Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

3592. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo, stran 11335.

  
Številka:P-1/18-5
Datum:24. 10. 2018
O D L O Č B A 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, Maribor, na seji 24. oktobra 2018
o d l o č i l o: 
Za nadzor nad izvajanjem ukrepov za padavinsko odpadno vodo v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
O b r a z l o ž i t e v 
1. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju Medobčinski inšpektorat) je vložil zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti za nadzor nad odvajanjem odpadnih padavinskih voda v vode na območju Mestne občine Maribor med njim in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP). Predlagatelj pojasnjuje, da se spor nanaša na primere, ko bi bilo treba meteorno vodo v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v nadaljevanju Uredba o emisiji) odvajati neposredno v vodotoke ali ponikati v podtalnico zaradi bogatenja nivoja podtalnih voda. Trdi, da v občinskih predpisih ni pravne podlage za njegovo odločanje. Odvajanje meteorne vode v podtalnico naj ne bi bilo zadeva odvajanja in čiščenja v javnem kanalizacijskem sistemu, kar je opredeljeno kot obvezna gospodarska javna služba lokalnih skupnosti in je zato v pristojnem nadzorstvu občinskih inšpekcij, temveč naj bi šlo za ravnanje varstva okolja (bogatenja podtalnih voda), nadzor nad tem pa naj bi bil v 36. členu Uredbe o emisiji podeljen inšpektorjem, pristojnim za varstvo okolja. Predlagatelj zato meni, da ni pristojen za nadzor obveznega odvajanja padavinskih voda v vodotoke ali ponikanja padavinske vode v ponikalnico.
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za te spore se v skladu z 62. členom ZUstS smiselno uporablja 61. člen ZUstS. Po drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
3. V obravnavanem primeru tako predlagatelj kot IRSOP zavračata pristojnost za nadzor nad odvajanjem padavinskih voda1 neposredno ali posredno v vode.2 Iz dopisa št. 06181-339/2018-2 z dne 19. 2. 2018, s katerim se je IRSOP izrekel za nepristojnega, je razvidno njegovo stališče, da je v skladu s 37. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17 – v nadaljevanju Uredba o komunalni odpadni vodi) pristojen le za nadzor nad določbami uredbe, ki se nanašajo na obveznosti izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, katere izvajanje je Mestna občina Maribor zagotovila z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/16 in 27/17 – v nadaljevanju Odlok). Nadzor nad odvajanjem padavinske odpadne vode, ki se nanaša na fizično osebo, pa naj bi v okviru nadzora nad izvajanjem določb Odloka izvajal pristojni občinski inšpekcijski organ.
4. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja (2. točka prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1). Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, podrobneje predpisuje Uredba o komunalni odpadni vodi, ki kot nalogo javne službe določa tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (8. točka prvega odstavka 15. člena Uredbe o komunalni odpadni vodi).3 Ta predpis je Uredba o emisiji, ki v prvem odstavku 17. člena, na katerega se sklicuje predlagatelj, določa, da mora lastnik objekta padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov za komunalno odpadno vodo iz 16. člena Uredbe o emisiji.
5. V obravnavani zadevi torej ne gre za nadzorstvo nad ravnanjem uporabnikov storitev gospodarske javne službe, ki jo Mestna občina Maribor ureja z Odlokom, temveč za nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za padavinske odpadne vode, kot jih določa prvi odstavek 17. člena Uredbe o emisiji. Ravnanje v nasprotju s predpisanimi ukrepi za padavinsko odpadno vodo pomeni prekršek (38. člen Uredbe o emisiji), v 36. členu Uredbe o emisiji pa je določeno, da nadzor nad izvajanjem te Uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
6. Glede na navedeno je za nadzor nad izvajanjem ukrepov za padavinsko odpadno vodo v skladu z Uredbo o emisiji pristojen IRSOP.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena v zvezi z 62. členom ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Knez je dal pritrdilno ločeno mnenje.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica 
1 Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo, razen če gre za površine iz tretje alineje 10. točke 4. člena Uredbe o emisiji (41. točka 4. člena Uredbe o emisiji). Odvajanje odpadne vode je odvajanje odpadne vode po cevovodu prek iztoka v kanalizacijo, čistilno napravo ali okolje (39. točka 4. člena Uredbe o emisiji).
2 Neposredno odvajanje v podzemne oziroma v površinske vode je odvajanje odpadne vode, pri katerem lahko pride do vnosa onesnaževal v podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino ali kamnine, ki so pod površjem tal, oziroma v površinsko vodo (31. in 32. točka 4. člena Uredbe o emisiji). Posredno odvajanje v podzemne vode pa je odvajanje odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder odpadna voda pronica skozi neomočene sedimente ali zemljino in lahko pride do vnosa onesnaževal v podzemne vode (44. točka 4. člena Uredbe o emisiji).
3 To določbo je povzela tudi Mestna občina Maribor v 3. členu Odloka, ki opredeljuje naloge obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Maribor (9. točka prvega odstavka 3. člena Odloka).

AAA Zlata odličnost