Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3084. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, stran 9771.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18 – ZLS-S), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 pop.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – ZJF-H), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o prorčunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/17) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
I
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74
13.611.999
TEKOČI ODHODKI
12.532.850 
70
DAVČNI PRIHODKI
10.980.044
700
Davki na dohodek in dobiček
9.701.144
703
Davki na premoženje
989.500
704
Domači davki na blago in storitve
289.400
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.552.806
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.187.024
711
Takse in pristojbine
8.000
712
Denarne kazni
9.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
47.314
714
Drugi nedavčni prihodki
301.468
72
KAPITALSKI PRIHODKI
68.680
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.680
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
66.000
73
PREJETE DONACIJE
2.800
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.800
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.007.669
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
874.178
741
 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
133.491
II
SKUPAJ ODHODKI
40+41+42+43
14.428.910
40
TEKOČI ODHODKI
3.682.567
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
783.655
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
138.349
402
Izdatki za blago in storitve
1.917.552
403
Plačila domačih obresti
37.000
409
Sredstva, izločena v rezerve
806.012
41
TEKOČI TRANSFERI
8.129.202
410
Subvencije
142.945
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.780.302
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
799.640
413
Drugi tekoči domači transferi
3.406.315
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.143.488
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.143.488
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
473.652
431
Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
320.725
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
152.927
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
I–II
–816.911
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750+751
8.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
8.000 
750
Prejeta vračila danih posojil
8.000
751
Prodaja kapitalskih deležev
  0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
  0
441
Povečanje kapitalskih deležev
  0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV
IV–V
+ 8.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII
ZADOLŽEVANJE
500
278.394
50
ZADOLŽEVANJE
278.394
500
Domače zadolževanje
278.394
VIII
ODPLAČILA DOLGA
550
556.413
55
ODPLAČILA DOLGA
556.413
550
Odplačila domačega dolga
556.413
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
I+IV+VII-II-V-VIII
–1.086.930
X
NETO ZADOLŽEVANJE 
VII-VIII
–278.019
XI
NETO FINANCIRANJE
VI+X-IX
816.911
XII
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
1.105.120
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
Spremeni se 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) tako, da se glasi:
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43., 74. in 80. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa, ki se nameni za nabavo gasilske opreme,
2. turistična taksa, ki se porablja za financiranje aktivnosti za turistično promocijo občine,
3. komunalni prispevek, ki se porablja za gradnjo, obnovo, opremljanje in vzdrževanje komunalne infrastrukture,
4. koncesijska dajatev za kmetijska zemljišča, gozdove in divjad, ki se porablja za sanitarno sečnjo in druga urejanja gozdnih in kmetijskih površin ter skrb za divjad,
5. sorazmerni del nadomestila od prodaje lesa iz državnih gozdov, ki ležijo na področju občine se porablja za vzdrževanje cest,
6. pristojbina za gozdne ceste, ki se porablja za vzdrževanje gozdnih cest,
7. vsi prihodki ožjih delov občine, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, ki so predvideni v finančnih načrtih KS.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 30.000,00 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
Spremeni se 12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) tako, da se glasi:
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2018 lahko zadolži do višine 278.394 evrov.
Občina v letu 2018 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
Spremeni se 13. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) tako, da se glasi:
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2018 lahko zadolžijo do skupne višine 100.000 evrov. V letu 2018 se lahko zadolži JP Komunala Zagorje d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi v višini 100.000 evrov, za obdobje največ pet let, pod pogoji in na način, ki so določeni v Zakonu o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev.
2. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2018
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti