Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2426. Pravilnik o jodiranju jedilne soli, stran 7782.

  
Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o jodiranju jedilne soli 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje jodiranja in način označevanja embalaže soli, namenjene za prehrano ljudi in proizvodnjo živil, kot javno zdravstveni ukrep zaradi preskrbe prebivalcev z jodom.
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
– proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
– proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se tudi za v njem navedene proizvode uporablja zahteva iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– jedilna sol je sol, namenjena prehrani ljudi in proizvodnji živil;
– nerafinirana morska jedilna sol z zaščitenim geografskim poimenovanjem je sol, ki se pridobiva z naravno kristalizacijo soli v solnih bazenih in lahko vsebuje vidne primesi naravnega izvora kot posledica kristalizacije in ročnega strganja soli na solnih bazenih ter je v skladu s predpisi, ki urejajo sheme kakovosti, vpisana v register pri Evropski komisiji;
– sol je kristalni proizvod, sestavljen pretežno iz natrijevega klorida (NaCl), pridobljen iz morja, rudnikov soli ali naravne slanice;
– solni cvet je vrsta morske soli, ki kot tanek sloj soli nastaja na površini zgoščevanja morske vode med postopkom kontinuiranega izparevanja pri tradicionalnem načinu proizvodnje soli.
4. člen 
(obveznost jodiranja) 
(1) Jedilna sol se jodira s 25 mg kalijevega jodida na 1 kg soli, tako da v 1 kg soli ni manj kot 20 mg in ne več kot 30 mg kalijevega jodida, ali z 32 mg kalijevega jodata na 1 kg soli, tako da v 1 kg soli ni manj kot 26 mg in ne več kot 39 mg kalijevega jodata.
(2) Obveznost jodiranja iz prejšnjega odstavka velja tudi za jedilno sol, ki se uporablja za proizvodnjo živil, razen v primerih, ko to iz tehnoloških razlogov ni dopustno oziroma smiselno.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena nerafinirane morske jedilne soli z zaščitenim geografskim poimenovanjem in solnega cveta ni treba jodirati.
5. člen 
(označevanje predpakirane jedilne soli) 
(1) Predpakirana jedilna sol mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja kakovost jedilne soli, in v skladu s tem pravilnikom.
(2) Na embalaži jodirane jedilne soli morajo biti navedeni naslednji pogoji shranjevanja: »Hraniti v suhem in temnem prostoru. Po odprtju hraniti dobro zatesnjeno, zaščiteno pred neposredno svetlobo in vlago.«
6. člen 
(označevanje in dajanje v promet nejodirane soli) 
Embalaža nejodirane jedilne soli, razen soli iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika, mora imeti v istem vidnem polju, kot je ime izdelka, poleg označbe iz predpisa, ki ureja kakovost jedilne soli, tudi navedbo »Soli ni dodan jod, ki je nujno potreben za delovanje ščitnice.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Izdelki se morajo proizvajati in označevati v skladu z določbami tega pravilnika najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, proizvedeni in označeni v skladu s Pravilnikom o kakovosti soli (Uradni list RS, št. 70/03, 31/04 in 45/08 – ZKme-1) pred rokom iz prejšnjega odstavka, lahko v prometu do porabe zalog.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2016
Ljubljana, dne 18. maja 2018
EVA 2016-2711-0035
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje

AAA Zlata odličnost