55. in 58. členu Uredbe.
2. V skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena Uredbe član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, v letu 2017 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
3. Vlogi na javni razpis se priložijo naslednja dokazila, ki so priloga prijavnemu obrazcu:
a) dokazilo št. D1.1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«, ki se predloži za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe;
b) dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
c) dokazilo št. D3.1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) dokazilo št. D3.2 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.5 ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«;
d) dokazilo št. D4 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«, če gre za izpolnjevanje pogoja iz 12. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe;
e) dokazilo št. D5 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih evidencah«; f) dokazilo št. D6 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in uporabe rezultatov projekta za javnost«;
g) dokazilo št. D10 »Izjava o dopolnilnem delu«;
h) dokazilo št. D11 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«, če bo član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, uveljavljal DDV kot upravičeni strošek.
4. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vodilni partner za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod.
9. Upravičene aktivnosti
1. Upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem in drugem odstavku 32. člena Uredbe.
2. Kot lokacija kmetijskega gospodarstva iz 3. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe se štejejo zemljišča in objekti, ki jih kmetijsko gospodarstvo uporablja za izvajanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
3. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe ima naslednje sestavine:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;
d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
4. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje drugega odstavka 32. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev namenjenih:
– zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje,
– izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti,
– izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali
– zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu;
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko gospodarstvo in
d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru projekta razvitih rešitev v praksi.
5. Upravičeno aktivnost iz 1. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe lahko izvaja le oseba iz tretjega odstavka 32. člena Uredbe. Vodilni partner priloži vlogi na javni razpis dokazilo št. D9 »Dosežena izobrazba vodje projekta«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
6. Če gre za člana partnerstva iz 3. točke 49. člena Uredbe, lahko upravičene aktivnosti izvajajo osebe iz četrtega odstavka 32. člena Uredbe.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v petem in šestem odstavku 32. člena Uredbe.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
3. Potni stroški iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:
– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
– stroški prevoza s službenim avtomobilom se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu,
– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine, ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
4. Kot stroški prevoza iz 2. točke petega odstavka 32. člena Uredbe se štejejo tudi stroški najema avtobusnega prevoza, nakup letalskih vozovnic ipd., v primeru, da je plačnik računa za prevoz član partnerstva, ki je upravičenec do podpore.
5. Kot oprema iz 3. točke petega odstavka 32. člena Uredbe se šteje tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija za potrebe izvedbe projekta.
6. Kot stroški zunanjih storitev se poleg stroškov iz 4. točke petega odstavka 32. člena Uredbe štejejo tudi stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo.
11. Neupravičeni stroški
1. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu Uredbe.
2. Kot dopolnilno delo iz 15. točke prvega odstavka 56. člena Uredbe se šteje dopolnilno delo v skladu s 147. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 popr. – ZDR-121/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).
12. Združevanje podpor: združevanje podpor je določeno v 55. členu Uredbe.
13. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 34., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– sklop 1: pilotni projekti,
– sklop 2: projekti EIP.
3. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega odstavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka javnega razpisa: »1. javni razpis za podukrep Okolje in podnebne spremembe«.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na tem javnem razpisu dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu s prvim odstavkom 53. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog na naslednji način:
– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa Okolje in podnebne spremembe iz 27. člena Uredbe.
14. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v 59. in 61. členu Uredbe.
2. V skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži poročilo o izvajanju projekta, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge 5 Uredbe. Poročilo se priloži v elektronski obliki.
3. Če gre za projekt EIP, se v skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe del poročila o izvajanju projekta iz prejšnje točke predloži v elektronski obliki (Excel) z vsebino iz priloge 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Obrazec za predložitev poročila je določen v prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
4. Če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev priloži tudi dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno specifikacijo, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na te dokumente.
5. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 7. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži dokazilo št. D3.3 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
6. Kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.
7. Če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 420 eurov z vključenim DDV, lahko upravičenec do podpore v skladu z 9. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe namesto posamezne ponudbe zahtevku za izplačilo sredstev priloži vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, pri čemer mora vabilo, katalog ali oglas vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife).
8. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z 10. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, priloži dokazilo št. D1.2 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo«.
9. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z 11. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
10. Če gre za stroške dela iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje šestega odstavka 32. člena Uredbe:
– kopija pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene in
– mesečna časovnica, ki je priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji javnega razpisa;
b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete alineje šestega odstavka 32. člena Uredbe mesečno časovnico, ki je priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
11. Če gre za potne stroške iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe in 3. točke 10. poglavja tega javnega razpisa, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov ipd;
b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz prve in druge alineje te točke priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);
č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
12. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih iz 2. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (tiskani material, CD, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografije ipd.).
13. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo št. D23 »Izjava o obdobju uporabe nove opreme v projektu«.
14. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 6. točke 10. poglavja tega javnega razpisa, ki so stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega honorarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) ali
– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
15. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z 2. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe priloži za člana partnerstva iz pod c) 3. točke 4.2 podpoglavja tega javnega razpisa, akt o ustanovitvi iz katerega je razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
15. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
16. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
17. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Opis pilotnega projekta za podukrep Okolje in podnebne spremembe
Priloga 2: Opis projekta EIP za podukrep Okolje in podnebne spremembe
Priloga 3: Poročilo o izvajanju projekta EIP