Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3513. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 11053.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16 in 68/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 6959 z dne 17. 10. 2018 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen ukrepa, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi Uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU), in
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se znesek »3.400.000,00 eura« nadomesti z zneskom »4.400.000,00 eura«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sredstva za izvajanje podukrepa iz te uredbe se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, če so bila za isti namen, kot ga navaja v vlogi na javni razpis oziroma v zahtevku za izplačilo sredstev, že odobrena sredstva proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.«.
3. člen 
V drugem odstavku 5. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti: izbrana kakovost.«.
V tretjem odstavku se besedilo »določene proizvode« nadomesti z besedilom »določenih proizvodov«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenec iz 6. člena te uredbe lahko prejme podporo iz podukrepa iz te uredbe za koledarsko leto prve pridobitve certifikata za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti in še naslednja štiri zaporedna koledarska leta.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se petletno obdobje iz prejšnjega odstavka skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis, če upravičenec iz 6. člena te uredbe prvič pridobi certifikat za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis.«.
(6) Za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe se glede določitve obdobja trajanja podpore v skladu s četrtim oziroma petim odstavkom tega člena šteje, da je prvič pridobil certifikat v koledarskem letu, ko je pridobil certifikat za KMG z najstarejšim datumom izdaje, pri čemer:
– mora biti ta certifikat pridobljen za KMG, za katero uveljavlja podporo z vlogo na javni razpis, in
– se mora nanašati na isto upravičeno shemo kakovosti oziroma na proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero vloži vlogo na javni razpis.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te uredbe je:
1. KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je pridobilo certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali
2. pravna oseba, ki je pridobila certifikat za vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Če gre za shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena, je ne glede na prejšnji odstavek upravičenec do podpore KMG iz 1. točke prejšnjega odstavka.
(3) Če gre za registrirano shemo kakovosti za vino iz četrte alineje 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena, se za pridobitev certifikata iz prvega odstavka tega člena šteje izdana odločba o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino.«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se:
– v napovednem stavku beseda »vlaganju« nadomesti z besedo »vložitvi«;
– v 1. točki črta besedilo »postopek certificiranja za«;
– v 2. točki črtata besedilo »v postopek certificiranja za« in besedilo »prve alineje«;
– v 3. točki besedilo »103/15 in 36/16« nadomesti z besedilom »103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18«;
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4.imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti oziroma odločbo o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, če gre za shemo kakovosti iz četrte alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe;«;
– za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. od prve pridobitve certifikata v skladu s petim in šestim odstavkom 5. člena te uredbe, oziroma od dneva prve izdaje odločbe o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, če gre za shemo kakovosti iz četrte alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora vlogi na javni razpis priložiti seznam KMG, za katera je pridobil certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za proizvod iz upravičene sheme kakovosti in v zvezi s katerimi uveljavlja podporo v okviru podukrepa iz te uredbe.«.
Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če gre za isto upravičeno shemo kakovosti oziroma za isti proizvod iz upravičene sheme kakovosti.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Upravičenec iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena ni upravičen do podpore za KMG, za katero je že bila odobrena vloga v okviru podukrepa iz te uredbe, če gre za isto upravičeno shemo kakovosti oziroma za isti proizvod iz upravičene sheme kakovosti.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
6. člen 
V prvem odstavku 8. člena se beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
V drugem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. KMG je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, in«.
V tretjem odstavku se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. število KMG, za katera pravna oseba uveljavlja podporo;
3. KMG, za katera pravna oseba uveljavlja podporo, so razvrščena v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in«.
7. člen 
V prvem odstavku 9. člena se v 2. točki besedilo »30/15 in 103/15« nadomesti z besedilom »30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18«.
V 6. točki se besedilo »ni prejel javnih sredstev« nadomesti z besedilom »mu niso bila odobrena sredstva«.
V tretjem odstavku se drugi stavek črta.
V četrtem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedilom »2. točke prvega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Upravičenec mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU in predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja, kar izkazuje z dokazilom označenega vira sofinanciranja.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
8. člen 
V naslovu 12. člena se beseda »vlaganje« nadomesti z besedo »vložitev«.
V drugem odstavku se besedilo »in vloži prijavni obrazec« nadomesti z besedilom »prijavnega obrazca«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V skladu s poenostavitvami postopkov iz 11. člena Uredbe 809/2014/EU upravičenec ali njegov pooblaščenec vloži vlogo na javni razpis in spremembe oziroma dopolnitve vloge na javni razpis na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge upravičenec ali njegov pooblaščenec v tem primeru priloži kot skenogram.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec pošlje priloge po pošti na ARSKTRP. Na ovojnici morata biti razvidna naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja.«.
9. člen 
V prvem odstavku 13. člena se beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove peta, šesta in sedma alineja, ki se glasijo:
»– KMG vloži vlogo za proizvod mleko in pravna oseba vloži vlogo za proizvod mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji;
– KMG vloži vlogo za proizvod goveje meso in pravna oseba vloži vlogo za proizvod govedo;
– KMG vloži vlogo za proizvod perutninsko meso in pravna oseba vloži vlogo za proizvod perutnina.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V zvezi z istim KMG lahko vloži vlogo za isto upravičeno shemo kakovosti oziroma za isti proizvod iz upravičene sheme kakovosti samo ena pravna oseba. Če dve ali več pravnih oseb iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe vložijo vlogo za isto upravičeno shemo kakovosti oziroma za isti proizvod iz upravičene sheme kakovosti v zvezi z istim KMG, se za to KMG vloga pravne osebe, ki je bila vložena po datumu in času vložitve vloge, s katero se je prvič uveljavljala podpora za to KMG, zavrne.«.
V petem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če sta dve ali več vlog na javni razpis točkovani z enakim številom točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge, ki se odobrijo, izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določijo v javnem razpisu.«.
10. člen 
V 14. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ne sme imeti več kot 50 eurov zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države;«.
11. člen 
V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo »o prijavi v postopek certificiranja in«.
12. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »iz drugega odstavka 6. člena te uredbe ter so navedena na certifikatu iz 1. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »iz 1. in 2. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe«.
V tretjem odstavku se črtata besedilo »ali v shemo integrirana pridelava iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe« in besedilo »oziroma integrirano«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec ali njegov pooblaščenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev na način iz drugega odstavka 12. člena te uredbe. Zahtevek za izplačilo sredstev je treba natisniti in ga skupaj z dokazili in prilogami, ki jih določata javni razpis in ta uredba, poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP ali vložiti v vložišču ARSKTRP.«.
13. člen 
V 18. členu se prva alineja črta.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
14. člen 
V prilogi 1 se v drugem odstavku besedilo »z drugo in tretjo« nadomesti z besedilom »s prvo in drugo«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »petim« nadomesti z besedo »šestim«.
15. člen 
V prilogi 2 se v petem odstavku v:
– 1. točki tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Prijavljen proizvod v shemo
Eurov/KMG
Mleko
65,2
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
122,7
Perutnina
70,9
Perutninsko meso
107,8
Govedo
80
Goveje meso 
120,2
Sadje
118,7
Predelani izdelki iz sadja
230,1
«; 
– 2. točki tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Prijavljen proizvod v shemo
Število prijavljenih KMG v shemo
Eurov/KMG
Mleko
od 3 do 50
10,3
Mleko
od 51 do 250
4,6
Mleko
nad 250
2,8
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji 
od 3 do 50
67,6
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
od 51 do 250
61,3
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
nad 250
60,5
Govedo
od 3 do 50
53,6
Govedo
od 51 do 250
45,7
Govedo
nad 250
43,2
Perutnina
od 3 do 50
36,1
Perutnina
od 51 do 250
29,3
Perutnina
nad 250
26,9
Sadje
od 3 do 50
60,7
Sadje
od 51 do 100 
55,1
Sadje
nad 100
52,9
Predelani izdelki iz sadja
od 3 do 50
84,1
Predelani izdelki iz sadja
od 51 do 100
78,4
Predelani izdelki iz sadja
nad 100
75,5
«. 
Šesti odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16 in 68/17), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16 in 68/17).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2018
Ljubljana, dne 8. novembra 2018
EVA 2018-2330-0069
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti