Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018

Kazalo

3439. Odlok o štipendiranju (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 10660.

  
Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 42. redni seji dne 18. 10 2018 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o štipendiranju, ki obsega:
– Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 72/12) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 43/18).
O D L O K 
o štipendiranju (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa štipendije, ki jih dodeljuje Občina Šempeter - Vrtojba, vir financiranja, upravičence do štipendij, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendij in postopke v zvezi s štipendijami.
2. člen 
(vrste štipendij) 
Občina Šempeter - Vrtojba dodeljuje štipendije za:
– nadarjene dijake oziroma dijakinje srednješolskega izobraževanja (v nadaljevanju: dijaki), ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, in v sosednjih državah (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška),
– nadarjene študente oziroma študentke (v nadaljevanju: študenti) študijskih programov do največ zaključene 2. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– nadarjene študente dodiplomskih programov, ki se izobražujejo v tujini.
3. člen 
(namen štipendiranja) 
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov pri njihovem rednem šolanju.
4. člen 
(vir financiranja) 
Sredstva za štipendije se zagotavljajo v Proračunu Občine Šempeter - Vrtojba v skladu s proračunom občine.
II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE 
5. člen 
(upravičenci do štipendije) 
Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem odloku.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
6. člen 
(pogoji za pridobitev štipendije) 
Štipendijo lahko pridobijo:
– dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 17 let,
– študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 24 let in niso vpisani ponovno v isti letnik, ali v času dodatnega študijskega leta ali podaljšanega študentskega statusa po preteku izobraževalnega programa,
– študenti dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 24 let in niso vpisani ponovno v isti letnik, ali v času dodatnega študijskega leta ali podaljšanega študentskega statusa po preteku izobraževalnega programa.
Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja.
Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena in:
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
– so državljani Republike Slovenije,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družbe ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
– imajo dijaki in študenti prvih letnikov, ki se izobražujejo doma ali v tujini, v preteklem šolskem letu oziroma zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,0 iz vseh ocenjenih predmetov, študenti pa v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno. Zaželeno je, da so kandidati v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko leto za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, imeli dosežke na posameznem področju v skladu z merili iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka.
Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne ocene iz osme alineje prejšnjega odstavka tega člena, če ima vsaj na enem področju dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na šolsko oziroma študijsko leto za katerega uveljavlja pravico do štipendije in so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in študentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3, študenta pa ne nižja od ocene 7 oziroma z njo primerljive ocene, če študent študira v tujini.
Upravičenci lahko pridobijo štipendijo Občine Šempeter - Vrtojba za nadarjene dijake in študente le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.
Štipendisti, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, lahko pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija in na podlagi kandidature na javnem razpisu.
IV. VIŠINA ŠTIPENDIJ 
7. člen 
(višina štipendij) 
Višina štipendij mesečno znaša za:
Dijake:
Povprečna ocena
Višina v EUR
3,00–4,00
90
4,01–4,5
110
4,51–4,8
130
4,81–5,00
150
Študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji:
– študenti 1. letnika enotna – 230,00 EUR
– višji letniki
Povprečna ocena
Višina v EUR
7,00–8,00
230
8,01–8,4
250
8,41–8,7
270
8,71–9,0
290
9,01–9,3
310
9,31–10,0
330
Višina štipendije za vse študente, ki se izobražujejo v tujini je 400,00 EUR mesečno.
V. POSTOPKI V ZVEZI S ŠTIPENDIJAMI 
8. člen 
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij.
Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi na podlagi sklepa o javnem razpisu za dodelitev štipendij, ki ga izda župan. Župan izda sklep v skladu z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi in v njem določi skupno število štipendij ter število posameznih vrst štipendij.
Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi v začetku šolskega/študijskega leta na spletnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba, obvestilo o razpisu pa tudi na občinskih oglasnih tablah.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o razpisanih štipendijah,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
9. člen 
(prijava za dodelitev štipendije) 
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. Prijavi morajo biti priloženi:
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja.
V primeru, da kandidat uveljavlja tudi svoje dosežke, mora priložiti dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katero upravičenec uveljavlja pravico do štipendije.
10. člen 
(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov kandidatov) 
Učni oziroma študijski uspeh in dosežki kandidatov se ocenijo na podlagi meril za dodelitev štipendij.
Merila za dodelitev štipendij so učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja in dosežki na posameznem področju v zadnjih treh letih glede na šolsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije.
Za dosežke na posameznem področju se štejejo:
– uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih,
– uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih,
– javni nastopi in predstavitve,
– objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
– izboljšave ter registrirani izumi in patenti,
– dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
– udeležbe na seminarjih in kongresih,
– funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
– priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
– uspešen zaključek dveh letnikov v enem študijskem letu in
– drugi dosežki.
Za reševanje posameznih vprašanj glede meril in kriterijev in postopkov štipendiranja, ki niso podrobno urejena s tem odlokom, se smiselno uporablja določila Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16, 32/17 in 44/18).
11. člen 
(uspeh zadnjega šolskega/študijskega leta)
Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 4,81 do 5,00
50
nad 4,61 do 4,80
47
nad 4,41 do 4,60
45
nad 4,21 do 4,40
43
nad 4,01 do 4,20
41
nad 3,81 do 4,00
38
nad 3,61 do 3,80
36
nad 3,41 do 3,60
34
nad 3,21 do 3,40
32
od 3,00 do 3,20
30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo zadnjega šolskega leta. Pri izračunu se upošteva povprečje ocen vseh predmetov v preteklem šolskem letu.
Število točk za povprečno oceno študenta, ki po zaključku srednje šole vstopa v 1. letnik znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 4,81 do 5,00
57
nad 4,61 do 4,80
53
nad 4,41 do 4,60
50
nad 4,21 do 4,40
46
nad 4,01 do 4,20
43
nad 3,81 do 4,00
40
nad 3,61 do 3,80
37
nad 3,41 do 3,60
35
nad 3,21 do 3,40
32
od 3,00 do 3,20
30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo zaključnega letnika srednješolskega izobraževanja. Pri izračunu se upošteva povprečje ocen vseh predmetov v zaključnem letniku.
Število točk za povprečno oceno študenta znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 9,71 do 10,00
60
nad 9,41 do 9,70
56
nad 9,11 do 9,40
53
nad 8,81 do 9,10
49
nad 8,51 do 8,80
46
nad 8,21 do 8,50
43
nad 7,91 do 8,20
40
nad 7,61 do 7,90
36
nad 7,31 do 7,60
33
od 7,00 do 7,30
30
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta. Za študente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije.
Za vzporedno redno šolanje na dveh enakovrednih izobraževalnih programih, predstavlja število točk povprečje zadnjega šolskega oziroma študijskega leta višje ocenjenega programa. Pri dvopredmetnih študijskih programih predstavlja število točk aritmetično sredino zadnjega študijskega leta, obeh predmetov tega programa.
12. člen 
(uvrstitve na tekmovanjih in natečajih) 
Uvrstitve na tekmovanjih iz znanja, raziskovalne dejavnosti, umetnosti ali športa, kakor tudi uvrstitve na strokovnih, umetniških in/ali drugih natečajih se vrednotijo glede na ravni in vrsto tekmovanja oziroma natečaja s točkami:
Raven tekmovanja ali natečaja
Število točk
šolsko/klubsko
3. mesto
1
2. mesto
2
1. mesto
3
(med)občinsko
3. mesto
4
2. mesto
5
1. mesto
6
državno
3. mesto
7
2. mesto
8
1. mesto
9
mednarodno
3. mesto
10
2. mesto
11
1. mesto
12
evropsko
3. mesto
13
2. mesto
14
1. mesto
15
svetovno
3. mesto
16
2. mesto
17
1. mesto
18
Vrednotijo se 3 najvišje uvrstitve na posameznem področju.
Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri države.
13. člen 
(uvrstitve v finale) 
V primeru, da kandidat ni dosegal prvih treh mest na tekmovanjih ali natečajih, uvrščal pa se je v finalne (ožje) izbore, se točkujejo trije najboljši dosežki:
Raven tekmovanja/natečaja
Število točk:
a) (med)občinska
2
b) državna
4
c) mednarodna
6
d) evropska
8
e) svetovna
10
Kot dokazilo o uvrstitvah v finale ali ožje izbore se upošteva potrdila, priznanja, diplome in pohvale, ki jih izdajajo organizatorji tekmovanj.
14. člen 
(poustvarjalne aktivnosti) 
Poustvarjalne aktivnosti so različni javni glasbeni in gledališki nastopi, recitali, moderatorstva prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj, ki niso obvezni del izobraževalnega programa. Kot dokazila se upoštevajo programski listi, letaki, plakati, vabila na prireditve, posnetki in druga dokazila s podatki o nastopajočih, ki jih izdajajo kulturne in druge organizacije ter organizatorji prireditev.
