Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3081. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič, stran 9770.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 27/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15), določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 33. redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12 in 92/13) se v 3. člen doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«
Sprejme se tudi čistopis 3. člena, ki se v celoti glasi:
»Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest,
8. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
9. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«
2. člen 
V 4. členu se 1. in 2. točka črtata in doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,«
Sprejme se tudi čistopis 4. člena, ki se v celoti glasi:
»Na območju občine se kot izbirne gospodarske javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,
2. distribucija toplote,
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
4. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
5. vzdrževanje javne razsvetljave,
6. prevoz komunalnih odpadkov.«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-11/2018
Tržič, dne 13. septembra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti