Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3071. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 9740.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 32. redni seji dne 19. 9. 2018 sprejel
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Sevnica 
1. člen 
V 24. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 in 17/17) se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
»Vabilo in gradivo iz prvega odstavka ter vabila iz drugega odstavka tega člena se pošiljajo praviloma v elektronski obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem nosilcu podatkov.«.
2. člen 
V 67. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Stalni odbori imajo devet članov.«.
3. člen 
V 68. členu se črta šestnajsta alineja.
4. člen 
V 69. členu se črtata sedma in deseta alineja.
5. člen 
V 70. členu se na koncu črta ».« in dodata novi alineji, ki se glasita:
»– štipendijsko politiko,
– promocijo občine – organizacijo promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij.«.
6. člen 
V 75. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Vabilo in gradivo se pošiljajo praviloma v elektronski obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem nosilcu podatkov.«.
7. člen 
V drugem odstavku 80. člena se črta besedna zveza »najkasneje tri dni«.
8. člen 
V 84. členu se spremeni drugi stavek, tako da se glasi: »Potek seje se snema s snemalno napravo, razen če drugače odloči delovno telo.«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Zvočni zapis sej delovnih teles se hrani za čas mandatne dobe občinskega sveta pri pristojnem oddelku in se ne objavi na svetovnem spletu.«.
9. člen 
V 95. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če pristojno delovno telo ni sklepčno in ne poda mnenja oziroma predloga, lahko občinski svet brez zadržkov splošni ali posamični akt obravnava in ga sprejme.«.
10. člen 
V 106. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo »pristojno delovno« doda beseda »telo«.
11. člen 
V petem odstavku 118. člena se spremeni zadnja alineja, tako da se glasi:
»– načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.«.
12. člen 
Določba tega poslovnika, ki se nanaša na število članov stalnih delovnih teles občinskega sveta se prične uporabljati po naslednjih splošnih volitvah v občinski svet.
13. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2018
Sevnica, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti