Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3080. Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič, stran 9765.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 27/17 – ZPro), Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 18/14, 42/14 in 30/17) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 33. redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba odloka) 
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, določa pokopališki red v Občini Tržič.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Tržič (v nadaljnjem besedilu: Občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi Občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
4. člen 
(javna služba in tržna dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba ter
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki so storitve, ki se izvajajo na trgu.
(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Za izvajanje 24-urne dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega stavka ni potrebno.
(3) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja Občina.
(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(5) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.
5. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Na območju Občine so naslednja pokopališča: Leše, Lom pod Storžičem, Kovor, Križe in Tržič.
(2) Za upravljavca pokopališč Lom pod Storžičem, Kovor, Križe in Tržič Občina določa Komunalo Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič (v nadaljnjem besedilu tudi: Komunala).
(3) Upravljavec pokopališča Leše je Krajevna skupnost Leše, Leše 51, 4290 Tržič (v nadaljevanju: KS Leše).
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko Občina za pokopališče, navedeno v tretjem odstavku tega člena, pooblasti Komunalo za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča;
– izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– izvajanje investicije, za katero si Komunala kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč;
– določanje mesta, datuma in ure pokopa glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba;
– vodenje evidenc o grobovih in pokopih;
– vgrajevanje, odpiranje in zapiranje žarnih niš;
– beleženje terminov izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve).
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz 4. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA
7. člen 
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Občine je Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič.
III. POGREBNA SLOVESNOST 
8. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem odlokom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(7) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, ki morajo biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
9. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa, vključno s pogrebno slovesnostjo.
10. člen 
(potek pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost se prične z dvigom krste z umrlim ali žare z upepeljenimi ostanki umrlega z mrliškega odra v mrliški vežici oziroma drugega mesta začetka pogrebne slovesnosti v skladu s tem odlokom. Slovesnost je končana po minuti molka ter poklonitvi zastav. Del slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
(2) Udeleženci sprevoda se praviloma razporedijo na naslednji način:
1. Cerkveni sprevod: zastava, križ, prapori, predstavniki društev, cvetje in venci, pevci, odlikovanja, duhovnik, krsta ali žara, svojci in ostali udeleženci pogreba.
2. Civilni in državni sprevod: zastava, prapori, predstavniki društev, cvetje in venci, pevci, odlikovanja, krsta ali žara, svojci in ostali udeleženci pogreba.
Udeleženci sprevoda se lahko razporedijo tudi na drugačen način, če je to v skladu s krajevnim običajem.
(3) Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu tako, da so neposredno ob njem svojci pokojnika, zastavonoše in praporščaki ter nosači odlikovanj in priznanj, nato pa drugi udeleženci. V primeru verskega pokopa se neposredno ob grobu razvrstijo tudi predstavniki verske skupnosti in opravijo verski obred.
(4) V primeru da pri pogrebni slovesnosti sodeluje častna enota s strelnim orožjem, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, ki jo zagotovi vodja enote. Častna salva se izstreli pred zaključkom pogrebne slovesnosti.
(5) Če se pri pogrebu pokojnika tudi zvoni, zvonjenje traja med pogrebno slovesnostjo do deset minut oziroma s prekinitvami do petnajst minut, v primeru verskega pogreba pa v skladu s predpisi verske skupnosti.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
11. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih Lom, Kovor, Križe in Tržič zagotavlja izvajalec pogreba v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču Leše zagotavlja izvajalec pogreba v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Za pokop s krsto je za nemoten potek pogrebne slovesnosti izvajalec pogreba dolžan zagotoviti minimalno petčlansko pogrebno moštvo, za pokop z žaro ali raztros pepela pa minimalno štiričlansko pogrebno moštvo.
V. OBSEG POGREBA 
12. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
13. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali Občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče oziroma kjer je pokojnik umrl. Prijava pokopa se opravi najmanj štiriindvajset ur pred nameravanim pogrebom.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop Občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi Občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop Občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
14. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
15. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.
(3) Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa se lahko pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju. Zunaj pokopališča se lahko opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(4) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA 
16. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju Občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
17. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih iz prvega odstavka 5. člena se lahko opravi vsak dan v jesensko/zimskem času od 12. do 16. ure in v pomladno/poletnem času od 12. do 18. ure oziroma po dogovoru z naročnikom pogreba.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
18. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik pokopa Občina, se opravi raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.
(2) Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
19. člen 
(možnost pokopa zunaj pokopališča) 
(1) V Občini pokop zunaj pokopališča praviloma ni dovoljen, zunaj pokopališča je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Pokop zunaj pokopališča se izvede v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in določili 14. člena tega odloka.
IX. MRLIŠKE VEŽICE 
20. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Pokopališča, ki so v mestu, morajo imeti mrliške vežice.
(2) Na pokopališčih Leše, Kovor, Križe in Tržič so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna, razen v primeru izrecne poslednje volje pokojnika oziroma naročnika pogreba ter v primeru, da gre za pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti.
(3) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka tega člena obratujejo vsak dan med 9. in 19.uro oziroma po dogovoru z naročnikom pogreba.
(4) V primeru da pokopališče nima mrliške vežice, se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema, pod pogojem da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi.
(5) V krajih, kjer je mrliška vežica, praviloma ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma, razen v primeru izrecne poslednje volje pokojnika oziroma naročnika pogreba.
(6) V mrliški vežici, ki je na pokopališču, kjer bo umrli pokopan, mora biti krsta ali žara s pepelom vsaj dve uri pred pričetkom pogrebne slovesnosti.
X. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU 
21. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
22. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih in objektih namenjenih za izvajanje pogrebne dejavnosti v Občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti;
– uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča razen uradnih obvestil upravljavca;
– odlaganje in puščanje gradbenih odpadkov, ki nastanejo kot pripravljalna dela pri večjih posegih kot so kamnoseška in vrtnarska dela;
– izvajanje zasaditev visoko rastočega drevja na grobovih;
– izvajanje zasaditev, ki bi segale izven meja groba.
XI. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
23. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča, na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
24. člen 
(pogodba o najemu groba) 
(1) Pogodba o najemu groba mora določati:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba na posameznem pokopališču;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca in najemnika iz te pogodbe.
(2) Pogodba o najemu groba se sklene za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem samo za določeno dobo, ki ni krajša od 25 let, po preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati.
(3) Če se pravni naslednik najemnika groba odpove prostoru za grob ali če pravnih naslednikov ni, lahko pogodbo o najemu podaljša tudi tretja oseba.
(4) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
XII. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
25. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O pritožbi na zavrnitev soglasja odloči občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec storitve pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
(5) Za druga manjša dela, ki jih lahko izvede najemnik groba sam, ni potrebno pridobiti priglasitve del.
XIII. GROBOVI 
26. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 5. člena so naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, dvojni, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
– grobišča in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
(2) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
(3) V primeru izrednih razmer se mesto skupnega grobišča določi na enem izmed pokopališč iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
27. člen 
(tehnični normativi za grobove) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki do 1,8 m in se lahko poglobijo do 2,2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je minimalno 1,25 m, dolžina pa 2,3 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki globini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki do 1,8 m in se lahko poglobijo do 2,2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina dvojnega groba je minimalno 2,5 m, dolžina pa 2,3 m.
(3) Minimalna debelina plasti zasutja nad zadnjo krsto ne sme biti manjša od 1,3 m.
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(5) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.
(7) Novih grobnic praviloma ni dovoljeno graditi. Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če Občina tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.
28. člen 
(tehnični normativi za žarne grobove) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok do 0,7 m in širok 1,4 m. Dolžina žarnega groba je 1,2 m. Talni žarni grob se lahko poglobi.
(3) Dimenzije pokončnega žarnega groba (žarni zid) so: višina do 0,5 m, širina do 0,6 m in globina do 0,45 m, vanj pa je mogoče shraniti štiri žare.
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(5) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
29. člen 
(načrt razdelitve pokopališča) 
(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.
(3) Načrt razdelitve na predlog upravljavca posameznega pokopališča potrjuje Občinski svet Občine Tržič.
30. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro določila tega člena ne veljajo.
XIV. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
31. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki.
XV. POGREBNA PRISTOJBINA 
32. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Pogrebna pristojbina je pristojbina, ki se lahko zaračuna za izvedbo pogreba in jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba. Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča iz prvega odstavka 5. člena in se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Tržič na predlog upravljavcev pokopališč.
XVI. GROBNINA 
33. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddajo grobov v najem, uporabo pokopališke infrastrukture in stroške vodenja evidenc ter obračuna.
(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavcev pokopališč.
34. člen 
(infrastruktura) 
(1) Za uporabo pokopališke infrastrukture plačuje najemnik groba strošek uporabe le-te.
(2) Uporaba pokopališke infrastrukture je sorazmerni delež letne amortizacije pokopališke infrastrukture in zavarovanja vseh pokopališč iz prvega odstavka 5. člena za posamezno vrsto groba izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine.
35. člen 
(enotna cena) 
(1) Cena grobnine je enotna za vsa pokopališča in jo na predlog upravljavca pokopališča potrdi občinski svet.
(2) Upravljavec pokopališča do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto pripravi program vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje tudi oceno stroškov ter ga posreduje Občini.
36. člen 
(način vodenja evidenc) 
(1) Upravljavec pokopališča mora voditi trajno pisno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
(2) Elektronsko evidenco grobov – kataster za vsa pokopališča iz prvega odstavka 5. člena tega odloka vodi Komunala. Upravljavec pokopališča in izvajalec elektronske evidence skleneta dogovor, ki določa najmanj:
– vrsto podatkov,
– način posredovanja podatkov,
– roki posredovanja podatkov,
– obveznost posredovanja podatkov vezano na obračun storitve.
XVII. NADZOR 
37. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat Kranj.
XVIII. PREKRŠKI 
38. člen 
(prekrški) 
(1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določilo 22. člena tega odloka.
(2) Z denarno kaznijo 400 EUR se kaznuje pravna oseba, ki krši določilo prvega odstavka 25. člena tega odloka.
(3) Z globo 100 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, krši določilo prvega odstavka 25. člena tega odloka.
(4) Z globo 200 EUR se sankcionira uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določilo prvega odstavka 25. člena tega odloka.
(5) Z globo 100 EUR se sankcionira posameznik, ki krši določilo prvega odstavka 25. člena tega odloka.
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(vzpostavitev elektronske evidence grobov) 
Rok za vzpostavitev trajne elektronske evidence grobov iz drugega odstavka 37. člena je dve leti od uveljavitve tega odloka. Sredstva za vzpostavitev evidence zagotovi Občina.
40. člen 
(vzpostavitev načrta razdelitve pokopališča) 
Načrt razdelitve pokopališča mora biti sprejet v roku pet let od uveljavitve tega odloka.
41. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 65/97).
42. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2019.
Št. 007-12/2018
Tržič, dne 13. septembra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti