Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, stran 10945.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. in 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 38. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 
1. člen 
(organi zavoda) 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstven dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15 in 5/18; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 6. člena doda četrta alineja
»– strokovni vodja«.
6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon oziroma Statut zavoda«.
2. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Peta alineja prvega odstavka 9. člena se dopolni tako, da se glasi:
», razen če drugi pravni akti, ki urejajo področje javnih financ določajo drugače«.
Doda se nova, trinajsta alineja
»– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo, na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda«.
3. člen 
(pogoji za imenovanje) 
Prva alineja prvega odstavka 12. člena se dopolni tako, da se za besedno zvezo zdravstvene smeri doda naslednje besedilo: »in najmanj pet let delovnih izkušenj«
4. člen 
(pomočnik direktorja in strokovni vodja) 
Prvi odstavek 16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor ima lahko dva pomočnika direktorja, za čas trajanja svojega mandata.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»imenuje enega pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in enega pomočnika direktorja za področje preventive in centrov za duševno zdravje, ki imata najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»S pomočnikom direktorja za področje zdravstvene nege«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, kadar je za pomočnika direktorja imenovana glavna medicinska sestra oziroma glavni zdravstvenik«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»S pomočnikom direktorja za področje preventive in centrov za duševno zdravje«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če ima direktor ustrezno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri ima lahko enega strokovnega vodjo za področje zdravstvene nege, ki mora biti zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega doma, in imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva in enega strokovnega vodjo za področje preventive in centrov za duševno zdravje, ki je lahko zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega doma z najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva ali zdravstveni sodelavec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva ter opravljen izpit na Ministrstvu za zdravje«.
Na novo se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»Strokovni vodji iz prejšnjega odstavka imenuje svet zavoda, na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda«.
Na novo se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»S strokovnima vodjema iz 6. člena se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden«.
Na novo se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»Če ima direktor ustrezno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri ima lahko dva pomočnika direktorja, enega za področje zdravstvene nege in enega za področje preventive in centrov za duševno zdravje, ki imata najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva«.
Na novo se doda deseti odstavek, ki se glasi:
»Pomočnika direktorja iz prejšnjega odstavka imenuje svet zavoda, na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda«.
Na novo se doda enajsti odstavek, ki se glasi:
»S pomočnikoma direktorja iz 9. člena se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden«.
Na novo se doda dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»Področja, za katera sta imenovana pomočnika direktorja in strokovni vodji, se določijo v statutu zavoda«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen
Že začeti mandat direktorja in pomočnika direktorja se ne glede na določbe tega odloka dokonča v skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi.
6. člen 
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-27, 646
Kočevje, dne 26. oktobra 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.