Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3050. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018, stran 9667.

  
Na podlagi drugega odstavka 28.č člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 
1. člen 
Ta odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 (v nadaljnjem besedilu: zajtrk) v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
– dan izvedbe zajtrka,
– sestavo živil za zajtrk,
– višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka (v nadaljnjem besedilu: stroški),
– upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.
2. člen 
(1) Zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki se v letu 2018 obeležuje 16. novembra.
(2) Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.
(3) Poreklo živil iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izjavo dobavitelja, da so bila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, ali z ustreznimi certifikati. Izjave in certifikati morajo spremljati živila ob njihovi dobavi. Zahteva o poreklu živil je izpolnjena tudi, če je iz spremljajočih knjigovodskih listin razvidno, da je živilo dobavila kmetija z dopolnilnimi dejavnostmi za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov oziroma prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij.
(4) Ustrezni certifikati za dokazovanje porekla živil iz prejšnjega odstavka so certifikati o njihovi ekološki pridelavi, certifikati izbrana kakovost ali certifikati o integrirani pridelavi, ki jih je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji. Zahteva o poreklu medu je izpolnjena tudi, če ga spremlja certifikat za Slovenski med, Kočevski gozdni med, Kraški med ali Zlati panj, ki ga je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji.
3. člen 
Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in 16. novembra 2018 izvedejo zajtrk z vsemi živili iz prejšnjega člena.
4. člen 
(1) Upravičencu se izplača pavšalno nadomestilo v višini 0,52 eura na osebo.
(2) Za določitev višine sredstev za povračilo stroškov posameznemu upravičencu se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2018.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(4) Višina sredstev za povračilo stroškov se določi kot zmnožek pavšalnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena in števila vpisanih oseb iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za povračilo stroškov je namenjenih 130.000 eurov. Če se z vlogami za povračilo stroškov ta znesek preseže, se višina pavšalnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena sorazmerno zniža.
5. člen 
Živila, ki se ne porabijo na dan, določen v 2. členu te odredbe, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca naknadno, skladno z rokom uporabe.
6. člen 
(1) Vlogo za povračilo stroškov sestavljajo prijavni obrazec z izjavami in podatki iz priloge, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Vloga za povračilo stroškov se vloži v elektronski obliki na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) in mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom upravičenca ali njegovega pooblaščenca.
(3) Agencija vzpostavi elektronsko izpolnjevanje prijavnega obrazca in prilog na spletnem vstopnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede prijavo v njen informacijski sistem.
7. člen 
Rok za vložitev vlog iz prejšnjega člena je od 3. do 20. decembra 2018.
8. člen 
(1) Agencija na podlagi vloge iz 6. člena te odredbe odloči o višini sredstev za povračilo stroškov, do katere je upravičen posamezni upravičenec, in izda odločbe do 28. februarja 2019.
(2) Agencija upravičencem izplača sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna za leto 2019.
9. člen 
(1) Agencija pred izplačilom sredstev za povračilo stroškov izvaja administrativne kontrole.
(2) Agencija pozove dva odstotka upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za povračilo stroškov, da predložijo izjave, certifikate ali knjigovodske listine iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena te odredbe. V primeru podarjenih živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini zadevnih živil.
10. člen 
Agencija do 15. marca 2019 Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporoči podatke o:
– številu prejetih vlog za povračilo stroškov in podatkih o njihovih vlagateljih;
– količinah razdeljenih živil;
– dnevu izplačila pavšalnih nadomestil in
– povezavi do spletnih mest objav o izvedbah zajtrka in omogoči dostop do fotografij, ki so jih upravičenci navedli in priložili v vlogah za povračilo stroškov.
11. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-191/2018
Ljubljana, dne 17. septembra 2018
EVA 2018-2330-0078
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti