Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2018 z dne 29. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2018 z dne 29. 12. 2018

Kazalo

4194. Zakon o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A), stran 13465.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-28
Ljubljana, dne 29. decembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O POVRAČILU ŠKODE OSEBAM, KI SO BILE IZBRISANE IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA (ZPŠOIRSP-A) 
1. člen
V Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 24/18 – odl. US), se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(omejitev zamudnih obresti) 
(1) Zapadle in neplačane zamudne obresti od denarne odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, se omejijo do višine prisojene glavnice odškodnine.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za upravičence, ki so odškodninske zahtevke zoper državo vložili pred začetkom uporabe Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13), in katerih zahtevki do začetka uporabe navedenega zakona niso bili zastarani.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-11/18-5/15
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
EPA 303-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič l.r.
Podpredsednik