Raven
Število točk
Individualno delo
Skupinsko delo
a) šolski/univerzitetni
1,5
1
b) (med)občinski
3
2
c) državni
4,5
3
d) mednarodni
6
4
Kot individualno delo štejejo: monodrame, glavne vloge, samostojni koncerti in samostojni recitali, moderatorstvo prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj.
15. člen 
(avtorska dela, objave, urejanja, vodenja in organizacije projektov) 
Objave, predstavitve, urejanja in organizacije javnih predstavitev, izvirnih umetniških in strokovnih avtorskih del se točkujejo posamezno glede na raven.
Raven
Število točk
a) objava, izdaja, predvajanje ali javna predstavite samostojnega avtorskega prispevka na srednješolski ravni ter vodenje projektov in uredniških odborov glasil in revij
4
b) objava v okviru študentskega glasila posamezne fakultete 
5
c) objava, izdaja, predvajanje ali javna predstavitev samost. avtorskega dela v okviru krovne študentske organizacije ali univerze ter vodenje projektov ali uredniških odborov
6
d) strokovno tehnični prispevek pri oblikovanju in nastanku predvajanega, objavljenega oziroma javno predstavljenega umetniškega projekta izvedenega pri priznanih in uveljavljenih producentskih hišah
7
e) objava, izdaja, javna predstavitev ali izvajanje krajših avtorskih prispevkov pri specializiranih umetniških revijah, sodelovanje na skupinskih razstavah v priznanih galerijah in predstavitvah z lastnim avtorskim prispevkom; soavtorstva pri objavljenem, izvajanem, izdanem umetniškem projektu, predstavljenem pri priznanih založbah ali producentskih hišah
8
f) vodenje (objavljenih, izvajanih) projektov, uredniških odborov uveljavljenih revij 
9
g) objave, izdaje, izvajanja, javne predstavitve samostojnih del, umetniških in drugih projektov pri priznanih založbah, producentskih hišah, priznanih ustanovah (ocenjeno s pozitivno recenzijo) oziroma v samozaložbi s pozitivno recenzijo uveljavljenega ustvarjalca
10
16. člen 
(objave znanstveno raziskovalnih del) 
Objave znanstveno raziskovalnih del se točkujejo posamezno glede na raven:
Raven
Število točk
a) objava v zborniku znanstvenega ali strokovnega srečanja
9
b) poljudnoznanstvena knjiga v slovenskem ali tujem jeziku (knjiga v kateri se strokovno obravnava določen problem in se ga predstavi na poljuden način)
10
c) objave v znanstvenih revijah v slovenskem ali tujem jeziku
11
Znanstveno raziskovalni prispevki, ki so sprejeti v tisk in še niso objavljeni, kar kandidati dokazujejo s potrdili založnika oziroma urednika, se točkujejo po lestvici iz prejšnjega odstavka tega člena.
17. člen 
(dodatna izobraževanja) 
Dodatna izobraževanja so jezikovni, likovni, fotografski in drugi tečaji, poletne šole, delavnice, kolonije in izobraževanja, za katera udeleženci izobraževanja pridobijo javno veljavne certifikate, spričevala ali diplome, ki se točkujejo glede na to ali so opravljena v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Število točk
a) v Republiki Sloveniji
1
b) v tujini 
2
c) izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo V. stopnje – maturitetna raven
3
d) izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo VI. stopnje 
3,5
e) izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo VII. stopnje – fakultetna raven
4
f) vzporedno redno šolanje (glasbena šola …), izmenjalni programi 
5
g) enakovredni vzporedni študijski programi 
8
18. člen 
(udeležba na seminarjih in kongresih) 
Za udeležbo na strokovnih in znanstvenih srečanjih, srečanjih strokovnih društev ali skupin, ko gre za reševanje strokovnih ali specifičnih problemov posameznih skupin (upošteva se zlasti, ko gre za izbrane predstavnike posameznih skupin) se točkuje udeležba glede na aktivnost in raven sodelovanja:
Raven 
Število točk
Aktivna udeležba
Pasivna udeležba
b) državni 
2
0,5
c) mednarodni 
5
0,8
d) evropski 
6
1
e) svetovni 
7
1,2
Kot dokazila se upoštevajo potrdila, zahvale, priznanja organizatorjev z imenskimi navedbami sodelujočih in naslovi prispevkov.
19. člen 
(funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah)
Funkcije, vodilne ali nosilne vloge ter posebne zadolžitve kot so organizator, demonstrator, raziskovalec, asistent, vodja, kapetan, trener in podobne se točkujejo glede na raven delovanja:
Raven
Število točk
Dodatne točke
a) šolskih skupnostih 
1
b) zunanjih institucijah 
3
3
c) univerzitetnih skupnostih 
5
d) mednarodnih institucijah 
7
7
Dodatne točke prejmejo kandidati, če je za posamezno funkcijo opravljen tudi ustrezen izpit.
20. člen 
(drugi dosežki) 
Drugi dosežki iz enajste alineje tretjega odstavka 10. člena tega odloka so dosežki, ki jih kandidati dokazujejo s pohvalami, priznanji, nagradami in priporočili.
Pohvale, priznanja in nagrade se točkujejo glede na raven, na kateri so bile podeljene:
Število točk
a) klubske/društvene
1
b) šolske:
– za izjemen uspeh v osnovni šoli* 
2
– za dosežek pri zunanjem preverjanju znanja** 
2
c) (med)občinske 
3
d) univerzitetne:
najboljši študent letnika (med 5 % najboljših) 
4
e) državne (zlati maturant …) 
10
f) mednarodne 
12
g) v evropskem merilu 
14
h) v svetovnem merilu
16
* na osnovi potrdila osnovne šole (vpis v zlato knjigo, podelitev posebne plakete po zaključku devetletnega izobraževanja)
** če je kandidat pri zunanjem preverjanju znanja dosegel od 90 % do 100 % možnih točk.
Upoštevajo se le tiste nagrade, pohvale in priznanja, ki niso vezana na že ovrednotene uvrstitve na tekmovanjih ali natečajih.
21. člen 
(priporočila profesorjev, mentorjev in društev) 
Za priporočilo profesorjev, mentorjev ali društev prejme kandidat po 1 točko. Upoštevajo se največ 3 priporočila.
22. člen 
(ocenjevanje in določitev prednostne liste) 
Za pridobitev posamezne vrste štipendije se opravi ocenjevanje dosežkov vseh kandidatov po merilih iz 12. do vključno 21. člena tega odloka.
V primeru, ko je prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih štipendij, se opravi ocenjevanje učnega oziroma študijskega uspeha in dosežkov vseh kandidatov za pridobitev posamezne vrste štipendije. Za vsakega posebej se ugotovi število točk, glede na njegovo povprečno oceno iz šolskega oziroma študijskega uspeha (U) in število točk za dosežke (D). Število točk za učni oziroma študijski uspeh se določi v skladu z ocenjevalno lestvico iz 11. člena tega odloka, število točk za dosežke pa po merilih iz 12. do vključno 21. člena tega odloka.
Končno število točk za vsakega kandidata (K) se določi po naslednji enačbi:
K = 0,6 x U + 0,4 x D x Um / Dm,
kjer je Um maksimalno število točk za uspeh in Dm maksimalno število točk za dosežke.
Maksimalno število točk za uspeh je za dijake 50 točk in za študente 60 točk. Maksimalno število točk za dosežke se določi tako, da se izračuna povprečno število točk prvih treh najvišje ocenjenih dosežkov vseh kandidatov za posamezno vrsto razpisane štipendije. Če se za pridobitev posamezne vrste štipendije ne prijavijo vsaj trije kandidati, predstavlja maksimalno število točk za dosežke vsota točk, ki jo doseže kandidat, ki je za dosežke ocenjen z več točkami.
Na podlagi tako določenega končnega števila točk se oblikuje prednostna lista za posamezno vrsto razpisanih štipendij.
23. člen 
(Štipendija treh uprav) 
Izmed prispelih prijav lahko župan s posebnim sklepom določi dobitnika »Štipendije treh uprav«, ki je kakorkoli dejaven v čezmejnem in mednarodnem prostoru oziroma se izbrana smer izobraževanja kaže kot deficitarni poklic enako pomemben za območje vseh treh uprav.
Vsa merila in kriteriji se upoštevajo v skladu z določili tega pravilnika.
24. člen 
(vrstni red dodeljevanja štipendij) 
Štipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi, glede na število razpisanih štipendij.
Ob enakem številu točk, za pridobitev posamezne vrste štipendije, ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom na družinskega člana. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih štipendij.
Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenem z odločbo o dodelitvi štipendije, ali če mu v roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na prednostni listi za pridobitev te vrste štipendije.
25. člen 
(uporaba postopka) 
Pri dodeljevanju štipendij po tem odloku se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
26. člen 
(Komisije za štipendiranje) 
Za pregled in presojo prispelih prijav na javni razpis za dodelitev štipendij imenuje župan Komisijo za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija).
Komisija šteje 3 člane od katerih je en član Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport in en zaposlen pri občinski upravi. Komisija odloča z večino glasov vseh članov. O seji komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člana komisije.
27. člen 
(delo komisije) 
Komisija najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis opravi presojo prijav po pogojih in merilih za pridobitev štipendije ter na tej podlagi pripravi poročilo in predlog za dodelitev štipendij.
Komisija obravnava popolne in v razpisnem roku prispele prijave ter na podlagi prejete dokumentacije in meril za ocenjevanje pripravi prednostno listo in predlog štipendistov.
V kolikor za posamezno razpisano štipendijo ni prispelih prijav oziroma ustreznih kandidatov, lahko komisija izmed ostalih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa, izbere naslednjega po številu točk na prednostni listi in ga predlaga za štipendista.
28. člen 
(odločanje o pravici do štipendije) 
Nepravočasno prispele vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, občinska uprava s sklepom zavrže. Če je prijava nepopolna, pristojni občinski organ pozove prijavitelja k dopolnitvi. Če prijavitelj vloge ne dopolni v roku, se jo s sklepom zavrže.
Zoper sklepa iz prve in druge alineje tega člena je dovoljena pritožba na župana v roku 8 dni. Odločitev župana je dokončna.
O pridobitvi, spremembi, mirovanju in prenehanju pravice do štipendije odloča na prvi stopnji uprava, na drugi stopnji pa župan Občine Šempeter - Vrtojba. Vlagatelji in štipendisti imajo pravico do ugovora v roku 8 dni od vročitve sklepa oziroma odločbe. Odločitev župana je dokončna.
29. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta Občina Šempeter - Vrtojba in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati vrsto štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.
30. člen 
(doba prejemanja štipendije in način izplačevanja štipendij) 
O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo.
Pravica do štipendije pripada ob izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz tega odloka od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa.
Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja.
V primeru, ko je štipendist vpisan na vzporedni študij, se doba štipendiranja lahko podaljša za eno leto, in sicer se izplačevanje štipendije lahko nadaljuje v obdobju podaljšanega absolventskega staža, vendar največ eno leto.
Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo, in v zaključnem letniku študija, ko se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem mesecu študijskega leta oziroma do zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.
Štipendije se izplačujejo mesečno najkasneje do 5. dne v mesecu za tekoči mesec. Štipendistu, ki se izobražuje v Republiki Sloveniji in del študijskega programa opravlja v tujini prek izmenjave, se štipendija za čas trajanja izmenjave izplača vnaprej v enkratnem znesku, vendar največ do zaključka tekočega študijskega leta, če to izobraževanje traja najmanj en semester po pravilih izobraževalne institucije, v kateri se izobražuje v Republiki Sloveniji.
Štipendija se izplačuje tudi v času dodatnega študijskega leta (absolventskega staža) do diplome oziroma magisterija, vendar v celotni dobi izobraževanja na prvi in drugi stopnji skupaj največ eno študijsko leto.
Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče šolsko ali študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje. Če je štipendist uspešno zaključi izobraževanje pred potekom dodatnega študijskega leta, mu pripada štipendija le do zaključka izobraževanja.
31. člen 
(obveznosti štipendista) 
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, doseči najmanj povprečno oceno najmanj 3 dijaki oziroma 7 študentje ter v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta predložiti štipenditorju:
– dijak: potrdilo o vpisu v višji letnik in overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– študent: potrdilo o vpisu v višji letnik in potrdilo o vseh opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
Štipendist mora v roku 30 dni po končanem izobraževanju predložiti štipenditorju potrdilo o končanem izobraževanju.
Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo izobraževalnega programa ali smeri študija,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča.
Štipendist lahko spremeni izobraževalni program ali smer študija le na podlagi predhodnega soglasja štipenditorja. Za pridobitev soglasja štipenditorja mora štipendist uspešno zaključiti letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in izpolnjevati pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.
32. člen 
(mirovanje pravice do štipendije) 
Štipendistu miruje pravica do štipendije, če:
– v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, iz vseh ocenjenih predmetov ni dosegel najmanj povprečne ocene 3, študent najmanj povprečne ocene 7, študent, ki se izobražuje v tujini, pa z njo primerljive ocene,
– v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta štipenditorju ni predložil potrdila o vpisu v višji letnik ali dokazila o doseženem šolskem oziroma študijskem uspehu in morebitnih izjemnih dosežkih,
– s soglasjem štipenditorja spremeni izobraževalni program ali smer študija,
– ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in prejema starševski dodatek,
– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno več kot dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom.
Štipendist, kateremu je pravica do štipendije mirovala, ker ni dosegel zahtevane povprečne ocene, lahko ponovno uveljavi pravico do štipendije z novim šolskim oziroma študijskim letom, če napreduje v višji letnik in doseže zahtevan učni uspeh ter štipenditorju pravočasno predloži dokazila iz prvega odstavka 31. člena tega odloka.
Štipendist, ki ni predložil kateregakoli dokazila iz druge alineje prvega odstavka tega člena, lahko uveljavi pravico do štipendije z naslednjim mesecem po predložitvi dokazil, če v roku dveh mesecev od začetka šolskega leta oziroma študijskega leta predloži zahtevana dokazila in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja.
Štipendistu, ki je s soglasjem štipenditorja spremenil izobraževalni program ali smer študija, miruje pravica do štipendije, dokler ne vpiše višjega letnika, za katerega bi prejemal štipendijo, če ne bi uveljavil mirovanja pravice do štipendije, pod pogojem, da v spremenjenem izobraževalnem programu ali smeri študija redno napreduje v višji letnik in doseže zahtevan učni uspeh, ki je pogoj za nadaljnje prejemanje štipendije.
Štipendistu lahko miruje pravica do štipendije zaradi razlogov iz četrte alineje prvega odstavka tega člena le eno šolsko oziroma študijsko leto v času trajanja štipendiranja na vseh stopnjah izobraževanja.
33. člen 
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti vračila štipendije) 
Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti vračila prejetih zneskov štipendij v naslednjih primerih:
– če nima več stalnega prebivališča na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
– dijak, ki je pridobil državno štipendijo po 18. letu.
Štipendist, ki uveljavlja pravico iz tega člena mora dostaviti dokazila o uspešno zaključenih letnikih in dokazilo o zaključku izobraževanja za katerega je prejemal štipendijo. V nasprotnem primeru se šteje, da izpolnjuje pogoje iz 34. člena tega odloka.
34. člen 
(prenehanje pravice do štipendije in obveznost vračila štipendije) 
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom časa za katerega mu je štipendija dodeljena in je dolžan vrniti prejete zneske štipendije s pripadajočimi obrestmi po indeksu inflacije od dneva nakazila do dneva vračila, v naslednjih primerih:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik,
– iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen z izobraževalnim programom,
– spremeni izobraževalni program ali smer študija brez soglasja štipenditorja,
– v roku dveh mesecev od začetka šolskega oziroma študijskega leta štipenditorju ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz prvega odstavka 31. člena tega odloka,
– štipendijo pridobil na podlagi posredovanih neresničnih podatkov ali v roku dveh mesecev od dneva nastanka spremembe ne sporoči spremembe, ki vpliva na prenehanje pravice do štipendije,
– je pridobil štipendijo za izobraževanje v Republiki Sloveniji in sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem v Republiki Sloveniji,
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost,
– postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda,
– odstopi od pogodbe o štipendiranju.
Štipendist, ki je odstopil od pogodbe o štipendiranju, ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije, če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta predloži dokazila iz prvega odstavka 31. člena tega odloka ter izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije, v roku enega meseca od ugotovitve kršitve pogodbe o štipendiranju. Če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku, kar navede v svoji prošnji, se lahko vračanje štipendije odloži ali dovoli obročno odplačevanje za največ enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena odloča uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
35. člen 
(oprostitev vračila štipendije in podaljšanje roka za dokončanje študija) 
Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, smrt v družini štipendista, rojstvo otroka, težja bolezen ali invalidnost), se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila. O utemeljenosti teh razlogov odloča uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o štipendiranju (Urade objave št. 25/01, Uradni list RS, št. 68/07, 71/08 in 125/08).
37. člen 
(ureditev dosedanjih razmerij) 
Štipendistom, ki so pridobili štipendijo za nadarjene dijake in študente Občine Šempeter - Vrtojba za določen izobraževalni program na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Urade objave št. 25/01, Uradni list RS, št. 68/07, 71/08 in 125/08), se ta štipendija izplačuje po tem pravilniku in v skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju do zaključka programa izobraževanja, za katerega so pridobili to štipendijo oziroma po tem odloku, če je zanje tako bolj ugodno.
Določilo prvega odstavka tega člena velja od začetka šolskega leta 2012/2013 dalje.
38. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-16/2018-5
Šempeter pri Gorici, dne 18. oktobra 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti