Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3517. Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 11066.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) in v zvezi s prvim odstavkom 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod 
1. člen 
V Sklepu o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 47/11) se v 3. členu za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Inštitut v okviru Slovenske čebelarske akademije izvaja tudi neformalna izobraževanja na področju čebelarstva, ki so namenjena izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in ostali zainteresirani javnosti. Slovenska čebelarska akademija sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki delujejo na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji in v tujini, ter skrbi za skupno promocijo izobraževalnih ustanov Republike Slovenije na področju čebelarstva in širjenje novih znanj v nacionalnem in mednarodnem okviru v povezavi z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva. Po opravljenem neformalnem izobraževanju udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime in rojstne podatke udeleženca,
– naslov stalnega ali začasnega bivališča,
– datum in naslov izobraževanja,
– vsebinske podatke o izobraževanju, zlasti vrsto izobraževanja in število ur,
– izvajalca izobraževanja,
– zaporedno številko potrdila.
Slovenska čebelarska akademija vodi evidenco o udeležencih neformalnega izobraževanja, ki vsebuje podatke iz 165.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).«.
2. člen 
Za IV. poglavjem se dodajo novo IV.a poglavje z naslovom »SLOVENSKA ČEBELARSKA AKADEMIJA« in novi 12.a, 12.b, 12.c člen, ki se glasijo:
»12.a člen 
Slovenska čebelarska akademija ima predstojnika in programski odbor.
12.b člen 
Predstojnika Slovenske čebelarske akademije imenuje direktor inštituta po pridobitvi mnenja programskega odbora in s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Naloge predstojnika Slovenske čebelarske akademije so:
– koordiniranje dela programskega odbora,
– priprava vsebine letnega programa in finančnega načrta Slovenske čebelarske akademije, ki je sestavni del letnega programa dela inštituta,
– odgovornost za izpolnjevanje letnega programa dela in finančnega načrta Slovenske čebelarske akademije,
– skrb za pravočasno izvedbo letnega programa dela in finančnega načrta Slovenske čebelarske akademije in pripravo poročila,
– skrb za promocijo Slovenske čebelarske akademije.
Predstojnik Slovenske čebelarske akademije je vodja organizacijske enote inštituta, v kateri se izvaja dejavnost Slovenske čebelarske akademije.
Način ter pogoji imenovanja in razrešitve, pravice, dolžnosti in odgovornosti predstojnika Slovenske čebelarske akademije se podrobneje opredelijo v statutu inštituta.
12.c člen 
Programski odbor Slovenske čebelarske akademije:
– pripravlja vsebine programov izobraževanja Slovenske čebelarske akademije,
– daje mnenje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Slovenske čebelarske akademije,
– obravnava strokovna vprašanja s področja izobraževanj v čebelarstvu,
– za upravni odbor pripravi predlog načina razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki iz dejavnosti Slovenske čebelarske akademije.
Programski odbor Slovenske čebelarske akademije sestavljajo:
– en predstavnik inštituta,
– trije predstavniki čebelarjev, ki jih predlaga Čebelarska zveza Slovenije,
– en predstavnik javne svetovalne službe v čebelarstvu,
– en predstavnik Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete,
– en predstavnik Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede,
– en predstavnik Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega inštituta,
– en predstavnik srednjih šol, izvajalk izobraževalnih programov s področja kmetijstva,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
Člani programskega odbora Slovenske čebelarske akademije niso upravičeni do povračila sejnin in potnih stroškov iz proračuna Republike Slovenije.
Člane programskega odbora Slovenske čebelarske akademije na predlog subjektov iz drugega odstavka tega člena imenuje upravni odbor inštituta s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Način dela programskega odbora Slovenske čebelarske akademije določa poslovnik, ki ga sprejme programski odbor Slovenske čebelarske akademije.
Način ter pogoji imenovanja in razrešitve, pravice, dolžnosti in odgovornosti članov programskega odbora Slovenske čebelarske akademije se podrobneje opredelijo v statutu inštituta.«.
3. člen 
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za delovanje Slovenske čebelarske akademije se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, s plačili za storitve in iz drugih virov.«.
4. člen 
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, financira delo predstojnika in materialne stroške za izvedbo nalog Slovenske čebelarske akademije v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom Slovenske čebelarske akademije.
Izobraževanja Slovenske čebelarske akademije plačajo udeleženci izobraževanj, razen v primeru, ko se za to zagotovijo namenska sredstva.
Financiranje Slovenske čebelarske akademije je v celoti ločeno od financiranja javne službe svetovanja v čebelarstvu, javne službe zdravstvenega varstva čebel, javne službe vzgoje in izobraževanja v čebelarstvu ter ukrepov Programa na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji, zato morajo izvajalci javnih služb na področju čebelarstva, ki sodelujejo v okviru Slovenske čebelarske akademije, zagotoviti ločeno evidentiranje dejavnosti.«.
5. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
Presežki prihodkov nad odhodki iz dejavnosti Slovenske čebelarske akademije se lahko uporabijo za opravljanje in razvoj dejavnosti, štipendije za izobraževanja v okviru akademije, investicije in promocijo v okviru Slovenske čebelarske akademije.
Predlog razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki iz dejavnosti Slovenske čebelarske akademije za upravni odbor pripravi programski odbor in je sestavni del predloga iz drugega odstavka prejšnjega člena.«.
6. člen 
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Slovenska čebelarska akademija kot organizacijska enota inštituta nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun inštituta, pri čemer v pravnem prometu obvezno uporablja tudi ime inštituta.«.
7. člen 
Inštitut mora statut in druge interne akte uskladiti v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
Člani programskega odbora Slovenske čebelarske akademije se imenujejo v dveh mesecih po uskladitvi aktov iz prejšnjega odstavka.
Predstojnik Slovenske čebelarske akademije se imenuje v enem mesecu po imenovanju članov programskega sveta iz prejšnjega odstavka.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-1/2018
Ljubljana, dne 8. novembra 2018
EVA 2018-3330-0034
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost