Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju, stran 9742.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 16/99 – popr., 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 41. redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju 
1. člen
V Odloku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 72/12), se prva alineja 2. člena spremeni tako, da se doda besedilo:
»in v sosednjih državah (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška).«
Druga alineja 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»nadarjene študente oziroma študentke (v nadaljevanju: študenti) študijskih programov do največ zaključene 2. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji.«
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena se na koncu druge in tretje alineje doda besedilo »in niso vpisani ponovno v isti letnik, ali v času dodatnega študijskega leta ali podaljšanega študentskega statusa po preteku izobraževalnega programa,«.
Osma alineja tretjega odstavka 6. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– imajo dijaki in študenti prvih letnikov, ki se izobražujejo doma ali v tujini, v preteklem šolskem letu oziroma zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,0 iz vseh ocenjenih predmetov, študenti pa v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno. Zaželeno je, da so kandidati v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko leto za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, imeli dosežke na posameznem področju v skladu z merili iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka.«
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Štipendisti, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, lahko pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija in na podlagi kandidature na javnem razpisu.«
3. člen
Sedmi člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Višina štipendij mesečno znaša za:
Dijake:
Povprečna ocena
Višina v EUR
3,00–4,00
90
4,01–4,5
110
4,51–4,8
130
4,81–5,00
150
Študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji:
– študenti 1. letnika enotna – 230,00 EUR
– višji letniki
Povprečna ocena
Višina v EUR
7,00–8,00
230
8,01–8,4
250
8,41–8,7
270
8,71–9,0
290
9,01–9,3
310
9,31–10,0
330
Višina štipendije za vse študente, ki se izobražujejo v tujini je 400,00 EUR mesečno.«
4. člen 
Besedilo 8. člena odloka se v tretjem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi v začetku šolskega/študijskega leta na spletnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba, obvestilo o razpisu pa tudi na občinskih oglasnih tablah.«
5. člen
Dopolni se 10. člen odloka tako, da se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Za reševanje posameznih vprašanj glede meril in kriterijev in postopkov štipendiranja, ki niso podrobno urejena s tem odlokom, se smiselno uporablja določila Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16, 32/17 in 44/18).«
6. člen 
11. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 4,81 do 5,00
50
nad 4,61 do 4,80
47
nad 4,41 do 4,60
45
nad 4,21 do 4,40
43
nad 4,01 do 4,20
41
nad 3,81 do 4,00
38
nad 3,61 do 3,80
36
nad 3,41 do 3,60
34
nad 3,21 do 3,40
32
od 3,00 do 3,20
30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo zadnjega šolskega leta. Pri izračunu se upošteva povprečje ocen vseh predmetov v preteklem šolskem letu.
Število točk za povprečno oceno študenta, ki po zaključku srednje šole vstopa v 1. letnik znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 4,81 do 5,00
57
nad 4,61 do 4,80
53
nad 4,41 do 4,60
50
nad 4,21 do 4,40
46
nad 4,01 do 4,20
43
nad 3,81 do 4,00
40
nad 3,61 do 3,80
37
nad 3,41 do 3,60
35
nad 3,21 do 3,40
32
od 3,00 do 3,20
30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo zaključnega letnika srednješolskega izobraževanja. Pri izračunu se upošteva povprečje ocen vseh predmetov v zaključnem letniku.
Število točk za povprečno oceno študenta znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 9,71 do 10,00 
60
nad 9,41 do 9,70 
56
nad 9,11 do 9,40 
53
nad 8,81 do 9,10 
49
nad 8,51 do 8,80 
46
nad 8,21 do 8,50 
43
nad 7,91 do 8,20 
40
nad 7,61 do 7,90 
36
nad 7,31 do 7,60 
33
od 7,00 do 7,30 
30
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
Kot dokazilo se upošteva potrdilo fakultete o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta. Za študente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije.
Za vzporedno redno šolanje na dveh enakovrednih izobraževalnih programih, predstavlja število točk povprečje zadnjega šolskega oziroma študijskega leta višje ocenjenega programa. Pri dvopredmetnih študijskih programih predstavlja število točk aritmetično sredino zadnjega študijskega leta, obeh predmetov tega programa.«
7. člen 
V odloku se v drugem odstavku 20. člena točka d) spremeni tako, da se doda besedilo: »(med 5 % najboljših)«
8. člen 
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba o štipendiranju mora vsebovati vrsto štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.«
9. člen 
V 30. členu odloka se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo, in v zaključnem letniku študija, ko se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem mesecu študijskega leta oziroma do zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«
V šestem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Štipendistu, ki se izobražuje v Republiki Sloveniji in del študijskega programa opravlja v tujini prek izmenjave, se štipendija za čas trajanja izmenjave izplača vnaprej v enkratnem znesku, vendar največ do zaključka tekočega študijskega leta, če to izobraževanje traja najmanj en semester po pravilih izobraževalne institucije, v kateri se izobražuje v Republiki Sloveniji.«
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Štipendija se izplačuje tudi v času dodatnega študijskega leta (absolventskega staža) do diplome oziroma magisterija, vendar v celotni dobi izobraževanja na prvi in drugi stopnji skupaj največ eno študijsko leto.
Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče šolsko ali študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje. Če je štipendist uspešno zaključi izobraževanje pred potekom dodatnega študijskega leta, mu pripada štipendija le do zaključka izobraževanja.«
10. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 34. člena, ki se glasi:
»Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom časa za katerega mu je štipendija dodeljena in je dolžan vrniti prejete zneske štipendije s pripadajočimi obrestmi po indeksu inflacije od dneva nakazila do dneva vračila, v naslednjih primerih:«
11. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-14/2018-7
Šempeter pri Gorici, dne 13. septembra 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti