Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3067. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev, stran 9738.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), tretjega odstavka 17. člena in prvega odstavka 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 22. seji dne 10. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev 
1. člen 
Občina Litija financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev.
Za otroke, za katere je Občina Litija po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ekonomsko ceno programa Občina Litija.
2. člen 
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Vrtci
Prvo st. obdobje
Drugo st. obdobje
Kombinirani oddelek
Razvojni oddelek
Dnevni program
Dnevni program
Dnevni program
Posebni program
Vrtec Litija 
484,78
370,00
399,40
893,53
Vrtec Čebelica Gabrovka 
412,99
Vrtec Polhek Polšnik
429,34
3. člen 
Enotne ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Vrtci
Dnevni program
Prvo starostno obdobje
484,78
Drugo starostno obdobje
370,00
Kombiniran oddelek
399,40
Razvojni oddelek
893,53
4. člen 
Plačila staršev se določijo na podlagi 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17) in v skladu s tem sklepom. Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke.
5. člen 
Dnevni strošek živil za Vrtec Litija znaša 1,95 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR.
Dnevni strošek živil za Vrtec Čebelica Gabrovka znaša 1,59 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,38 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,18 EUR, kosila 0,70 EUR in popoldanske malice 0,33 EUR.
Dnevni strošek živil za Vrtec Polhek Polšnik znaša 1,91 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 EUR, kosila 1,15 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za znesek neporabljenih živil. Staršem, ki do 7.00 ure zjutraj obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil z istim dnem. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
6. člen 
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev ter dodatnih stroškov na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami Občina Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti in obsegu dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami so dolžni Občini Litija posredovati kopijo odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
7. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so rezervacijo in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. 05. tekočega leta. Vrtec je dolžan pri obračunu rezervacij Občini Litija predložiti pisne napovedi staršev.
Starši lahko tudi izven termina, določenega v prejšnjem odstavku, uveljavijo rezervacijo, in sicer zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec.
Prispevek staršev za rezervacijo po dohodkovnih razredih je naslednji:
Dohodkovni razred (iz 24. člena ZUPJS)
Plačilo staršev v odstotku od cene programa (skladno s 24. členom ZUPJS)
Prispevek staršev za rezervacijo v EUR (dnevno)
1. dohodkovni razred
0 %
0,00
2. dohodkovni razred
10 %
1,20
3. dohodkovni razred 
20 %
2,20
4. dohodkovni razred 
30 %
3,20
5. dohodkovni razred 
35 %
3,80
6. dohodkovni razred 
43 %
4,60
7. dohodkovni razred 
53 %
5,60
8. dohodkovni razred 
66 %
7,00
9. dohodkovni razred 
77 %
8,20
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno programa.
Občina Litija bo za navedene primere in za navedeno obdobje ter pod pogoji uveljavljanja rezervacij, kot izhaja iz tega sklepa, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni za vrtce teh občin.
8. člen 
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje do izteka poslovnega časa vrtca. V kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto uro zamude. Višino dodatnih stroškov določijo vrtci iz 2. člena tega sklepa sami in o njih tudi seznanijo starše.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 43/18).
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2018 dalje.
Št. 032-3/2014
Litija, dne 10. septembra 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti