Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018

Kazalo

2531. Pravilnik o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil o izobrazbi, stran 8227.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 16. člena Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 72/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil o izobrazbi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, organizacijo in merila za vrednotenje preizkusa znanja, ki ga za vključitev v srednješolsko izobraževanje opravijo osebe z mednarodno zaščito, ki svoje formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti.
2. člen 
(intervju) 
Pred preizkusom znanja se z osebo iz 1. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: kandidat) opravi osnovni intervju, v katerem se pridobi osnovne informacije o opravljenem šolanju in karierni orientaciji.
3. člen 
(preizkus znanja) 
(1) Preizkus znanja obsega preverjanje splošnega znanja iz družboslovnega področja, književnosti in humanistike, naravoslovne in matematične pismenosti ter sporazumevanja v angleškem jeziku.
(2) V okviru družboslovnega področja se preverja orientacijo v prostoru in času, seznanjenost z značilnostmi domače regije in Evrope ter ostalega sveta z elementi povezovanja, utemeljevanja, kritične presoje.
(3) V okviru književnosti, umetnosti in humanistike se preverja splošna razgledanost na teh področjih z elementi analiziranja, povzemanja, utemeljevanja in vrednotenja.
(4) Pri naravoslovni pismenosti se preverja splošno naravoslovno pismenost s poudarki na izkušnjah iz kandidatovega okolja (npr. o rastlinstvu, živalstvu), povezanosti s podnebnimi razmerami in z geografskimi značilnostmi, o prehranjevalnih navadah, zdravstveni oskrbi oziroma skrbi za telo.
(5) Pri matematični pismenosti se preverja osnovne številske operacije, osnovne matematične pojme in proceduralno znanje, geometrijske predstave in problemsko znanje.
(6) Pri sporazumevanju v angleškem jeziku se preverja bralno razumevanje, pisno sporočanje, slušno razumevanje in govorno sporočanje ter sporazumevanje.
(7) Preizkus znanja se opravlja ustno na vseh področjih, pri matematični pismenosti in sporazumevanju v angleškem jeziku se preizkus znanja opravlja tudi pisno.
4. člen 
(izvedba preizkusa znanja) 
(1) Preizkus znanja in osnovni intervju se izvajata na območnih enotah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
(2) Preizkus znanja izvaja komisija, opredeljena v 14. členu Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 72/17), ki poskrbi za pripravo prostora in celotno izvedbo postopka preizkusa znanja.
(3) Preizkus znanja traja največ štiri pedagoške ure.
(4) Za vsako od področij iz 3. člena tega pravilnika se kandidatu zastavi od tri do šest vprašanj, in sicer tri vprašanja, če na prva tri zaporedna vprašanja odgovori ustrezno oziroma največ še tri nadaljnja vprašanja, če na katero od prvih treh zastavljenih vprašanj kandidat ne odgovori ali ne odgovori ustrezno.
5. člen 
(merila vrednotenja) 
(1) Namen vrednotenja preizkusa znanja je dobiti vpogled v splošno znanje kandidata in omogočiti strokovno presojo o kandidatovem nadaljevanju poti v izobraževalnih programih srednjega poklicnega in strokovnega oziroma splošnega izobraževanja.
(2) Kandidat opravi preizkus znanja, če ustrezno odgovori na tri vprašanja pri vsakem od področij iz 3. člena tega pravilnika, pri čemer so kriteriji ustreznosti poznavanje in razumevanje teme ter osnovnih podatkov.
(3) Pri presoji sporazumevalne zmožnosti v angleškem jeziku iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika se upošteva razumevanje vprašanj, jasnost in razumljivost izražanja, jezikovna pravilnost, ustreznost besedišča in povezanost besedila.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2018
Ljubljana, dne 10. julija 2018
EVA 2018-3330-0038
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost