Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3487. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, stran 10935.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. in 98. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 38. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se na področju razvijanja in oblikovanja podjetniškega okolja, spodbujanja podjetništva, razvijanja dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, uresničevanje javnega interesa na področju izobraževalnih programov za odrasle in socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin na območju Občine Kočevje ustanovi javni zavod, določi njegova dejavnost, organi in njihove pristojnosti, financiranje in uredijo medsebojna razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom.
(2) Javni zavod lahko zagotavlja oziroma opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega člena tudi za potrebe drugih občin. O pogojih in načinu opravljanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, sklene zavod s temi občinami pogodbe.
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
(ime, sedež ustanoviteljice in javnega zavoda) 
(1) Za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ustanavlja Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda, ki ga uporablja tudi pri poslovanju je Podjetniški inkubator Kočevje.
(3) Sedež javnega zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trata XIV 6 A.
(4) V zavodu se za opravljanje dejavnosti izobraževanje odraslih organizira naslednja organizacijska enota:
– Ljudska univerza Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje.
Organizacijska enota Ljudska univerza Kočevje je vpisana v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
(5) Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira katerokoli obliko dejavnosti iz prvega člena tega odloka tudi izven sedeža zavoda, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen 
(pečat javnega zavoda) 
(1) Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 36 mm, v katerem se nahaja:
– naziv in naslov zavoda: PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, Trata XIV 6a, Kočevje,
– na sredini se nahaja medved in prečni prerez hloda z vidnimi letnicami.
(2) Direktor lahko sprejme poseben akt, s katerim določi število, vrsto, obliko in namen uporabe dodatnih pečatov za potrebe poslovanja javnega zavoda in organizacijske enote ter način uporabe, varovanja in uničevanja le-teh ter zaposlene, ki so odgovorni zanje.
4. člen 
(pravni status zavoda) 
(1) Zavod kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in vpisanih v sodni register.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
5. člen 
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje) 
(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor, in sicer brez omejitev.
(2) Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča namestnik direktorja ali vodja organizacijske enote, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
(3) Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
III. NALOGE IN DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
(naloge zavoda) 
(1) Javni zavod opravlja naslednjih naloge:
– promocija podjetniške kulture,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni ravni,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,
– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,
– sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
– opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in pospeševalnih nalog pri spodbujanju razvoja regije in lokalnih skupnosti,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud,
– izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
– koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
– izvajanje podpornega okolja za razvoj podjetništva,
– razvoj in izdelava novih izdelkov oziroma nadgradnja obstoječih,
– ustvarjanje sodelovalnega okolja na lokalni in regijski ravni,
– vključevanje v in sodelovanje pri razvoju in izvajanju programov Slovenske strategije pametne specializacije,
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja,
– izvaja programe socialne vključenosti.
(2) Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti lahko zavod opravlja tudi gospodarske dejavnosti, ki so namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se financirajo iz drugih virov.
(3) Osnovna dejavnost organizacijske enote je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje, ter obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe.
(4) Organizacijska enota znotraj dejavnosti izobraževanja odraslih opravlja kot javno službo in na način ter pod pogoji, ki veljajo za javno službo, predvsem naslednje naloge oziroma dejavnosti:
– osnovnošolsko dejavnost za mladostnike in odrasle,
– svetovalno dejavnost pri:
– vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, 
– vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, 
– vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle, 
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter 
– samostojnem učenju. 
7. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Osnovna dejavnost zavoda, ki se šteje kot javna služba je:
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje.
(2) Zavod lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
11.050
Proizvodnja piva
13.200
Tkanje tekstilij
13.300
Dodelava tekstilij
13.920
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
13.950
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
14.190
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
16.240
Proizvodnja lesene embalaže
16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.120
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
25.620
Mehanska obdelava kovin
25.731
Proizvodnja ročnega orodja
25.732
Proizvodnja orodja za stroje
25.990
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
32.200
Proizvodnja glasbil
32.300
Proizvodnja športne opreme
32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
46.140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
52.100
Skladiščenje
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij
62.010 
Računalniško programiranje
62.020 
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
63.990
Drugo informiranje
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo 
ali po pogodbi
69.103
Druge pravne dejavnosti
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področ. naravoslovja in tehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelekt. lastnine 
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve 
za starejše in invalidne osebe
88.999
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
91.020
Dejavnost muzejev
93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120
Dejavnost strokovnih združenj
94.990
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.040 
Dejavnosti za nego telesa
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(3) Osnovna dejavnost organizacijske enote, ki se šteje kot javna služba je:
85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
85.310
Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.421
Višješolsko izobraževanje
85.422
Visokošolsko izobraževanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
Poleg osnovnih dejavnosti lahko organizacijska enota opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo organizacijske enote ter z dejavnostjo zavoda.
(4) Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnosti in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
(5) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.
IV. ORGANI PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE 
8. člen 
(organi javnega zavoda) 
(1) Organi Podjetniškega inkubatorja Kočevje so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) V okviru organizacijske enote Ljudska univerza Kočevje se organizirajo še naslednja organa:
– strokovni aktiv,
– andragoški zbor.
V. SVET ZAVODA 
9. člen 
(sestava sveta zavoda) 
Svet zavoda sestavljajo:
– 4 predstavniki ustanovitelja,
– 2 predstavnika delavcev zavoda,
– 1 predstavnik zainteresirane dejavnosti.
10. člen 
(mandat sveta zavoda) 
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar največ dvakrat zaporedoma.
11. člen 
(imenovanje oziroma izvolitev in razrešitev članov sveta zavoda) 
(1) Člane sveta – predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
(2) Člane sveta – predstavnika delavcev zavoda, pri čemer je en predstavnik iz organizacijske enote Ljudska univerza, izvolijo in razrešijo delavci zavoda na način in po postopku, ki je določen v statutu zavoda.
(3) Člana sveta – predstavnika zainteresirane javnosti, na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom, imenuje župan Občine Kočevje, ki ga lahko tudi razreši.
(4) Člana sveta se razreši, v kolikor:
– se le-ta trikrat zaporedoma ne udeleži sej Sveta zavodane glede na upravičenost;
– bi se izkazalo, da le-ta članstvo v Svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– le-ta neustrezno zastopa interese skupine, ki ga je imenovala;
– le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali statuta zavoda;
– v času mandata pravnomočno obstojen za kaznivo dejanje.
12. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi.
(3) Administrativno tehnične naloge za svet zavoda opravljajo zaposleni v zavoda.
13. člen 
(vodenje sveta zavod) 
(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi-konstitutivni seji z večino glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanje novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
(5) Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov.
14. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda:
– sprejema program dela in spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta ter spremlja njegovo izvajanje,
– obravnava polletno poročilo o poslovanju zavoda,
– sprejema letno poročilo zavoda ter odloča o razporejanju morebitnega presežka prihodkov nad odhodki,
– sprejema statut zavoda,
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod pogoji, ki so določeni 20. člena tega akta,
– razrešuje direktorja zavoda na način in pod pogoji, ki so določeni v 19. členu tega akta,
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni pred potekom mandata obstoječega direktorja,
– odloča o tem, katera podjetja lahko pridobijo status inkubiranca ter določa merila in kriterije za najem poslovnih prostorov pod ugodnejšimi pogoji,
– kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca,
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
15. člen 
(prenehanje mandata člana sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu sveta zavoda:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana sveta lahko razreši organ, ki ga je imenoval oziroma izvolil, in sicer po postopku in na način določen v 11. členu tega odloka.
(4) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) Za imenovanje nadomestnih članov se smiselno uporabljajo določbe 11. člena tega odloka.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
VI. DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA 
16. člen 
(pristojnosti in naloge direktorja) 
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
– sprejme cenik storitev in izdelkov javnega zavoda.
17. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba (stopnje VII/2),
– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj,
– nekaznovanost.
18. člen 
(imenovanje in mandat direktorja) 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat direktorja traja pet let.
(2) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom mandata.
(3) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.
(4) Po prejemu soglasja ustanovitelja svet odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
19. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju preneha mandat s potekom časa za katerega je imenovan.
(2) Direktorju poteče mandat pred potekom časa za katerega je imenovan, če:
– to sam zahteva,
– je razrešen.
(3) Direktor je lahko razrešen, če:
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– je direktor odgovoren za slabo finančno poslovanje zavoda, ki se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki,
– je bil direktor v času trajanja mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
(4) Direktorja razreši svet zavoda.
(5) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
(6) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, od katerega si pridobi soglasje.
(7) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom imenovanja novega direktorja.
20. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti in hkrati takoj začne postopek za imenovanje direktorja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi strokovnega delavca zavoda bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo direktorja. V kolikor med navedenim ni možno izbrati ustreznega vršilca dolžnosti, ga v imenu sveta zavoda izbere ustanovitelj.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za eno leto. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti direktorja opravlja največ dvakrat.
21. člen 
(vodja organizacijske enote) 
(1) Organizacijsko enoto “Ljudska univerza Kočevje” vodi vodja organizacijske enote, ki ga imenuje direktor javnega zavoda.
(2) Vodja organizacijske enote mora za imenovanje izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakonodaja, ki ureja področje izobraževanja odraslih.
(3) Vodja organizacijske enote opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi strokovno delo organizacijske enote ter je odgovoren zanj,
– pripravi predlog programa razvoja in letnega programa dela organizacijske enote ter odgovarja za njuno izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa organizacijske enote in pripravlja predlog letnega poročila,
– vodi delo andragoškega zbora, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja zakonitost dela organizacijske enote v okviru svojih pooblastil,
– skrbi za kakovost izvedbe programov in dejavnosti in drugih nalog organizacijske enote,
– odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev organizacijske enote,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. STROKOVNI ORGANI 
22. člen 
(strokovni organi javnega zavoda) 
Strokovni organi v zavodu so:
– strokovni svet zavoda,
– strokovni aktiv,
– andragoški zbor.
23. člen 
(naloge strokovnega sveta zavoda) 
V funkciji strokovnega sveta ima svet zavoda zlasti naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
24. člen 
(strokovni aktiv) 
(1) Strokovni aktiv se oblikuje na posameznem izobraževalnem področju oziroma dejavnosti in jih sestavljajo delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle oziroma dejavnosti.
(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja oziroma dejavnosti usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
(3) Strokovni aktiv sprejme poslovnik o svojem delovanju.
25. člen 
(andragoški zbor) 
(1) Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci v programu osnovne šole za odrasle, javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, javnoveljavnih programih poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja v skladu z zakoni, ki urejajo ta področja, strokovni delavci v dejavnostih, izobraževalci v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle in drugi delavci, ki opravljajo strokovne naloge, ki so:
– zaposleni v javni organizaciji ali
– zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur organiziranega izobraževalnega dela oziroma dejavnosti.
(2) Andragoški zbor ima naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja, povezana z izobraževalnim delom, in odloča o njih,
– daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta organizacijske enote,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o kandidatih za imenovanje vodje organizacijske enote,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja za napredovanje strokovnih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
VIII. ZAPOSLENI V ZAVODU 
26. člen 
(delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic) 
(1) Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
IX. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
27. člen 
(splošno) 
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerimi zavod upravljala.
(3) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(4) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(5) Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
(6) Pobrane najemnine in uporabnine poslovnih prostorov, ki so dane v upravljanje javnemu zavodu, so prihodek zavoda.
28. člen 
(zadolževanje zavoda) 
(1) Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– s prodajo izdelkov, blaga in z opravljanjem storitev,
– s plačili in prispevki udeležencev izobraževanja,
– z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti,
– proračunskih sredstev,
– sredstev EU,
– najemnine prostorov in opreme,
– donacij ali prispevkov sponzorjev,
– s sredstvi, pridobljenimi na javnih razpisih in natečajih – domačih in mednarodnih,
– na podlagi standardov in normativov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle,
– drugih virov.
(2) Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se določi z aktom o računovodstvu.
29. člen 
(presežki zavoda) 
(1) Presežke prihodkov nad odhodki sme zavod nameniti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitvah ter za neporabljena sredstva za investicije, ki ga z letnim planom odobri Svet zavoda, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
(3) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
30. člen 
(primanjkljaj zavoda) 
(1) Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem obračunu, krije ustanovitelj, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer mora zavod dokazati, da ima sistemizirano število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim programom na ravni občine oziroma mesta (nadstandardi) ter da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov krije zavod iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.
31. člen 
(prepoved sklepanja poslov) 
(1) Zavod v nobenem primeru ne sme sklepati poslov z direktorjem, niti z družbami, v katerih imajo le-ti 25 % ali večji poslovni delež.
(2) Enaka omejitev velja tudi za njihove družinske člane oziroma družbe, v katerih imajo le-ti 25 % ali večji poslovni delež. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec ali zunajzakonski partner, brat ali sestra, polbrat ali polsestra, otrok ali rejenec ali pastorek in starši.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
32. člen 
(medsebojna razmerja) 
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in zavod uredita s posebno pogodbo.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam nepremičnin, ki so dane zavodu v upravljanje.
XI. NADZOR 
33. člen 
(nadzor javnega zavoda in dolžnosti) 
(1) Zavod je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju poslati vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko zavod predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti zavod. Področje revidiranja določi zavod v soglasju z ustanoviteljem.
(6) Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja dejavnost izobraževanje odraslih.
XII. JAVNOST DELA 
34. člen 
(javno delo zavoda) 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja preko spletnih strani, spletnih družabnih omrežij, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
35. člen 
(statut zavoda) 
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uredijo v statutu zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda z večino glasov vseh članov. K Statutu mora predhodno soglasje podati Občinski svet Občine Kočevje, po sprejemu pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
36. člen 
(odlok zavoda) 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode, podporno okolje za podjetništvo, izobraževanje odraslih in drugi veljavni predpisi.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(univerzalno pravno nasledstvo) 
Podjetniški inkubator Kočevje z dejstvom izvedene pripojitve vstopi v vsa pravna razmerja prevzetega zavoda.
38. člen 
(uskladitev statuta zavoda) 
Uskladitve statuta javnega zavoda se opravijo v roku treh mesecev po sprejemu tega odloka.
39. člen 
(imenovanje članov sveta) 
(1) Svet prevzetega zavoda s pripojitvijo preneha delovati.
(2) Postopek imenovanja enega predstavnika ustanoviteljice in enega predstavnika zaposlenih – predstavnik organizacijske enote Ljudska univerza se izvede najkasneje šest mesecev po vpisu v sodni register.
(3) Svet prevzemnega zavoda svoje naloge opravlja do izteka obstoječega mandata.
40. člen 
(prenehanje veljave) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, (Uradni list RS, št. 83/08, 49/15), pri čemer se njegove določbe smiselno in podrejeno temu odloku uporabljajo do dokončnega vpisa pripojitve prevzetega zavoda k prevzemnemu zavodu.
(2) Z dnem vpisa pripojitve preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kočevje (Uradni list RS, št. 67/01).
41. člen 
(začetek veljave) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva vpisa pripojitve v sodni register.
Št. 014-6/2018-5, 645
Kočevje, dne 26. oktobra 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.