Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

3591. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 11335.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod 
1. člen 
V Sklepu o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93, 46/93, 65/99, 96/03, 11/06, 68/08 in 47/11) se v drugem odstavku 2. člena kratica »UI« nadomesti s kratico »UIRS«.
V petem odstavku se kratica »UI RS« nadomesti s kratico »UIRS«.
2. člen 
V 3. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Inštitut v skladu s programom dela ministrstva, pristojnega za prostor, izvaja razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora. Izvedbo nalog nadzira ministrstvo, pristojno za prostor. Naloge se na predlog ministrstva, pristojnega za prostor, vpišejo v vsakoletni program dela Inštituta.
Na podlagi vsakoletnega programa dela, ki ga v delu, ki se nanaša na naloge, povezane z invalidskim varstvom, potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, Inštitut opravlja analitične, strokovne in informacijske naloge glede uporabe in prilagoditve objektov v javni rabi ter dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Izvedbo teh nalog nadzira ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
3. člen 
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje nalog iz četrtega in petega odstavka 3. člena tega sklepa se medsebojna razmerja med Inštitutom in pristojnim ministrstvom podrobneje uredijo s pogodbo.«.
4. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.«.
5. člen 
V 15. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Sredstva za izvajanje nalog iz četrtega odstavka 3. člena tega sklepa Inštitut pridobiva na podlagi vsakoletnega programa dela Inštituta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredita s pogodbo iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa.
Sredstva za izvajanje nalog iz petega odstavka 3. člena tega sklepa Inštitut pridobiva na podlagi vsakoletnega programa dela, ki ga v delu, ki se nanaša na naloge, povezane z invalidskim varstvom, potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredita s pogodbo iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Inštitut v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa uskladi statut s tem sklepom.
7. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-6/2018
Ljubljana, dne 22. novembra 2018
EVA 2018-3330-0040
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost