Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3514. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 11056.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 6959 z dne 17. oktobra 2018 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015, št. CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 139 z dne 20. 4. 2018, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).«.
2. člen 
V 2. členu se v drugi alineji 3. točke za besedilom »in je« doda besedilo »v primeru podukrepa iz 2. točke 4. člena te uredbe«.
Na koncu druge alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. veliko podjetje je podjetje iz 26. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).«.
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(partnerstvo za namen izvedbe pilotnega projekta) 
(1) Za namen izvedbe pilotnega projekta iz drugega odstavka prejšnjega člena se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljata kmetijsko gospodarstvo in eden od naslednjih članov:
1. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je:
a) registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva ali
b) vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
2. pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju:
– kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo,
– kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo,
– gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo, ali
3. fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prejšnjega odstavka mora opravljati dejavnost svetovanja več kot zadnji dve leti pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, kar izkazuje s seznamom opravljenih svetovanj najmanj desetim pravnim ali fizičnim osebam, pri čemer mora biti najmanj pet svetovanj opravljenih v obdobju 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, najmanj eno svetovanje pa je bilo opravljeno več kot 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis. Opravljeno svetovanje se mora nanašati na področje:
– kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo,
– kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo,
– gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo.
(3) Sestavine seznama opravljenih svetovanj iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo z javnim razpisom.
(4) Člana partnerstva iz prvega odstavka tega člena med seboj ne smeta biti povezana na način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU.
(5) Poleg članov iz prvega odstavka tega člena lahko partnerstvo sestavljajo tudi druga kmetijska gospodarstva, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
(6) Partnerstvo mora poleg pogojev iz tega člena izpolnjevati tudi pogoje iz 49. člena te uredbe.
(7) Vodilni partner iz 50. člena te uredbe je član partnerstva iz prvega odstavka tega člena.
(8) Z javnim razpisom se podrobneje določijo dejavnost svetovanja iz 1. točke pod a) in dejavnost izobraževanja iz 2. točke prvega odstavka tega člena ter področja svetovanja iz drugega odstavka tega člena.«.
4. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(partnerstvo za namen izvedbe projekta EIP) 
(1) Za namen izvedbe projekta EIP iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo trije člani, in sicer:
1. kmetijsko gospodarstvo,
2. pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
3. pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju:
– kmetijstva, če se področje tematike projekta iz poglavja A) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo,
– kmetijstva ali živilstva, če se področje tematike projekta iz poglavja A) priloge 2 te uredbe nanaša na živilstvo,
– gozdarstva, če se področje tematike projekta iz poglavja A) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo.
(2) Pravna oseba iz 3. točke prejšnjega odstavka mora dejavnost svetovanja opravljati več kot zadnji dve leti pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, kar izkazuje s seznamom opravljenih svetovanj najmanj desetim pravnim ali fizičnim osebam, pri čemer mora biti najmanj pet svetovanj opravljenih v obdobju 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, najmanj eno svetovanje pa je bilo opravljeno več kot 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis. Opravljeno svetovanje se mora nanašati na področje:
– kmetijstva, če se področje tematike projekta iz poglavja A) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo,
– kmetijstva ali živilstva, če se področje tematike projekta iz poglavja A) priloge 2 te uredbe nanaša na živilstvo,
– gozdarstva, če se področje tematike projekta iz poglavja A) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo.
(3) Sestavine seznama opravljenih svetovanj iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo z javnim razpisom.
(4) Člani partnerstva iz prvega odstavka tega člena med seboj ne smejo biti povezani na način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU.
(5) Poleg članov iz prvega odstavka tega člena lahko partnerstvo sestavljajo tudi druga kmetijska gospodarstva, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
(6) Partnerstvo mora poleg pogojev iz tega člena izpolnjevati tudi pogoje iz 49. člena te uredbe.
(7) Vodilni partner iz 50. člena te uredbe je član partnerstva iz prvega odstavka tega člena.
(8) Partnerstvo se šteje za operativno skupino EIP iz 56. člena Uredbe 1305/2013/EU z dnem izdaje odločbe o pravici do sredstev, s katero se članom partnerstva, ki so upravičenec do podpore, dodelijo sredstva za izvajanje projekta EIP.
(9) Z javnim razpisom se podrobneje določijo dejavnost svetovanja iz 3. točke prvega odstavka tega člena ter področja svetovanja iz drugega odstavka tega člena.«.
5. člen 
Tretji odstavek 9. člena se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjim odstavkom« nadomesti z besedilom »šestim odstavkom 16. člena te uredbe«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
6. člen 
V prvem odstavku 10. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti, kot npr. analiza problema in razvoj možnih rešitev problema, vzorčenje, meritve, zbiranje podatkov, usposabljanje članov partnerstva, razvijanje prototipa, priprava poročil in druge dokumentacije, povezane z izvedbo projekta;
3. priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na lokaciji kmetijskega gospodarstva iz napovednega stavka prvega odstavka 7. člena te uredbe ali iz 1. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti, pri čemer se za lokacijo kmetijskega gospodarstva štejejo zemljišča in objekti, ki jih kmetijsko gospodarstvo uporablja za izvajanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Poleg obveznega praktičnega preizkusa iz prejšnjega stavka se lahko aktivnost iz te točke izvede tudi na lokaciji kmetijskega gospodarstva člana partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka ali petega odstavka 7. člena te uredbe ali iz 2. ali 3. točke prvega odstavka ali petega odstavka 8. člena te uredbe, če je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot kmetijsko gospodarstvo;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičeno aktivnost iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko izvaja vodja projekta. Vodja projekta je oseba, ki je za namen izvedbe projekta zaposlena pri vodilnem partnerju iz sedmega odstavka 7. člena ali sedmega odstavka 8. člena te uredbe in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na šesto ali sedmo raven.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 3. točke 49. člena te uredbe« nadomesti z vejico in besedilom »ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija,«.
V petem odstavku se v 5. točki za besedo »razen« doda besedilo »semen in«.
V šestem odstavku se v prvi alineji za besedilom »vodjo projekta« doda besedilo »iz tretjega odstavka tega člena«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če se podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 16. člena te uredbe, se upravičeni stroški iz petega odstavka tega člena štejejo za upravičene stroške iz petega odstavka 35. člena Uredbe 1305/2013/EU in (321) točke Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
7. člen 
V 11. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če se podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 16. člena te uredbe, mora upravičenec do podpore, ki je veliko podjetje, v skladu s I. delom Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, iz katerega je razviden spodbujevalni učinek naložbe, in v skladu z (72) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje vlogi na javni razpis priložiti dokumentarna dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju, opisanemu v vlogi.
(3) Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija in dokazila iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.«.
8. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(obvezna priloga k vlogi na javni razpis) 
Obvezna priloga, ki jo mora vlagatelj priložiti vlogi na javni razpis za podporo iz podukrepa Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in brez katere se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, je projekt iz 6. člena te uredbe.«.
9. člen 
V prvem odstavku 15. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. če gre za pilotni projekt, mora partnerstvo izpolnjevati pogoje iz prvega in četrtega odstavka 7. člena te uredbe. Če gre za projekt EIP, mora partnerstvo izpolnjevati pogoje iz prvega in četrtega odstavka 8. člena te uredbe;«.
Na koncu 3. točke se podpičje nadomesti s piko.
4. točka se črta.
10. člen 
Za petim odstavkom 16. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se projekt iz 6. člena te uredbe ne nanaša izključno na gozdarstvo ali na kmetijski proizvod, se podpora iz podukrepa Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »tretjim odstavkom 9. člena te uredbe« nadomesti z besedo »prejšnjim odstavkom«.
Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če se projekt iz 6. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se podpora iz podukrepa Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij dodeli kot pomoč v skladu z določbami 3. poglavja I. dela in 2.6. oddelka II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz petega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore, glede na to, ali gre za izvedbo pilotnega projekta ali za izvedbo projekta EIP, upoštevajo določbe tretjega in četrtega ali tretjega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo deveti, deseti in enajsti odstavek.
11. člen 
V prvem odstavku 18. člena se v drugi alineji besedilo »Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG)« nadomesti s kratico »RKG«.
V šestem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če gre za vzpostavitev lokalnega trga iz prejšnjega odstavka tega člena, je lahko lokacija prodajalne iz prve alineje prejšnjega odstavka, lokacija obrata javne prehrane iz druge alineje prejšnjega odstavka oziroma lokacija obrata, v katerem se izvaja lastna predelava proizvodov (v nadaljnjem besedilu: predelovalni obrat), oddaljena od vseh članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, največ 75 km zračne razdalje.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Člani partnerstva iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti med seboj povezani na način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
12. člen 
Peti odstavek 19. člena se črta.
13. člen 
V drugem odstavku 20. člena se beseda »devetega« nadomesti z besedo »desetega«.
V petem odstavku se besedilo »iz 3. točke 49. člena te uredbe« nadomesti z vejico in besedilom »ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija«.
14. člen 
V 21. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. partnerstvo izpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in osmega odstavka 18. člena te uredbe in«.
V 2. točki se besedilo »ločeno računovodsko kodo« nadomesti z besedilom »ločene knjigovodske evidence«.
15. člen 
V tretjem odstavku 22. člena se v tretji alineji za besedo »pridelave« doda besedilo »in lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave« in na koncu alineje doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Če je katero od kmetijskih gospodarstev iz prve alineje prvega odstavka 18. člena te uredbe organizirano kot kmetija, se v vrednost odkupa šteje odkup proizvodov iz kmetijske oziroma dopolnilne dejavnosti na kmetiji.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Projekt se izvaja na ozemlju Republike Slovenije.«.
16. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(obvezna priloga k vlogi na javni razpis) 
Obvezna priloga, ki jo mora vlagatelj priložiti vlogi na javni razpis za podporo iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in brez katere se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, je projekt iz prejšnjega člena.«.
17. člen 
V prvem odstavku 25. člena se v 4. točki besedilo »ločeno računovodsko kodo« nadomesti z besedilom »ločene knjigovodske evidence«.
V 6. točki se besedilo »pogoje iz 4. točke 49. člena« nadomesti z besedilom »pogoj iz osmega odstavka 18. člena«.
V drugem odstavku se 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. proizvodi z lokalnega trga morajo izvirati iz lastne pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave kmetijskega gospodarstva iz prvega odstavka 18. člena te uredbe oziroma iz predelave proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva s strani vodilnega partnerja. Za lastno predelavo proizvodov se šteje predelava na lokaciji predelovalnega obrata ali predelava, ki se opravi kot zunanja storitev za kmetijsko gospodarstvo iz prve alineje prvega odstavka 18. člena te uredbe ali za vodilnega partnerja;«.
18. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen 
(partnerstvo za namen izvedbe pilotnega projekta) 
(1) Za namen izvedbe pilotnega projekta iz drugega odstavka prejšnjega člena se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljata kmetijsko gospodarstvo in eden od naslednjih članov:
1. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je:
a) registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali gozdarstva ali opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali
b) vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
2. pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju:
– kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja B) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo,
– gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja B) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo, ali
3. fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prejšnjega odstavka mora dejavnost svetovanja opravljati več kot zadnji dve leti pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, kar izkazuje s seznamom opravljenih svetovanj najmanj desetim pravnim ali fizičnim osebam, pri čemer mora biti najmanj pet svetovanj opravljenih v obdobju 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, najmanj eno svetovanje pa je bilo opravljeno več kot 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis. Opravljeno svetovanje se mora nanašati na področje:
– kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja B) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo,
– gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja B) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo.
(3) Sestavine seznama opravljenih svetovanj iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo z javnim razpisom.
(4) Člana partnerstva iz prvega odstavka tega člena med seboj ne smeta biti povezana na način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU.
(5) Poleg članov iz prvega odstavka tega člena lahko partnerstvo sestavljajo tudi druga kmetijska gospodarstva, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
(6) Partnerstvo mora poleg pogojev iz tega člena izpolnjevati tudi pogoje iz 49. člena te uredbe.
(7) Vodilni partner iz 50. člena te uredbe je član partnerstva iz prvega odstavka tega člena.
(8) Z javnim razpisom se podrobneje določijo dejavnost svetovanja na področju kmetijstva in gozdarstva iz 1. točke pod a) in dejavnost izobraževanja iz 2. točke prvega odstavka tega člena ter področja svetovanja iz drugega odstavka tega člena.«.
19. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen 
(partnerstvo za namen izvedbe projekta EIP) 
(1) Za namen izvedbe projekta EIP iz tretjega odstavka 28. člena te uredbe se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo trije člani, in sicer:
1. kmetijsko gospodarstvo,
2. pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
3. pravna oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja C) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo,
– je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja C) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo ali
– opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
(2) Pravna oseba iz 3. točke prejšnjega odstavka mora dejavnost svetovanja opravljati več kot zadnji dve leti pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, kar izkazuje s seznamom opravljenih svetovanj najmanj desetim različnim pravnim ali fizičnim osebam, pri čemer mora biti najmanj pet svetovanj opravljenih v obdobju 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, najmanj eno svetovanje pa je bilo opravljeno več kot 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis. Opravljeno svetovanje se mora nanašati na področje:
– kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja C) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo,
– gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz poglavja C) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo.
(3) Sestavine seznama opravljenih svetovanj iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo z javnim razpisom.
(4) Člani partnerstva iz prvega odstavka tega člena med seboj ne smejo biti povezani na način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU.
(5) Poleg članov iz prvega odstavka tega člena lahko partnerstvo sestavljajo tudi druga kmetijska gospodarstva, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
(6) Partnerstvo mora poleg pogojev iz tega člena izpolnjevati tudi pogoje iz 49. člena te uredbe.
(7) Vodilni partner iz 50. člena te uredbe je član partnerstva iz prvega odstavka tega člena.
(8) Partnerstvo, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, se šteje za operativno skupino EIP iz 56. člena Uredbe 1305/2013/EU z dnem izdaje odločbe o pravici do sredstev, s katero se članom partnerstva, ki so upravičenec do podpore, dodelijo sredstva za izvajanje EIP projekta.
(9) Z javnim razpisom se podrobneje določijo dejavnost svetovanja iz 3. točke prvega odstavka tega člena ter področja svetovanja iz drugega odstavka tega člena.«.
20. člen 
Tretji odstavek 31. člena se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prejšnjim odstavkom« nadomesti z besedilom »šestim odstavkom 38. člena te uredbe«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
21. člen 
V prvem odstavku 32. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti, kot npr. analiza problema in razvoj možnih rešitev problema, vzorčenje, meritve, zbiranje podatkov, usposabljanje članov partnerstva, razvoj skupnih pristopov, priprava poročil in druge dokumentacije, povezane z izvedbo projekta;
3. priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena te uredbe na lokaciji kmetijskega gospodarstva iz napovednega stavka prvega odstavka 29. člena te uredbe ali iz 1. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti, pri čemer se za lokacijo kmetijskega gospodarstva štejejo zemljišča in objekti, ki jih kmetijsko gospodarstvo uporablja za izvajanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Poleg obveznega praktičnega preizkusa iz prejšnjega stavka se lahko aktivnost iz te točke izvede tudi na lokaciji kmetijskega gospodarstva člana partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka ali petega odstavka 29. člena te uredbe ali iz 2. ali 3. točke prvega odstavka ali petega odstavka 30. člena te uredbe, če je vpisan v RKG kot kmetijsko gospodarstvo;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičeno aktivnost iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko izvaja le vodja projekta. Vodja projekta je oseba, ki je za namen izvedbe projekta zaposlena pri vodilnem partnerju iz sedmega odstavka 29. člena ali sedmega odstavka 30. člena te uredbe in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na šesto ali sedmo raven.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 3. točke 49. člena te uredbe« nadomesti z vejico in besedilom »ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija«.
V petem odstavku se v 5. točki za besedo »razen« doda besedilo »semen in«.
V šestem odstavku se v prvi alineji za besedo »projekta« doda besedilo »iz tretjega odstavka tega člena«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če se podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 38. člena te uredbe, se upravičeni stroški iz petega odstavka tega člena štejejo za upravičene stroške iz petega odstavka 35. člena Uredbe 1305/2013/EU in (321) točke Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
22. člen 
V prvem odstavku 33. člena se v drugi alineji besedilo »2. točke« nadomesti z besedilom »1. točke pod a)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 38. člena te uredbe, mora upravičenec do podpore, ki je veliko podjetje, v skladu s I. delom Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, iz katerega je razviden spodbujevalni učinek naložbe, in v skladu z (72) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje vlogi na javni razpis priložiti dokumentarna dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju, opisanemu v vlogi.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija in dokazila iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.«.
23. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(obvezna priloga k vlogi na javni razpis) 
Obvezna priloga, ki jo mora vlagatelj priložiti vlogi na javni razpis za podporo iz podukrepa Okolje in podnebne spremembe in brez katere se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, je projekt iz 28. člena te uredbe.«.
24. člen 
V prvem odstavku 37. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. če gre za pilotni projekt, mora partnerstvo izpolnjevati pogoje iz prvega in četrtega odstavka 29. člena te uredbe. Če gre za projekt EIP, mora partnerstvo izpolnjevati pogoje iz prvega in četrtega odstavka 30. člena te uredbe;«.
V 2. točki se besedilo »2. točke« nadomesti z besedilom »1. točke pod a)«.
V 3. točki se za besedilom »sestave partnerstva« doda vejica.
V 4. točki se za besedilom »vsebino projekta« doda vejica.
Na koncu 4. točke se podpičje nadomesti s piko.
5. točka se črta.
25. člen 
V tretjem odstavku 38. člena se besedilo »vodilni partner« nadomesti z besedo »vlagatelj«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se projekt iz 28. člena te uredbe ne nanaša izključno na gozdarstvo ali na kmetijski proizvod, se podpora iz podukrepa Okolje in podnebne spremembe dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »tretjim odstavkom 31. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »prejšnjim odstavkom«.
Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če se projekt iz 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se podpora iz podukrepa Okolje in podnebne spremembe dodeli kot pomoč v skladu z določbami 3. poglavja I. dela in 2.6. oddelka II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz petega odstavka 32. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore, glede na to, ali gre za izvedbo pilotnega projekta ali za izvedbo projekta EIP, upoštevajo določbe tretjega in četrtega ali tretjega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo deveti, deseti in enajsti odstavek.
26. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
(partnerstvo) 
(1) Za namen izvedbe projekta iz 44. člena te uredbe se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj:
– eno kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in
– ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno podjetje v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali en zaposlitveni center v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pri čemer morata socialno podjetje in zaposlitveni center opravljati dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva.
(2) Poleg članov iz prejšnjega odstavka lahko partnerstvo sestavljajo tudi druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in delujejo na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva, kar je razvidno iz akta o ustanovitvi teh pravnih oseb, ali invalidsko podjetje v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
(3) Člani partnerstva iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti med seboj povezani na način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU.«.
(4) Partnerstvo mora poleg pogojev iz tega člena izpolnjevati tudi splošne pogoje iz 49. člena te uredbe.
(5) Vodilni partner iz 50. člena te uredbe je član partnerstva iz prvega odstavka tega člena in ima poleg obveznosti iz 50. člena te uredbe tudi obveznosti iz 3., 7., 8., 9. in 10. točke drugega odstavka 47. člena te uredbe.«.
27. člen 
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je upravičenec do podpore iz podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji vodilni partner skupaj z drugimi člani partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti iz prvega odstavka 42. člena te uredbe, razen iz 1. točke prvega odstavka 42. člena te uredbe, in jim v zvezi s temi aktivnostmi nastanejo stroški iz tretjega odstavka 42. člena te uredbe. V tem primeru vloži vlogo na javni razpis vodilni partner.«.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če aktivnosti projekta iz tretje alineje prvega odstavka 42. člena te uredbe prinašajo ekonomske prednosti upravičencu do podpore.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podrobnejša opredelitev pogojev iz tretjega odstavka tega člena se določi z javnim razpisom.«.
28. člen 
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če gre za upravičenca iz drugega odstavka prejšnjega člena, lahko aktivnost iz prve alineje prejšnjega odstavka izvaja le vodilni partner iz petega odstavka 40. člena te uredbe.«.
V tretjem odstavku se na koncu 4. točke podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer se v ta znesek ne šteje strošek evalvacije projekta iz tretje alineje 5. točke drugega odstavka 46. člena te uredbe;«.
V petem odstavku se besedilo »iz 3. točke 49. člena te uredbe« nadomesti z vejico in besedilom »ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija«.
29. člen 
V prvem odstavku 43. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. partnerstvo izpolnjevati pogoje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 40. člena te uredbe;«.
30. člen 
Za drugim odstavkom 44. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Projekt se predloži na obrazcu, ki se določi z javnim razpisom.
(4) Projekt se izvaja na ozemlju Republike Slovenije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
31. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen 
(obvezna priloga k vlogi na javni razpis) 
Obvezna priloga, ki jo mora vlagatelj priložiti vlogi na javni razpis za podporo iz podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji in brez katere se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, je projekt iz prejšnjega člena.«.
32. člen 
V drugem odstavku 46. člena se v 5. točki tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evalvacija projekta s strani zunanjega izvajalca: evalvacijo projekta opravi izvajalec, ki izkazuje najmanj tri reference pri izvajanju evalvacij s področja, na katerega se nanaša projekt, v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis, in ni član partnerstva. Obvezne sestavine evalvacije se podrobneje določijo z javnim razpisom.«.
33. člen 
V prvem odstavku 47. člena se v 4. točki besedilo »pogoje iz 4. točke 49. člena« nadomesti z besedilom »pogoj iz tretjega odstavka 40. člena«.
V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »član partnerstva, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,« nadomesti z besedilom »eden ali več članov kmetije«.
V 2. točki se besedilo »član partnerstva, ki je nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali drugi član te kmetije,« nadomesti z besedilom »eden ali več članov kmetije«.
V 3. točki se besedilo »ima za namen izvedbe projekta zaposleno« nadomesti z besedilom »je za namen izvedbe projekta zaposlil«.
V 4. točki se besedilo »član kmetije, katere nosilec je član partnerstva, mora biti v času trajanja projekta vključen« nadomesti z besedilom »en član kmetije se mora v času trajanja projekta vključiti«.
V 5. točki se besedilo »član kmetije, katere nosilec je član partnerstva,« nadomesti z besedilom »eden ali več članov kmetije«.
V 6. točki se besedilo »član partnerstva, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,« nadomesti z besedilom »eden ali več članov kmetije«.
34. člen 
Četrti odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se podpora dodeli v skladu s tretjim odstavkom 41. člena te uredbe, se pomoč de minimis dodeli članu partnerstva iz prvega in drugega odstavka 41. člena te uredbe v višini dodeljene podpore, pri čemer znesek pomoči, ki se dodeli posameznemu članu partnerstva, ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
35. člen 
V 49. členu se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko.
3. in 4. točka se črtata.
36. člen 
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen 
(upravičenec do podpore, kadar je član partnerstva kmetija) 
Če je član partnerstva kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, je upravičenec do podpore nosilec kmetije, razen če se upravičene aktivnosti projekta izvajajo samo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V tem primeru je upravičenec do podpore nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru katere se izvajajo upravičene aktivnosti projekta.«.
37. člen 
V drugem odstavku 50. člena se črta drugi stavek.
38. člen 
V četrtem odstavku 51. člena se v šesti alineji besedi »vodilni partner« nadomesti z besedilom »član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena te uredbe«.
V petem odstavku se beseda »razpoložljiva« nadomesti z besedo »razpisana«.
39. člen 
V prvem odstavku 53. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če dve ali več vlog na javni razpis prejme enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog, ki se določijo v javnem razpisu.«.
V drugem odstavku se beseda »razpoložljiva« nadomesti z besedo »razpisana«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za ugotavljanje izpolnjevanja meril iz 2. točke drugega odstavka 14. člena ter 2. točke drugega odstavka 36. člena te uredbe se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imenuje strokovna komisija za odločanje o posameznih ukrepih kmetijske politike.«.
40. člen 
Četrti in peti odstavek 54. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Datum dodelitve podpore oziroma prejema pomoči de minimis oziroma datum dodelitve pomoči je v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in 21. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje datum vročitve odločbe o pravici do sredstev po tej uredbi.
(5) Če se upravičencu podpora dodeli na podlagi Uredbe 1407/2013/EU oziroma Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in je ta podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe 1407/2013/EU oziroma (88) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
41. člen 
V drugem odstavku 55. člena se za besedilom »Uredbo 1305/2013/EU« dodata vejica in besedilo »Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podpora iz šestega odstavka 16. člena, tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 38. člena ali tretjega odstavka 41. člena te uredbe, dodeljena kot pomoč de minimis, se lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podpora po tej uredbi, dodeljena na podlagi Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, se v skladu s (100) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje lahko združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih pomoči, če se te podpore nanašajo na različne upravičene stroške.«.
42. člen 
V prvem odstavku 56. člena se črta oznaka »(1)« in se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 69. člena Uredbe 1303/2013/EU se podpora ne dodeli za:«.
V 8. točki se črta besedilo »in najema naprav in opreme«.
Na koncu 10. točke se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za povračila stroškov na službenem potovanju;«.
Na koncu 14. točke se podpičje nadomesti s piko.
15. točka se črta.
Drugi odstavek se črta.
43. člen 
V prvem odstavku 58. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. ne sme imeti več kot 50 eurov zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ne sme biti v težavah v skladu s (35) točko pod 15. Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, vloži zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se upošteva zbirna vloga, vložena v letu, ki se določi z javnim razpisom. Če je član partnerstva kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. člani partnerstva ne smejo biti med seboj povezani na način iz četrtega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 8. člena, osmega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 30. člena ali tretjega odstavka 40. člena te uredbe, kar se dokazuje z izjavo vodilnega partnerja, ki jo ta priloži vlogi na javni razpis;«.
Na koncu 13. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 14. do 17. točka, ki se glasijo:
»14. če gre za projekt iz osmega odstavka 16. člena ali iz osmega odstavka 38. člena te uredbe, mora priložiti izjavo člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ali je veliko podjetje;
15. če gre za projekt iz osmega odstavka 16. člena ali iz osmega odstavka 38. člena te uredbe, ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s (27) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
16. priložiti mora pogodbo o medsebojnem sodelovanju iz 1. točke 49. člena te uredbe;
17. priložiti mora projekt iz četrtega odstavka 6. člena ali drugega odstavka 22. člena ali četrtega odstavka 28. člena ali drugega odstavka 44. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če gre za projekt iz osmega odstavka 16. člena ali iz osmega odstavka 38. člena te uredbe, mora vodilni partner poleg izjave iz prejšnjega stavka predložiti izjavo člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja pogojev iz 14. in 15. točke prejšnjega odstavka.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vodilni partner vlogi na javni razpis priloži izjavo vseh članov partnerstva o prostem dostopu in javni uporabi rezultatov projekta, pri čemer morajo upravičenci do podpore v skladu z 71. členom Uredbe 1305/2013/EU MKGP oziroma imenovanim izvajalcem vrednotenja ali drugim organom, pooblaščenim za opravljanje nalog v njihovem imenu, zagotoviti vse informacije o projektu in rezultatih projekta, da lahko MKGP spremlja in vrednoti projekte.«.
44. člen 
V tretjem odstavku 59. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. poročilo o izvajanju projekta, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe. Poročilo se predloži v elektronski obliki na obrazcu, ki se določi z javnim razpisom;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. izjavo vodilnega partnerja o nepovezanosti članov partnerstva iz četrtega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 8. člena, osmega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 30. člena ali tretjega odstavka 40. člena te uredbe.«.
V petem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če gre za člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, se lahko računi iz 2. točke in dokazila iz 4., 6. in 8. točke tretjega odstavka tega člena glasijo na člana te kmetije, če izvaja upravičene aktivnosti projekta.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Upravičenec do podpore mora izpolnjevati pogoje iz 1., 3. do 8., 11. in 15. točke prvega odstavka prejšnjega člena.«.
45. člen 
Prvi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do podpore mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja iz 13. člena Uredbe 808/2014/EU in predpisa, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz programa razvoja podeželja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, mora vsako leto trajanja projekta vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike. Če je član partnerstva kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije.«.
46. člen 
V 63. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Informacije o državni pomoči iz (128) točke Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje se objavijo na spletni strani MKGP.«.
47. člen 
V 66. členu se za besedilom »de minimis« dodata vejica in besedilo »informacijami o dodeljenih pomočeh v skladu s Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje«.
48. člen 
V prilogi 1 se v poglavju A) v 3. točki pod c) črta besedilo »po virih financiranja«, za besedo »partnerstva« pa doda besedilo »z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov«.
V poglavju B) se v 5. točki pod c) črta besedilo »po virih financiranja«, za besedo »partnerstva« pa doda besedilo »z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov«.
V poglavju C) se v 4. točki pod c) za besedo »stroški« doda besedilo »z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo«.
Poglavje Č) se spremeni tako, da se glasi:
»Č) Obvezne sestavine projekta za podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji
Obvezne sestavine projekta so naslednje:
1. osnovni podatki o projektu:
a) partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura):
– vodilni partner, reference, njegova vloga, prispevek in dodana vrednost k projektu,
– člani partnerstva, njihova vloga, prispevek in dodana vrednost k projektu,
b) opis glavnih značilnosti projekta:
– naslov projekta,
– povzetek vsebine projekta,
– namen in področje projekta, pri čemer se upošteva 39. člen te uredbe,
– splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno stanje,
– ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih,
– trajanje projekta, pri čemer se upošteva prvi odstavek 44. člena te uredbe,
– višina načrtovanih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati peti odstavek 44. člena te uredbe;
2. vsebina projekta:
a) cilji in namen projekta, pri čemer se upošteva 39. člen te uredbe,
b) opis problema, ki ga obravnava projekt,
c) opis načrtovanih rezultatov projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki),
č) opis ciljnih skupin projekta,
d) opis prispevka projekta k napredku in dvigu inovativnosti,
e) opis načrtovanih ciljev in aktivnosti v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog iz 46. člena te uredbe,
f) načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti iz prvega odstavka 42. člena te uredbe po nalogah, ki jih bodo izvedli posamezni člani partnerstva,
g) vloga kmetije pri poskusni izvedbi aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva socialnega varstva oziroma invalidskega varstva,
h) uporabnost in trajnost rezultatov projekta:
– opis ukrepov za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta,
– opis ukrepov za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta,
i) opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje;
3. terminski načrt in finančna konstrukcija:
a) finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 42. člena te uredbe,
b) stroškovni načrt projekta po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov;
4. razširjanje rezultatov projekta:
a) podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja in drugih članov partnerstva pri tem,
b) vloga kmetije pri razširjanju rezultatov, prenosu znanj in informacij o projektu.«.
49. člen 
V prilogi 4 se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. pogodbene stranke, pri čemer se navedejo: osebno ime ali firma, davčna številka, matična številka ali KMG MID, sedež, naslov, transakcijski račun;«.
Na koncu 8. točke se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »ki je v skladu z 2. točko 49. člena te uredbe;«.
50. člen 
V prilogi 5 se v poglavju A) v 11. točki pod č) črta besedilo »po virih financiranja«, za besedo »partnerstva« pa doda besedilo »z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov«.
V poglavju B) se v 14. točki pod c) beseda »načrtovanih« nadomesti z besedo »doseženih«.
V 14. točki pod č) se črta besedilo »po virih financiranja«, za besedo »partnerstva« pa doda besedilo »z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov«.
V poglavju C) se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. finančno poročilo: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov projekta, višina sofinanciranja in delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta.«.
V poglavju Č) se v 5. točki črta besedilo »(s predlogi sprememb na področju zakonodaje, organizacije, potrebne usposobljenosti kmetov za izvajanje te dopolnilne dejavnosti, tehnologije in možnost financiranja)«.
V 7. točki se črta besedilo »promocije in«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. finančno poročilo: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po posameznih članih partnerstva z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
51. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17).
52. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev podpor iz Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o odobritvi sheme državne pomoči.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
53. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2018
Ljubljana, dne 8. novembra 2018
EVA 2018-2330-0079
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost