Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2797. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02), stran 8727.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 2. 8. 2018 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02) 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02).
2. člen 
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka, 13. 8. 2018 do torka, 11. 9. 2018, v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na spletnem portalu Občine Sevnica.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 29. 8. 2018, s pričetkom ob 18. uri, v dvorani gasilskega doma na Studencu, Studenec 43, 8293 Studenec.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka prostorskega akta lahko k razgrnjenem gradivu svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2018
Sevnica, dne 2. avgusta 2018
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.