Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3485. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018, stran 10934.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 30. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18 dne 2. 3. 2018, Uradni list RS, št. 32/18, dne 11. 5. 2018 in Uradni list RS, št. 46/18, dne 6. 7. 2018) se spremeni 2. člen in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.789.599,58
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.546.459,58
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.701.816,47
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.910.544,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
338.915,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
452.257,47
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
844.643,11
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
677.176,99
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.500,00
712
DENARNE KAZNI
11.250,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
71.916,12
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
76.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
663.073,43
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
371.455,04
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
291.618,39
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.500,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
576.886,57
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
576.886,57
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
680,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
680,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.693.813,02
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.902.261,85
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
402.754,89
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
66.311,46
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.401.581,50
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
29.214,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.735.940,25
410
SUBVENCIJE
62.192,95
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
556.540,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
177.636,14
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
939.571,16
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.726.169,10
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.726.169,10
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
329.441,82
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
18.700,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
310.741,82
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–904.213,44
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
36.640,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
36.640,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
36.640,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
28.190,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
28.190,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.134.652,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–267.078,62
XI.
NETO FINANCIRANJE
–904.213,44
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. 
OB KONCU PRET. LETA
1.134.652,06
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2017-9
Bovec, dne 25. oktobra 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.