Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2795. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018, stran 8727.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 2. dopisni seji dne 10. 8. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17 in 43/18) se dopolni 15. člen in glasi:
»Občina Hrpelje - Kozina se v letu 2018 namerava zadolžiti v predvideni višini, v letu 2018 Občina Hrpelje - Kozina ne bo dajala soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem. V kolikor bi bilo zadolževanje potrebno se občina zadolži s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 908.732 eurov.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-22/2018-21
Hrpelje, dne 10. avgusta 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.