Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3079. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tržič, stran 9745.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (sklep vlade št. 00727-13/2014 z dne 26. 8. 2014) in 9. oziroma 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 33. seji dne 13. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa postopek izbire izvajalcev posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju, ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa so kot priloga sestavni del odloka in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.
(3) Za programe in področja športa, ki niso navedena v merilih, se merila za izbor in vrednotenje opredeli z letnim programom športa in objavi v javnem razpisu.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini se uresničujejo tako, da občina:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje letnega programa športa na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
II. PODROČJA ŠPORTA IN IZVAJALCI 
3. člen 
(področja športa) 
(1) Občina sofinancira programe športa v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod enakimi pogoji. Programi in področja za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev so lahko:
1. Športni programi.
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
– Kakovostni šport.
– Vrhunski šport.
– Šport invalidov.
– Športna rekreacija.
– Šport starejših.
2. Športni objekti in površine za šport v naravi.
3. Razvojne dejavnosti v športu.
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
– Založništvo v športu.
4. Organiziranost v športu.
– Delovanje športnih organizacij.
5. Športne prireditve in promocija športa.
4. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
(1) Izvajalci športnih programov so:
– športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Tržič,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in
– zasebni športni delavci.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
(4) Izvajalci drugih področij letnega programa športa morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti.
5. člen 
(pogoji za izvajalce letnega programa športa) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa športa, če so registrirani in imajo sedež v Občini Tržič najmanj eno leto.
(2) Izvajalci športnih programov iz 4. člena odloka morajo izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
– Športno društvo mora imeti najmanj 20 članov s plačano članarino.
– Izvajati športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo.
– Izvajati športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu najmanj 60 ur (razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg).
– Imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programa.
– Imeti urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) in evidenco o udeležencih programov.
(3) Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so navedeni v merilih.
(4) Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tiste programe, ki jih tudi dejansko sam izvaja.
III. POSTOPEK IZBORA IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
6. člen 
(letni program športa) 
(1) Letni program športa opredeljuje programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu Občine Tržič, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je opredeljeno v Nacionalnem programu športa.
(2) Letni program športa sprejme občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze. V kolikor občinska športna zveza ne poda mnenja v roku enega meseca ga občinski svet lahko kljub temu sprejme.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa se izvede kot javni razpis.
(2) Sklep o začetku javnega razpisa sprejme župan.
(3) Javni razpis se začne najkasneje v 30 dneh po sprejetem letnem programu športa, pri čemer odločbe o izbiri programov ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto, v katerem se odločba izdaja.
(4) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in občinske športne zveze.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih so štirje imenovani na predlog občinske športne zveze in od katerih je eden predsednik. Mandat komisije je vezan na mandat župana.
(3) Komisija je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica članov komisije.
(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost.
(5) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(6) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisnik.
9. člen 
(naloge komisije) 
(1) Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
– pregled popolnih vlog ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa,
– priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(2) Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
Strokovne in administrativne naloge za potrebe komisije zagotavlja občinska uprava v sodelovanju z občinsko športno zvezo. Strokovna služba občinske športne zveze je lahko prisotna na sejah komisije, vendar nima pravice odločanja, ampak le možnost strokovne podpore.
10. člen 
(besedilo javnega razpisa) 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. naziv in sedež izvajalca razpisa;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril;
5. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
6. določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena javna sredstva;
7. rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev javnih sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
9. rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na kateremu lahko zaprosijo zanjo.
11. člen 
(vloge) 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in naveden javni razpis, na katerega se vloga nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom se vrne vlagatelju neodprte.
(4) Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je naveden v javnem razpisu, ne glede na način oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna.
(5) Vloge morajo biti oddane na predpisanih obrazcih.
12. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki se lahko prijavi in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom.
(2) Komisija pripravi predlog za izbor in sofinanciranje programov in področij letnega programa športa.
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz katerega so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, oziroma navedeni razlogi, da se program ali področje letnega programa športa ne uvrsti v sofinanciranje.
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
(5) Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s točkami.
(6) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa.
15. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave ali od njega pooblaščena oseba izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(3) Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(4) Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
16. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz prejšnjega člena vloži ugovor. Vlagatelj mora v ugovoru natančno opredeliti razloge za pritožbo. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
(2) Predmet ugovora ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
17. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa in obveznost izvajalcev letnega programa športa) 
(1) Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev občina na spletni strani objavi rezultate razpisa.
(2) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva.
(3) Cene programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.
(4) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev morajo biti za udeležence brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja programov, mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
18. člen 
(vsebina pogodbe) 
V pogodbi o sofinanciranju se opredeli naziv izvajalca in izbrani program, višino in namen sofinanciranja, nadzor nad izvedbo programa in namensko porabo proračunskih sredstev, način črpanja dodeljenih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
19. člen 
(dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba) 
(1) Izvajalcu letnega programa športa se dodeljena sredstva dodeli na podlagi pogodbe. Dodeljena sredstva bo Občina Tržič po podpisu pogodbe nakazala v enakih mesečnih obrokih do 5. v mesecu. Prvi obrok se nakaže naslednji mesec po podpisu pogodbe.
(2) V kolikor izvajalec ne izkaže upravičenih stroškov programa v višini dodeljenih sredstev, je upravičen le do višine javnih sredstev, ki izkazujejo upravičene stroške programa.
(3) Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške.
20. člen 
(upravičeni stroški programa) 
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so:
– Strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice …).
– Športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu.
– Materialni stroški: športni rekviziti, športna oprema (dresi …), oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje), zdravniški pregledi in nezgodno zavarovanje udeležencev.
– Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane.
– Za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški poleg strokovnega kadra tudi prevoz, bivanje in prehrana.
(3) Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev so: prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica) in stroški bivanja in strokovna literatura.
(4) Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so: stroški na podlagi avtorskih pogodb in tiskanja edicije.
(5) Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material …).
(6) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila …), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve in stroške bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja.
(7) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni stroški programa.
V. SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN POROČANJE 
21. člen 
(spremljanje izvajanja športnih programov) 
(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrane športne programe v skladu s prijavo na javni razpis.
(2) Izvajalec športnih programov letnega programa športa mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih programih.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja skrbnik pogodbe.
(4) Skrbnik pogodbe lahko nenapovedano izvede kontrolo izbranega programa v terminu, ki je bil naveden v vlogi prijavitelja. O izvedbi kontrole se naredi uradni zaznamek, iz katerega je razviden izvajalec letnega programa športa, datum in ura, število prisotnih udeležencev programa ter ime in priimek prisotnega strokovnega delavca.
22. člen 
(poročila izvajalcev) 
(1) Izvajalci programov letnega programa športa morajo občinski upravi najkasneje do 15. 7. tekočega leta in 15. 1. naslednjega leta predložiti na predpisanih obrazcih vsebinsko in finančno poročilo s potrebnimi prilogami in dokazili o doseženih ciljih in rezultati, ter upravičenih stroških programa,.
(2) Če izvajalec poročila ne odda v predpisanem roku se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom sodne izterjave.
(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na prvem naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.
(4) Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz tega odloka in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa ter organom, ki jih le-ti potrebujejo za oblikovanje ocen, mnenj in stališč.
VI. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
23. člen 
(prednost pri uporabi) 
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki in izvajalci.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega program športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Občine Tržič, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa.
(4) Uporabniki javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, morajo športne objekte in površine za šport v naravi uporabljati v skladu s pravilnikom upravljalca oziroma lastnika javnih športnih objektov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 96/12).
25. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0007/2018
Tržič, dne 13. septembra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti