Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018

Kazalo

2523. Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G), stran 8161.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 2018.
Št. 003-02-5/2018-2
Ljubljana, dne 18. julija 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-G) 
1. člen
V Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) se za 12.c členom doda nov 12.č člen, ki se glasi:
»12.č člen 
Kadar pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji ni mogoče zagotoviti neprekinjene nujne zdravniške pomoči na način iz 45.a člena tega zakona, lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, ne glede na 10. člen tega zakona, za največ 12 mesecev dovoli opravljanje zdravniške službe zdravniku specialistu, ne glede na državo, v kateri je pridobil poklicno kvalifikacijo (v nadaljnjem besedilu: vabljeni zdravnik), pod naslednjimi pogoji:
– vabljeni zdravnik ima povabilo izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
– gre za zdravnika specialista, ki ima posebno strokovno znanje na določenem specialističnem področju, ki je potrebno za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči, in
– ima sklenjeno zavarovalno kritje s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v višini, kot velja za zaposlene zdravnike v zvezi z odgovornostjo za škodo v skladu z 61. členom tega zakona.
Izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka oziroma vabljeni zdravnik k pisni vlogi predloži:
– povabilo izvajalca zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka, iz katerega je razvidno časovno obdobje, za katerega povabilo velja,
– potrdilo pristojnega organa oziroma organizacije iz države izvora, iz katerega so razvidni registracija vabljenega zdravnika pri pristojnem organu oziroma organizaciji, da v državi izvora izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravstvenih storitev in da mu ni niti začasno niti trajno odvzeta pravica do opravljanja poklica, ter potrdilo o nekaznovanosti,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj in znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela s poudarkom na zadnjih sedmih letih,
– dokazilo o sklenjenem zavarovalnem kritju s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v višini, kot velja za zaposlene zdravnike v zvezi z odgovornostjo za škodo v skladu z 61. členom tega zakona,
– tri mnenja zdravnikov specialistov o izpolnjevanju pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka. Mnenje iz prejšnjega stavka lahko poda koordinator specializacije, kot je opredeljen v 3. točki 3. člena zakona, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, in dva mentorja, kot sta opredeljena v 5. točki 3. člena istega zakona. Mentorja morata imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu za specialnost, ki se preverja v postopku. Če pogoja iz prejšnjega stavka ni mogoče izpolniti v primeru sprejetih novih specializacij, mora mentor imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu iz sorodne specialnosti,
– dokazilo izvajalca zdravstvene dejavnosti, da neprekinjene nujne zdravniške pomoči ni mogoče zagotoviti na način iz 45.a člena tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za zdravje, po opravljenem postopku vabljenemu zdravniku izda dovoljenje za začasno opravljanje zdravniške službe za časovno obdobje, za katerega povabilo velja. Dovoljenje se po preteku časa, za katerega je bilo izdano, lahko ponovno izda, in sicer za največ 12 mesecev, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena.
Na podlagi dovoljenja zbornica vabljenega zdravnika z dnem izdaje dovoljenja za obdobje iz prejšnjega odstavka začasno vpiše v register zdravnikov.
Za vabljenega zdravnika veljajo glede načina opravljanja zdravniške službe, etične, strokovne, kazenske in odškodninske odgovornosti, strokovnega nadzora nad njegovim delom ter zavarovalnega kritja predpisi, ki veljajo za zdravnike, ki v Republiki Sloveniji opravljajo zdravniško službo.
Ne glede na 11. člen tega zakona in 19. člen zakona, ki ureja pacientove pravice, vabljenemu zdravniku ni potrebno znanje slovenskega jezika.
Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je vabljenemu zdravniku dal povabilo, zagotovi, da med vabljenim zdravnikom in bolnikom oziroma njegovimi družinskimi člani poteka sporazumevanje v slovenskem jeziku ter da je vsa zdravstvena dokumentacija o bolniku, ki ga obravnava vabljeni zdravnik, tudi v slovenskem jeziku.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
V letu 2018 se kot potrebe po dodatnem zagotavljanju zdravnikov specialistov določene specialnosti iz prvega odstavka 12.č člena zakona štejejo zgornje meje števila ponudb za delo, kot jih določa Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18, 33/18 in 41/18).
3. člen 
Zdravniku specialistu pediatrije z dodatnimi znanji iz otroške kardiologije, ki začasno opravlja zdravniško službo od 7. julija 2018 dalje in za katerega ministrstvo, pristojno za zdravje, najkasneje do 1. oktobra 2018 ugotovi izpolnjevanje pogojev iz 12.č člena zakona, dovoljenje za začasno opravljanje zdravniške službe velja od 7. julija 2018 dalje in se šteje, da je od tega datuma dalje vpisan v register zdravnikov. Mnenja zdravnikov specialistov iz pete alineje drugega odstavka 12.č člena zakona v primeru vabljenih zdravnikov specialistov pediatrije z dodatnimi znanji iz otroške kardiologije lahko dajo koordinator specializacije iz pediatrije in mentorja, ki imata najmanj 15 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu iz pediatrije.
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/18-18/18
Ljubljana, dne 10. julija 2018
EPA 16-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost