Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2018 z dne 20. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2018 z dne 20. 11. 2018

Kazalo

3573. Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G), stran 11261.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. novembra 2018.
Št. 003-02-6/2018-2
Ljubljana, dne 17. novembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-G)
1. člen
V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16 in 31/18) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 392,75 eura in se usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po uskladitvi.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka) 
(1) Postopki za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po določbah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16 in 31/18).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka na podlagi vloženih vlog na prvi stopnji decembra 2018 dokončajo po tem zakonu.
(3) Upravičencem, ki imajo odločbo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, s katero jim je bila pravica priznana za obdobje tudi po 1. januarju 2019 in je bilo hkrati odločeno, da se bo za čas od 1. januarja 2019 višina pravice določila z dopolnilno odločbo, se dopolnilna odločba ne izda, ampak se šteje, da je bil priznani znesek pravice za obdobje do 31. decembra 2018 določen za celotno obdobje priznane pravice.
3. člen 
(dolžnost izdaje novih odločb) 
Centri za socialno delo v treh mesecih od začetka uporabe tega člena po uradni dolžnosti ugotovijo, ali upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki jim je bila pravica ob upoštevanju osnovnega zneska minimalnega dohodka v višini 297,53 eura priznana za obdobje tudi po 1. januarju 2019, izpolnjujejo pogoje za dodelitev pravic po določbah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16 in 31/18), pri čemer se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka po tem zakonu, in o tem izdajo ustrezne odločbe. Za potrebe odločanja se kot dan vložitve vloge šteje 1. december 2018.
4. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe zakona) 
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prejšnji člen začne uporabljati 1. decembra 2018.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega in drugega odstavka tega člena se glede vprašanj, ki jih te določbe urejajo, uporabljajo določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16 in 31/18).
Št. 541-01/18-27/21
Ljubljana, dne 9. novembra 2018
EPA 195-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti