Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2794. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev na fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, stran 8726.

  
Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 51. ter 114. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 46/17) je Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu dne 31. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev na fakulteti za informacijske študije v Novem mestu 
1. člen 
V tretjem odstavku 3. člena se namesto »roku 30 dni od 16.1. tekočega leta« zabeleži »zakonitem roku«.
2. člen 
V drugi stavek tretjega odstavka 3. člena se dopiše »ali druga oseba, ki jo pooblasti odgovorna oseba.«
3. člen 
Drugi odstavek 4. člena se preoblikuje, tako da se glasi: »Delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem obdobju, se ocenjuje glede na elemente, ki jih določa veljavni ZSPJS, in sicer:
1. – rezultate dela,
2. – samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,
3. – zanesljivost pri opravljanju dela,
4. – kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela,
5. – druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.«
4. člen 
V petem odstavku 13. člena se namesto »Služba za pravno-kadrovske in splošne zadeve« zabeleži »Dekanat«.
5. člen 
Zadnji stavek 14. člena se preoblikuje, tako da se glasi: »Preizkus ocene se izvede v skladu z določbami veljavnega ZSPJS.«
6. člen 
V 18. členu se namesto »šestega odstavka 16. člena« zabeleži »veljavnega«.
7. člen 
Črta se 22. člen.
8. člen 
V 23. členu se izbriše drugi stavek »Pred objavo si mora Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pridobiti soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.«
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dekan 
prof. dr. Dejan Jelovac l.r.