Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

3602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018, stran 11408.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) ter sklepa 32. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 7. 11. 2018 izdaja župan Občine Ig
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:
– parcelna številka 2272/38 k.o. 1708 Golo (ID 6903718).
2. člen 
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-0023/2018-257
Ig, dne 8. novembra 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.