Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3048. Pravilnik o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje, stran 9624.

  
Na podlagi petega odstavka 152. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje (v nadaljnjem besedilu: evidenca) za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6);
2. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15);
3. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15);
4. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1145 z dne 7. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave (UL L št. 208 z dne 17. 8. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2017/891/EU), in
5. Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 57), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1146 z dne 7. junija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave ter Uredbe (ES) št. 606/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev (UL L št. 208 z dne 17. 8. 2018, str. 9).
2. člen 
(zavezanec za vpis v evidenco in sporočanje podatkov) 
Zavezanec za vpis v evidenco in sporočanje podatkov je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, organizacija proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev in skupina proizvajalcev za skupno trženje (v nadaljnjem besedilu: skupina proizvajalcev).
3. člen 
(obseg proizvodnje) 
(1) Obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev je:
1. če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj: površina in količina posameznih vrst kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana;
2. če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov: oddana količina mleka;
3. če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa: stalež prašičev in število prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev, ki je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pravna oseba, ki je registrirana v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki združuje proizvajalce kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana (v nadaljnjem besedilu: član združevalec), vsota obsegov proizvodnje proizvajalcev, ki jih združuje, pri čemer se obseg proizvodnje proizvajalca določi na enak način kot obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev iz prejšnjega odstavka.
(3) Obseg proizvodnje člana skupine proizvajalcev je:
1. če gre za skupino proizvajalcev v sektorjih sladkorna pesa, konoplja, krušna pšenica ali oljne buče: površina, na kateri se pridelujejo kmetijski pridelki iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana;
2. če gre za skupino proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, zelišča in okrasne rastline: obseg primerljivih kmetijski površin, na katerih se pridelujejo kmetijski pridelki iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana (v nadaljnjem besedilu: PKP);
3. če gre za skupino proizvajalcev v sektorjih meso, mesni izdelki in žive živali goveda ter meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi: število glav velike živine iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana (v nadaljnjem besedilu: GVŽ);
4. če gre za skupino proizvajalcev v sektorju čebelji proizvodi: število čebeljih družin, ki jih ima član skupine proizvajalcev v reji;
5. če gre za skupino proizvajalcev v sektorju kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava: obseg PKP oziroma število GVŽ, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje;
6. če gre za skupino proizvajalcev v sektorju gozdni lesni proizvodi: površina gozdnih zemljišč, ki jih ima član skupine proizvajalcev v lasti ali solasti.
(4) Podatki o obsegu proizvodnje člana organizacije proizvajalcev iz prvega odstavka tega člena in člana skupine proizvajalcev iz prejšnjega odstavka se pridobijo na naslednje načine:
1. površina kmetijskih pridelkov iz 1. točke prvega odstavka tega člena ter 1. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz zbirne vloge člana organizacije proizvajalcev ali člana skupine proizvajalcev, vložene v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), za koledarsko leto, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika, pri čemer se upošteva ugotovljena površina v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
2. obseg PKP iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka se določi na podlagi ugotovljene površine vrste rabe GERK oziroma kmetijske rastline iz zbirne vloge;
3. količina posameznih vrst kmetijskih pridelkov iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
– če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, količino posameznih vrst sadja, zelenjave in zelišč sporoči organizacija proizvajalcev v skladu s 5. členom tega pravilnika,
– če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju oljčno olje in namizne oljke, se količina oljk in oljčnega oljaprevzame iz registra kmetijskih gospodarstev na dan 28. februar leta, ki sledi letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika,
– če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju hmelj, se količina hmelja prevzame iz evidence pridelka hmelja v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem, na dan 15. december v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika;
4. oddano količino mleka iz 2. točke prvega odstavka tega člena sporoči organizacija proizvajalcev v skladu s 5. členom tega pravilnika;
5. stalež prašičev iz 3. točke prvega odstavka tega člena se prevzame iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali v skladu s predpisom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca imetnikov rejnih živali in evidenca rejnih živali), pri čemer se upošteva stalež živali na dan 1. februar v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika;
6. število prodanih prašičev iz 3. točke prvega odstavka tega člena sporoči organizacija proizvajalcev v skladu s 5. členom tega pravilnika;
7. GVŽ iz 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se določi na podlagi staleža rejnih živali iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali na dan 1. februar v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika;
8. število čebeljih družin v reji iz 4. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz centralnega registra čebelnjakov, na dan 30. junij v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika;
9. površina gozdnih zemljišč v lasti ali solasti, vključno s solastniškim deležem, iz 6. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz zemljiškega katastra.
(5) Obseg proizvodnje organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev je vsota obsegov proizvodnje članov organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev.
4. člen 
(vpis v evidenco) 
Na podlagi odločbe o priznanju vpiše ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) organizacijo proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev in skupino proizvajalcev ter njihove člane v evidenco.
5. člen 
(sporočanje podatkov v evidenco) 
Zavezanec iz 2. člena tega pravilnika sporoča ministrstvu podatke na obrazcih iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(podatki o organizaciji proizvajalcev, združenju organizacij proizvajalcev in skupini proizvajalcev) 
(1) V evidenci se za organizacijo proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev in skupino proizvajalcev vodijo naslednji podatki:
1. številka in datum odločbe o priznanju;
2. številka in datum odločbe o odvzemu statusa priznanja;
3. sektor, za katerega je organizacija proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev ali skupina proizvajalcev priznana;
4. identifikacijska številka subjekta;
5. matična številka;
6. davčna številka;
7. datum vpisa in izbrisa pravne osebe v poslovni register subjektov;
8. pravnoorganizacijska oblika subjekta;
9. firma;
10. naslov oziroma sedež;
11. kontaktni podatki, spletne strani in pooblastila subjekta na podlagi pisnega soglasja subjekta;
12. obseg proizvodnje iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika;
13. identifikacijska številka, če gre za organizacijo proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev.
(2) V evidenci se za organizacijo proizvajalcev in združenje organizacij proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vodijo tudi naslednji podatki:
1. številka in datum odločbe o spremembi priznanja;
2. številka in datum opozorilnega pisma;
3. številka in datum odločbe o začasnem odvzemu priznanja;
4. vrste oziroma skupine vrst sadja, zelenjave in zelišč, za katere je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev priznano;
5. vrsta dejavnosti in cilji organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev;
6. vrednost tržne proizvodnje;
7. podatki o strukturi in dejavnosti organizacije proizvajalcev:
– delež sadja, zelenjave in zelišč, ki ga člani organizacije proizvajalcev ne prodajo preko organizacije proizvajalcev,
– podatki o družbenikih organizacije proizvajalcev, razen če je organizacija proizvajalcev zadruga (enotna matična številka občana ali matična številka, davčna številka, ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež, poslovni delež),
– podatki o odvisni družbi iz točke (c) 2. člena Delegirane uredbe 2017/891/EU (matična številka, davčna številka, firma, naslov oziroma sedež, podatki o družbenikih odvisne družbe iz prejšnje alineje),
– podatki o pravni osebi, ki za organizacijo proizvajalcev na podlagi zunanjega izvajanja izvaja dejavnost dajanje na trg (matična številka, davčna številka, firma, naslov oziroma sedež) ter podatki o družbenikih pravne osebe iz te alineje (enotna matična številka občana ali matična številka, davčna številka, ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež, poslovni delež);
8. podatki iz operativnih programov in poročil o izvajanju operativnih programov, za namene spremljanja uspešnosti izvajanja operativnih programov in nacionalne strategije za trajnostne operativne programe v sektorju sadje in zelenjava.
(3) V evidenci se za organizacijo proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev v sektorju oljčno olje in namizne oljke ter hmelj poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vodijo tudi podatki iz 2. in 5. točke ter druge alineje 7. točke prejšnjega odstavka.
(4) V evidenci se za skupino proizvajalcev poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vodi tudi vrednost tržne proizvodnje, ki je za posamezno koledarsko leto prihodek od prodaje proizvodov iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana in je razviden iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev. Podatek o vrednosti tržne proizvodnje se vodi ločeno za kmetijske in nekmetijske proizvode.
(5) Podatki iz 4. do 11. točke prvega odstavka ter podatki iz druge, tretje in četrte alineje 7. točke drugega odstavka tega člena se prevzamejo iz evidence subjektov.
7. člen 
(podatki o članu organizacije proizvajalcev, združenju organizacij proizvajalcev in skupini proizvajalcev) 
(1) V evidenci se za člana organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev vodijo naslednji podatki:
1. za fizične osebe:
– identifikacijska številka subjekta,
– enotna matična številka občana,
– davčna številka,
– ime in priimek,
– naslov,
– KMG-MID, razen za člana skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi,
– obseg proizvodnje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika;
2. za pravne osebe:
– identifikacijska številka subjekta,
– matična številka,
– davčna številka,
– firma,
– naslov oziroma sedež,
– KMG-MID, razen za člana skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi,
– obseg proizvodnje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– podatki o proizvajalcih, ki jih združuje član združevalec (identifikacijska številka subjekta, enotna matična številka občana ali matična številka, davčna številka, ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež, KMG-MID, obseg proizvodnje iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika).
(2) Ne glede na določbo 2. točke prejšnjega odstavka se za člana organizacije proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, ki ni proizvajalec kmetijskih pridelkov iz sektorja sadje in zelenjava, vodijo podatki iz prve do pete alineje 2. točke prejšnjega odstavka.
(3) V evidenci se za člana organizacije proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj, proizvajalca, ki ga združuje član združevalec v sektorju sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj, in člana skupine proizvajalcev v sektorju sladkorna pesa, konoplja, krušna pšenica, oljne buče, sadje in zelenjava, zelišča, okrasne rastline ali kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vodijo tudi naslednji podatki o GERK, na katerem se pridelujejo kmetijski pridelki, za katere je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev priznana:
1. GERK_PID;
2. vrsta kmetijske rastline;
3. sadilni material, če gre za člana organizacije proizvajalcev ali proizvajalca, ki ga združuje član združevalec.
(4) Če član organizacije proizvajalcev ali proizvajalec, ki ga združuje član združevalec, v sektorju sadje in zelenjava na GERK prideluje mešane sadne vrste, se površina posamezne vrste sadja na GERK določi tako, da se površina GERK pomnoži z deležem, ki ga na tej površini predstavljajo sadike te sadne vrste.
(5) V evidenci se za člana združenja organizacij proizvajalcev vodi identifikacijska številka organizacije proizvajalcev.
(6) V evidenci se za člana skupine proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vodijo tudi šifra in ime katastrske občine, parcelna številka in poddelilka ter površina parcele.
(7) Podatki iz prve do pete alineje 1. točke in 2. točke prvega odstavka tega člena in podatki iz osme alineje 2. točke prvega odstavka tega člena, razen KMG-MID in obseg proizvodnje, se prevzemajo iz evidence subjektov.
(8) Podatek iz šeste alineje 1. točke prvega odstavka ter šeste in osme alineje 2. točke prvega odstavka tega člena se prevzema iz registra kmetijskih gospodarstev.
(9) Podatki iz tretjega odstavka tega člena se prevzamejo iz zbirne vloge, ki je vložena v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika, pri čemer se upoštevata ugotovljena vrsta kmetijske rastline in ugotovljeni sadilni material v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek se podatki o GERK z vrsto rabe 1181 trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, in 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, prevzamejo iz registra kmetijskih gospodarstev na dan vložitve zbirne vloge.
(11) Podatki iz šestega odstavka tega člena se prevzamejo iz zemljiškega katastra.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-427/2017
Ljubljana, dne 27. septembra 2018
EVA 2017-2330-0102
Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti