Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3063. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju ginekologije in porodništva, stran 9727.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 40. redni seji dne 19. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju ginekologije in porodništva 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Kranj, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Kranj.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Kranj, v predvidenem obsegu 0,5 tima in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija za področje ginekologije in porodništva se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju ginekologije in porodništva. Navedeno izhaja iz dopisa Osnovnega zdravstva Gorenjske št. 1454-01/2018 z dne 17. 6. 2018, v katerem so navedli, da enota Zdravstveni dom Kranj nima prostorskih in kadrovskih pogojev za izvajanje 0,5 programa na področju ginekologije in porodništva, podali pa so tudi strinjanje k podelitvi koncesije.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Kranj lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Kranj na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija iz področja ginekologije in porodništva se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-10/2018-8-(47/15)
Kranj, dne 20. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar 
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti