Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2018 z dne 20. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2018 z dne 20. 11. 2018

Kazalo

3575. Pravilnik o izvajanju lekarniške dejavnosti v okviru vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske, stran 11262.

  
Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za obrambo
P R A V I L N I K 
o izvajanju lekarniške dejavnosti v okviru vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa obseg, pogoje in način izvajanja lekarniške dejavnosti v lekarni, ki jo v okviru vojaške zdravstvene službeSlovenske vojske organizira ministrstvo, pristojno za obrambo (v nadaljnjem besedilu: vojaška lekarna).
(2) Glede označbe vojaške lekarne, postopka pridobitve dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti in drugih vprašanj, ki jih ta pravilnik ne določa, se uporablja pravilnik, ki ureja pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti.
(3) Pri izvajanju posameznih storitev lekarniške dejavnosti v vojaški lekarni se uporabljajo tudi Slovenski vojaški standardi oziroma prevzeti standardi podpisnic Severnoatlantske pogodbe.
2. člen 
(1) Vojaška lekarna izvaja lekarniško dejavnost za potrebe preskrbe Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: VZE) ter za potrebe enot in poveljstev Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: SV) na območju Republike Slovenije in tudi izven Republike Slovenije v mednarodnih operacijah, misijah in drugih oblikah delovanja SV. Vojaška lekarna lahko izvaja lekarniško dejavnost tudi za potrebe zagotavljanja podpore države gostiteljice, če je tako dogovorjeno z mednarodno pogodbo.
(2) Vojaška lekarna lahko organizira izvajanje lekarniške dejavnosti tudi v obliki zalog, ki jih organizira v vojaških ambulantah, ambulanti medicine dela, laboratoriju zdravstvenega centra, premični bolnišnici na ravni Role 2, veterinarski enoti SV in drugih organizacijskih oblikah zagotavljanja oskrbe pripadnikov SV. Za organiziranje zaloge mora vojaška lekarna v skladu s strokovnimi standardi zagotoviti ustrezen sistem za sprejem zdravil, sistem za shranjevanje zdravil, sistem vodenja dokumentacije o zdravilih, ki zagotavlja njihovo sledljivost, in določiti odgovorno osebo za nadzor nad zalogami, ki je nosilec lekarniške dejavnosti. Prek teh zalog se z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja oskrbujejo ambulante za potrebe izvajanja zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter pripadniki SV v obsegu, kot ga določa ta pravilnik.
3. člen 
Vojaška lekarna v okviru storitev lekarniške dejavnosti iz druge do petnajste alineje prvega odstavka 6. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) opravlja zlasti naslednja strokovna dela:
1. oskrba pripadnikov SV z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja v okviru predpisanih zdravstvenih kompletov za individualno in kolektivno uporabo,
2. oskrba pripadnikov SV z antidoti proti bojnim strupom,
3. oskrba pripadnikov SV na mednarodnih operacijah in misijah z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje v zvezi s tem pred odhodom na mednarodne operacije in misije,
4. oskrba vojaške zdravstvene službe SV z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, potrebnimi za izvajanje zdravstvene dejavnosti v okviru VZE,
5. oskrba premične bolnišnice na ravni Role 2 z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, potrebnimi za delovanje premične bolnišnice, ter nadzor nad obnavljanjem teh zdravil in izdelkov,
6. oskrba reševalnih vozil SV z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, potrebnimi za izvajanje zdravstvene dejavnosti v okviru reševanja in evakuacije ter nadzor nad obnavljanjem teh zdravil in izdelkov,
7. oskrba vojaških helikopterjev z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja za potrebe reševanja ter nadzor nad obnavljanjem teh zdravil in izdelkov,
8. oskrba vojaških ladij z zdravili in izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, potrebnimi za oskrbo oseb na vojaški ladji, ter nadzor nad obnavljanjem teh zdravil in izdelkov,
9. sodelovanje pri nabavi zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja po postopkih javnega naročanja blaga in storitev.
II. POGOJI 
A. Prostori in oprema
4. člen 
(1) Vojaška lekarna mora imeti najmanj naslednje prostore:
1. za prevzem zdravil,
2. za izdajo zdravil, sanitetnih kompletov, antidotov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
3. za shranjevanje zdravil,
4. za shranjevanje medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
5. za izdelavo magistralnih zdravil,
6. za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnico,
7. za opravljanje strokovno administrativnih nalog,
8. sanitarije in garderobo, ki so lahko dislocirani od drugih lekarniških prostorov, vendar morajo biti v sklopu objekta VZE.
(2) Vhod za osebje vojaške lekarne mora biti ločen od vhoda za izdajo zdravil, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja in drugega blaga pripadnikom SV. Vojaška lekarna mora imeti tudi ločen vhod za dostavo zdravil, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja in drugega blaga, ki je lahko skupen z vhodom za osebje in ločen od vhoda, ki je namenjen izdaji blaga pripadnikom SV.
(3) Vojaška lekarna mora biti varovana. Vsak vstop v vojaško lekarno mora biti zabeležen tako, da je zagotovljena popolna sledljivost in da je zagotovljen popoln nadzor nad zalogami zdravil.
(4) Vsi prostori vojaške lekarne morajo biti vzdrževani. Stene, stropi in tla morajo biti nepoškodovani, čisti in po potrebi dezinficirani. Vsa napeljava mora biti redno pregledovana, da je zagotovljena varnost. Napeljava za vodovodno in farmacevtsko vodo mora biti redno pregledovana in vzdrževana, da zagotavlja zahtevano stopnjo kakovosti. Prezračevalne naprave morajo biti redno pregledovane in vzdrževane, da se zagotavlja zahtevana stopnja čistoče zraka glede na zahtevnost izdelkov. Sijalke morajo biti redno pregledovane in po potrebi zamenjane. Steklene površine morajo biti čiste in nepoškodovane.
(5) Vojaška lekarna mora imeti najmanj opremo, ki je na seznamu minimalne opreme iz pravilnika, ki ureja pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti.
B. Kadri
5. člen 
(1) Farmacevtsko strokovno delo v vojaški lekarni opravljajo farmacevtski strokovni delavci v skladu z zakonom.
(2) Vojaško lekarno vodi magister farmacije, ki izpolnjuje pogoje iz 13. člena zakona.
C. Strokovna literatura in predpisi
6. člen 
Vojaška lekarna mora imeti v pisni ali elektronski obliki vso strokovno literaturo in predpise, kot jih določa pravilnik, ki ureja pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti, in vso literaturo in predpise s področja izvajanja vojaške zdravstvene službe.
Č. Vodenje dokumentacije
7. člen 
Vojaška lekarna mora poleg dokumentacije, ki jo določa pravilnik, ki ureja pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti, glede na obseg svojega dela voditi dokumentacijo, ki zagotavlja sledljivost materialov, pogojev, osebja in postopkov ter zagotavlja skladnost postopkov z zahtevami smernic in strokovnih standardov.
III. ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI ZDRAVIL DO PACIENTA 
8. člen 
(1) Vojaška lekarna vodi evidence zdravil po imenu, jakosti, farmacevtski obliki, pakiranju, številki serije, roku uporabnosti in količinah, ki jih izda, ter po zalogah, ki so porabljene ali vrnjene, za kar ima ustrezno računalniško podporo.
(2) V priročnih zalogah zdravil se organizira delo tako, da je mogoča računalniško podprta sledljivost zdravila do posameznega pacienta.
IV. NABAVA 
9. člen 
Vojaška lekarna v okviru strokovne naloge iz 9. točke 3. člena tega pravilnika sodeluje pri:
1. pripravi strokovnih zahtev za javno naročilo za zdravila,
2. pripravi strokovnih zahtev za javno naročilo za medicinske pripomočke,
3. pripravi usklajenega predloga enotnih tehničnih opisov – tehničnih specifikacij za medicinske pripomočke,
4. pripravi celotnega strokovnega dela razpisne dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročanja zdravil in medicinskih pripomočkov,
5. pripravi odgovorov na zastavljena vprašanja ponudnikov v postopku javnega naročanja,
6. pregledu ponudb strokovnega dela razpisne dokumentacije,
7. pripravi mnenja o izbiri najprimernejšega ponudnika.
V. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-57/2017
Ljubljana, dne 24. oktobra 2018
EVA 2017-2711-0042
Samo Fakin l.r.
Minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Karl Erjavec l.r.
Minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost