Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 9728.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Svet Mestne občine Kranj sprejel na 40. seji dne 19. 9. 2018
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15, 52/17, v nadaljevanju Odlok) se 30. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mreže javne službe opravljajo stanovanjske skupine in bivalne skupnosti v skladu s predpisi, ki določajo merila in oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za osebe s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju.«
2. člen 
Črta se 31. člen Odloka.
3. člen 
Prvi odstavek 42. člena Odloka se dopolni:
Razdelilnica s podprogramom Viški hrane za namene zmanjševanje stisk zagotavlja viške hrane socialno najbolj izključenim družinam oziroma posameznikom.
4. člen 
Drugi stavek 43. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»MOK zagotavlja Razdelilnici sredstva za materialne stroške, investicijske transfere, sredstva za potrebno število toplih obrokov ter sredstva za plačo zaposlenega delavca s srednješolsko izobrazbo za osnovni program. Z vsakokratnim veljavnim proračunom MOK se lahko zagotovijo tudi sredstva za zaposlenega delavca s srednješolsko izobrazbo za podprogram Viški hrane.«
5. člen 
Prvi odstavek 72. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju: E-oskrba) obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.«
6. člen 
Besedilo 73. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»MOK uporabniku, ki ima stalno prebivališče v MOK in v MOK tudi stalno prebiva, sofinancira strošek E-oskrbe v višini 5 € mesečno, o čemer odloči pristojni občinski organ s področja socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Vse ostale stroške krije uporabnik. Izvajalci E-oskrbe morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti.«
7. člen 
Črta se 79. člen Odloka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-45/2017-2(47/04)
Kranj, dne 19. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar 
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti