Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec, stran 10935.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 30. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17, 38/17) se v prvem odstavku 3. člena za 12. točko doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. prevoz potnikov z žičnico.«.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. prevoz potnikov z žičnico, ki se javnemu podjetju podeli s koncesijo;«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008-5
Bovec, dne 25. oktobra 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.