Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2423. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 7717.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena in tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) ter drugega odstavka 13. člena in šestega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik natančneje ureja pogoje za opravljanje pripravništva, vsebine in programe pripravništva, postopke opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: delavec), ki delajo na področju zdravstvene dejavnosti, preizkušanje pripravnikovega praktičnega in teoretičnega znanja, pogoje za opravljanje strokovnih izpitov in programe strokovnih izpitov.
II. PRIPRAVNIŠTVO 
2. člen 
(opredelitev in trajanje pripravništva) 
(1) Kot pripravnik se zaposli delavec, ki prvič sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica, kot je določeno v predpisu, ki določa poklice v zdravstvu.
(2) Pripravništvo traja šest mesecev, razen za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine, kjer traja pripravništvo dvanajst mesecev.
3. člen 
(ustreznost izobrazbe) 
K opravljanju pripravništva lahko pristopi, kdor je pridobil ustrezno izobrazbo v Republiki Sloveniji ali mu je bila izdana odločba ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita na podlagi 27., 28. in 29. člena tega pravilnika in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa.
4. člen 
(pooblaščeni izvajalci pripravništva) 
(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti izvaja programe pripravništev, za katere ga je pooblastil minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalec pripravništva). Pogoji za pridobitev pooblastila so:
1. ima zaposlene strokovno usposobljene mentorje v skladu z zahtevami iz 8. člena tega pravilnika,
2. ima najmanj enega nadzornega mentorja za določen poklic in najmanj zadostno število neposrednih mentorjev,
3. ima zadostno število pacientov oziroma zdravstvenih obravnav s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvaja,
4. v svojih strokovnih enotah ima opremo in pripomočke za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na področju posamezne vrste dejavnosti,
5. strokovne enote so za zagotavljanje varnega dela opremljene v skladu s predpisi s področja varstva pri delu,
6. zagotavlja nenehen nadzor nad kakovostjo in varnostjo v zdravstvu.
(2) Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznih programov pripravništva na podlagi vloge izvajalca zdravstvene dejavnosti ugotavlja uradna oseba ministrstva. V postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev lahko uradna oseba ministrstva pridobi mnenje zbornice z javnimi pooblastili, strokovnega združenja z javnimi pooblastili ali drugega ustreznega organa.
(3) Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), pooblaščenega izvajalca pripravništva pooblasti za izvajanje posameznega področja in obsega programa pripravništva za dobo sedmih let. Minister v odločbi določi tudi število pripravniških delovnih mest, upoštevaje potrebo po enakomerni zasedenosti teh mest v koledarskem letu. V postopku določanja števila pripravniških delovnih mest lahko uradna oseba ministrstva pridobi mnenje zbornice z javnimi pooblastili, strokovnega združenja z javnimi pooblastili ali drugega ustreznega organa.
(4) Pooblaščeni izvajalec pripravništva v okviru pooblastila in svoje dejavnosti pripravnikom zagotovi usposabljanje v skladu s programom pripravništva.
(5) Pooblaščeni izvajalec pripravništva enkrat letno, in sicer do 31. decembra, ministrstvu za namene spremljanja izvajanja pripravništev in planiranja potrebnih aktivnosti sporoča:
– seznam prostih in zasedenih delovnih mest za usposabljanje pripravnikov,
– seznam mentorjev,
– seznam zaposlenih pripravnikov in predviden zaključek njihovega usposabljanja.
(6) Postopek preklica oziroma odvzema pooblastila se začne po uradni dolžnosti.
5. člen 
(opravljanje pripravništva) 
(1) Pripravništvo se opravlja pri pooblaščenih izvajalcih pripravništva, ki so odgovorni za pravilno izvajanje pripravništva.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pripravništvo za poklic zdravnik/zdravnica in doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine opravlja pri pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo. Razporejanje pripravnikov za zdravnike/zdravnice in doktorje dentalne medicine/doktorice dentalne medicine po pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti opravlja Zdravniška zbornica Slovenije.
6. člen 
(delovni čas v pripravništvu) 
(1) Pripravnik sklene delovno razmerje za polni delovni čas.
(2) Trajanje pripravništva se lahko podaljša za čas daljše opravičene odsotnosti v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami na področju dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, razen za čas letnega dopusta.
7. člen 
(potek pripravništva) 
(1) Pooblaščeni izvajalec pripravništva organizira potek pripravništva v skladu s programom pripravništva, ki je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če program pripravništva ni določen, delodajalec pred začetkom pripravništva pripravi program pripravništva in ga posreduje v soglasje na ministrstvo.
(3) Delodajalec pripravniku pred začetkom pripravništva določi mentorja, predloži program pripravništva in program strokovnega izpita.
(4) Delodajalec izda pripravniku List o pripravništvu, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Če se pripravnik pri delodajalcu ne more seznaniti z vsemi vsebinami programa pripravništva, mora opravljati pripravništvo deloma ali v celoti pri drugem delodajalcu, ki izpolnjuje pogoje.
8. člen 
(mentor) 
(1) Pripravnik opravlja program pripravništva pod neposrednim vodstvom in nadzorom nadzornega mentorja (v nadaljnjem besedilu: mentor), na posameznih področjih v trajanju pripravništva pa ima pripravnik tudi neposredne mentorje, ki usposabljajo in nadzirajo delo pripravnika. Nadzorni mentor je lahko mentor največ trem pripravnikom hkrati.
(2) Za mentorja je lahko imenovan delavec, ki ima enako vrsto strokovne izobrazbe in najmanj enako raven izobrazbe kot pripravnik ter najmanj pet let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu v zdravstveni dejavnosti na strokovnem področju, za katerega se pripravnik usposablja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za mentorja pripravniku za poklic zdravnik/zdravnica imenovan specialist z najmanj tremi leti praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu.
(4) Za neposrednega mentorja je lahko imenovan delavec, ki izpolnjuje pogoj iz drugega odstavka tega člena oziroma druga oseba, ki razpolaga s strokovnimi znanji s področja, na katerem pripravnik opravlja pripravništvo. Neposredni mentor je lahko mentor največ enemu pripravniku hkrati in mora biti pripravniku na razpolago za posvetovanja, navodila in odgovore na vprašanja vsaj 20 ur na mesec.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je pripravniku za poklic zdravnik/zdravnica neposredni mentor le zdravnik specialist določene stroke. Za področje splošnega zobozdravstva je neposredni mentor splošni zobozdravnik z najmanj petimi leti delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu.
9. člen 
(naloge mentorja) 
(1) Naloge mentorja so:
1. skrbi in odgovarja, da se pripravništvo izvaja v skladu s programom pripravništva;
2. uvaja pripravnika v delo ter mu z navodili, nasveti in praktičnim delom pomaga pri usposabljanju za samostojno delo;
3. skrbi in odgovarja, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih, določenih s programom pripravništva;
4. dodeljuje pripravniku delo oziroma posamezna opravila, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem pripravništvu v mentorjevi strokovni enoti;
5. nadzira, ali se je pripravnik v strokovni enoti usposobil za samostojno delo;
6. individualno ali skupinsko s pripravniki obravnava in analizira posamezna praktična vprašanja oziroma primere iz prakse;
7. skrbi in odgovarja, da se pripravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva in se seznani s predpisi o varstvu pri delu;
8. pripravnika pri konkretnem delu opozarja na kodeks etike;
9. sodeluje in pripravi preizkus praktičnega znanja pripravnika;
10. s podpisom na Listu o pripravništvu potrdi, da je pripravništvo potekalo v skladu s programom pripravništva.
(2) Mentor mora biti pripravniku na razpolago za posvetovanja, navodila in odgovore na vprašanja vsaj 10 ur na mesec.
(3) Mentor ob koncu pripravništva v Listu o pripravništvu izdela pisno poročilo o opravljenem programu pripravništva in mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za opravljanje strokovnega izpita.
(4) Če mentor oceni, da se pripravnik v času predpisanega pripravništva ni usposobil za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti, lahko mentor pripravništvo podaljša za največ en mesec.
10. člen 
(zaključek pripravništva) 
(1) Pripravnik ob zaključku pripravništva opravi preizkus teoretičnega in praktičnega znanja pred dvema delavcema, ki izpolnjujeta pogoje za mentorstvo iz 8. člena tega pravilnika.
(2) Pripravništvo je opravljeno, če pripravnik opravi program pripravništva, morebitna predvidena kroženja ter če uspešno opravi preizkus teoretičnega in praktičnega znanja.
(3) Če pripravnik preizkusa teoretičnega ali praktičnega znanja ne opravi uspešno, lahko mentor predlaga podaljšanje pripravništva za največ en mesec.
(4) Mentor mora v zapisnik navesti strokovna področja, na katerih predlaga podaljšanje pripravništva.
III. STROKOVNI IZPIT 
11. člen 
(izvajalec strokovnega izpita) 
(1) Po uspešno opravljenem pripravništvu pripravnik pristopi k opravljanju strokovnega izpita, ki je pogoj za opravljanje poklica na področju zdravstvene dejavnosti.
(2) Pripravnik z izobrazbo 4. ali 5. ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravlja strokovni izpit pri pooblaščenem zavodu, ki ga za izvajanje strokovnih izpitov pooblasti minister.
(3) Pogoji za pridobitev pooblastila so:
– ima zaposlene strokovno usposobljene izpraševalce,
– v svojih strokovnih enotah ima opremo in pripomočke, ki omogočajo izvedbo praktičnega dela ustnega izpita.
(4) Pripravnik z izobrazbo 6. ali višje ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravlja strokovni izpit pri ministrstvu.
12. člen 
(postopek s prijavo) 
(1) Prijava na strokovni izpit se vloži na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Pripravnik prijavi priloži:
– dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe,
– list o pripravništvu.
(3) Če ob prijavi niso plačani stroški strokovnega izpita ali ni predložena popolna vloga z dokazili iz prejšnjega odstavka, lahko kandidat pristopi k izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji izpit.
13. člen 
(administrativno delo) 
(1) Administrativno delo v zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov za posameznike z izobrazbo 4. ali 5. ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, in hrambo s tem povezanega gradiva (listov o pripravništvu in drugo dokumentacijo) opravljajo pooblaščeni zavodi.
(2) Pooblaščeni zavod podatke o številu opravljenih izpitov posreduje ministrstvu enkrat letno za obdobje preteklih dvanajstih mesecev, in sicer do 15. januarja.
(3) Administrativno delo v zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov za posameznike z izobrazbo 6. ali višje ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, in arhivsko hrambo s tem povezanega gradiva (listov o pripravništvu in drugo dokumentacijo) opravlja ministrstvo.
14. člen 
(stroški strokovnega izpita) 
(1) Stroške strokovnega izpita krije:
– delodajalec, ki je pripravnika prijavil na strokovni izpit,
– pripravnik, če se je sam prijavil k strokovnem izpitu oziroma če izpit ponavlja.
(2) Višino stroškov strokovnega izpita določi minister.
15. člen 
(pregled opravljenega programa pripravništva) 
(1) Pooblaščeni zavod oziroma ministrstvo pred pristopom kandidata k strokovnem izpitu preveri, ali je kandidat opravil pripravništvo v skladu s programom pripravništva.
(2) Če pooblaščeni zavod oziroma ministrstvo ugotovi, da pripravništvo ni opravljeno v skladu s programom pripravništva, o tem obvesti delodajalca oziroma kandidata in zahteva dopolnitve.
16. člen 
(obseg strokovnega izpita) 
(1) Program strokovnega izpita, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, obsega:
– strokovne vsebine poklicnega področja,
– izbrane vsebine nujne medicinske pomoči,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter
– področno zakonodajo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek program strokovnega izpita za poklic zdravnik/zdravnica obsega:
– urgentno medicino za poklic zdravnik/zdravnica,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter
– področno zakonodajo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena program strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine obsega:
– urgentna stanja v dentalni medicini,
– integralno zobozdravniško oskrbo otroka in odraslega,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter
– področno zakonodajo.
17. člen 
(opravljanje strokovnega izpita) 
Strokovni izpit se opravlja ustno. Iz vsebine urgentna medicina se strokovni izpit opravlja iz pisnega, ustnega in praktičnega dela, iz vsebine urgentna stanja v dentalni medicini pa iz ustnega dela in praktičnega preizkusa znanja.
18. člen 
(ustni del strokovnega izpita) 
(1) Ustni del posamezne vsebine strokovnega izpita s praktičnim preizkusom znanja traja največ 45 minut.
(2) Ustni del izpita je ocenjen pozitivno, če je kandidat dosegel vsaj 75 odstotni uspeh pri ustnih vprašanjih. Praktični preizkus znanja je ocenjen pozitivno, če je kandidat dosegel vsaj 75 odstotni uspeh pri preizkusu, kar ugotovi posamezni član komisije.
(3) Če je kandidat ustni del posamezne vsebine strokovnega izpita ali praktični preizkus znanja opravil neuspešno, ponavlja te vsebine v celoti.
19. člen 
(ponavljanje strokovnega izpita) 
(1) Kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu največ trikrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v celoti.
(2) Če kandidat brez opravičljivega razloga ne pristopi k opravljanju ponovnega izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
20. člen 
(ocena uspeha kandidata) 
(1) Pripravnik opravi strokovni izpit, če doseže vsaj 75 odstotkov uspešnosti posamezne vsebine.
(2) Uspeh kandidata oceni komisija za strokovni izpit z oceno »opravil« ali »ni opravil«.
21. člen 
(ugovor) 
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije za strokovni izpit, lahko takoj po razglasitvi uspeha poda ugovor ustno na zapisnik.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja strokovni izpit najpozneje v petih delovnih dneh od razglasitve uspeha pred novo komisijo za strokovni izpit.
22. člen 
(potrdilo o strokovnem izpitu) 
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o strokovnem izpitu na obrazcu, ki je v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Potrdilo podpiše predsednik komisije za strokovni izpit.
IV. SESTAVA IN OBLIKOVANJE KOMISIJE ZA STROKOVNI IZPIT 
23. člen 
(komisija za strokovni izpit) 
(1) Komisija za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: komisija) je najmanj tričlanska. Nabor članov za sestavo komisije imenuje minister, razen v pooblaščenih zavodih za izvajanje strokovnega izpita, kjer nabor članov za sestavo komisije imenuje direktor tega zavoda.
(2) Član komisije mora imeti izobrazbo najmanj 8. ravni v skladu z zakonom, k ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, če ta ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti član komisije za strokovne vsebine poklicnega področja izobrazbo najmanj 8. ravni v skladu z zakonom, k ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, če ta ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravljen strokovni izpit iz zdravstvene dejavnosti in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit, po opravljenem strokovnem izpitu iz zdravstvene dejavnosti.
(4) Preverjanje znanja iz urgentne medicine oziroma urgentnih stanj v dentalni medicini se opravlja pred komisijo, sestavljeno iz zdravnikov specialistov oziroma doktorjev dentalne medicine specialistov.
(5) Predsednik komisije je določen med člani komisije in ima pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava.
(6) Za predsednika in člane komisije, ki niso javni uslužbenci, se glede izogibanja nasprotja interesov in ravnanja z darili smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za javne uslužbence.
24. člen 
(plačilo članom komisije) 
Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister.
V. NADZOR 
25. člen 
(nadzor ministrstva) 
Ministrstvo spremlja in nadzira izvajanje pripravništva pri pooblaščenem izvajalcu pripravništva, zlasti potek pripravništva v skladu s programom pripravništva, izvajanje mentorstva in preizkušanje teoretičnega in praktičnega znanja, izvajanje strokovnih izpitov pri pooblaščenih zavodih in daje v zvezi s tem nasvete in informacije ter sprejema potrebne ukrepe.
VI. POSEBNE DOLOČBE 
26. člen 
(opredelitve in oprostitve pripravništva in strokovnega izpita) 
(1) Posameznik, ki je v Republiki Sloveniji že opravil strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti, pa je pozneje pridobil drugo izobrazbo na področju zdravstvene dejavnosti, opravlja pripravništvo in strokovni izpit za ta poklic.
(2) Obseg pripravništva in strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka se določi upoštevajoč strokovno izobrazbo, delovne izkušnje in področje dela.
(3) Na obrazložen predlog delodajalca in prošnjo posameznika se lahko posameznika z odločbo oprosti opravljanja pripravništva, strokovnega izpita ali pripravništva in strokovnega izpita, če s svojim strokovnim delom to upravičuje. Pri tem se upoštevajo zlasti:
– delovne izkušnje in kompetence,
– dodatna izobraževanja in dodatna znanja.
(4) Posameznika, ki je začel opravljati delo v poklicu bolničar-negovalec, preden je bilo v Republiki Sloveniji uvedeno formalno izobraževanje oziroma za katerega je bila spremenjena zahtevana raven strokovne izobrazbe za ta poklic, ter ima manj kot deset let do izpolnitve zakonskih pogojev za starostno upokojitev, se oprosti opravljanja pripravništva, če dokaže, da delo v poklicu opravlja več kot petnajst let. Obseg strokovnega izpita se glede na delovne izkušnje opredeli v odločbi.
(5) Posameznika, ki ima vsaj petnajst let delovnih izkušenj v poklicu bolničar-negovalec in ima opravljeno usposabljanje, ki ga pripravi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter ga potrdi pristojni razširjeni strokovni kolegij, se oprosti opravljanja pripravništva, strokovni izpit pa opravi v celoti.
(6) Na obrazložen predlog delodajalca in na prošnjo posameznika se lahko posameznika z odločbo oprosti opravljanja pripravništva in strokovnega izpita na podlagi pridobljenih kompetenc z delom. Ministrstvo v postopku lahko pridobi mnenje zbornice ali strokovnega združenja z javnimi pooblastili ali drugega ustreznega organa.
27. člen 
(strokovni izpit za delavce iz bivše SFR Jugoslavije) 
(1) Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti pred 25. junijem 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije, se opravljen strokovni izpit prizna, če je v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ministrstvo opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti. Pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji opravi strokovni izpit zgolj iz področja področne zakonodaje.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih;
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti najmanj zadnjih pet let pred vložitvijo vloge na ministrstvo. Izjava se predloži v originalu in prevedena v slovenski jezik.
(3) Dokazila iz prve, druge in pete alineje prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(4) Če posameznik iz prvega odstavka tega člena zadnjih pet let pred vložitvijo vloge ni opravljal svojega poklica v zdravstveni dejavnosti, opravlja pripravništvo in strokovni izpit v celoti.
28. člen 
(pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav) 
(1) Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi, nima pa delovnih izkušenj in se želi zaposliti v Republiki Sloveniji, se za pristop k pripravništvu v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa. Pripravništvo in strokovni izpit opravlja v celoti. Ta določba se uporablja tudi za posameznike, ki so pridobili izobrazbo v drugi državi članici Evropske unije, nimajo pa pridobljene poklicne kvalifikacije.
(2) Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita vsebuje:
1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa;
3. program opravljenega pripravništva v tujini;
4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
5. življenjepis;
6. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in
7. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
(3) Dokazila iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(4) Ta določba se smiselno uporablja tudi za magistre farmacije/magistrice farmacije, diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike in diplomirane babice/diplomirane babičarje.
29. člen 
(pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z delovnimi izkušnjami) 
(1) Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ima ob oddaji vloge na ministrstvo vsaj pet let delovnih izkušenj in se želi zaposliti v Republiki Sloveniji, lahko ministrstvo v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa in pripravništva. Strokovni izpit opravlja v celoti.
(2) Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita vsebuje:
1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa;
3. program opravljenega pripravništva v tujini;
4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
5. življenjepis z opisom delovnih izkušenj;
6. izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti zadnjih pet let pred vložitvijo vloge z navedbo in opisom delovnih izkušenj ter področja dela;
7. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in
8. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
(3) Dokazila iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(4) Pri določitvi vsebine in trajanja opravljanja pripravništva za delavca ministrstvo upošteva delovne izkušnje in področje dela.
(5) Ta določba se smiselno uporablja tudi za magistre farmacije/magistrice farmacije, diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike in diplomirane babice/diplomirane babičarje.
30. člen 
(pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z opravljeno specializacijo) 
(1) Posameznik, ki je opravil specializacijo po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ima po opravljenem specialističnem izpitu v zadnjih desetih letih najmanj sedem let delovnih izkušenj na specialističnem področju, mora pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji opraviti strokovni izpit.
(2) Vloga za opravljanje strokovnega izpita vsebuje:
1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
2. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
3. dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu;
4. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih, v slovenskem jeziku;
5. izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti na specialističnem področju zadnjih sedem let pred vložitvijo vloge;
6. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in
7. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
(3) Dokazila iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
31. člen 
(dopolnitev obveznosti) 
(1) V postopku dopolnitve obveznosti izobraževalnega programa iz 28. in 29. člena tega pravilnika se primerja:
– izobraževalni program, ki ga je posameznik opravil, z izobraževalnim programom, ki velja za zadevni poklic v Republiki Sloveniji in
– trajanje izobraževanje, ki ga je posameznik zaključil, s trajanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji.
(2) Če je posameznik zaključil izobraževalni program, ki ne izpolnjuje pogojev izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji, se v odločbi določi opravljanje dopolnilnega izpita ali izpitov, ki bi jih posameznik moral opraviti, da bi izobraževalni program po vsebini in poteku ustrezal slovenskemu izobraževalnemu programu. V odločbi določi strokovno področje dopolnilnega izpita ali strokovna področja dopolnilni izpitov in izobraževalni zavod, kjer se dodatni izpit ali izpiti opravljajo.
(3) Če uradna oseba ministrstva ne razpolaga s strokovnim znanjem, ki je potrebno za presojo študijskega programa v skladu s prvim odstavkom tega člena, se za podajo mnenja imenuje izvedenec. Izvedenec je lahko posameznik oziroma izobraževalni ali drug javni zavod.
(4) Dopolnilni izpit oziroma dopolnilni izpiti se opravljajo pri izobraževalnem zavodu, ki se določi z odločbo in ki izvaja zadevni izobraževalni program v Republiki Sloveniji.
(5) Posameznik lahko pristopi k opravljanju dopolnilnega izpita tolikokrat, kot je predvideno z akti posameznega izobraževalnega zavoda.
(6) Izobraževalni zavod, določen v odločbi, izda potrdilo, da je posameznik uspešno opravil dopolnilne izpite.
(7) Strošek dopolnilnega izpita določi izobraževalni zavod, pri čemer ta strošek ne sme biti višji od tistega, ki je za opravljanje izpitov določen za dijake ali študente izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
(8) Posameznik lahko pristopi k opravljanju pripravništva po uspešno opravljenem dopolnilnem ali dopolnilnih izpitih.
(9) Če uradna oseba ministrstva ne razpolaga s strokovnim znanjem, ki je potrebno za določitev pripravništva, za podajo mnenja o dopolnitvi obveznosti pripravništva imenuje izvedenca.
(10) V odločbi se določi rok, v katerem mora posameznik opraviti vse dopolnile obveznosti, pri čemer upošteva število dopolnilih izpitov in predvideno trajanje pripravništva ter druge upoštevne okoliščine.
(11) Višino stroškov izvedenskega mnenja in mnenja o dopolnitvi obveznosti pripravništva iz tega člena določi minister.
(12) Stroški iz tega člena bremenijo kandidata.
32. člen 
(določitev opravljanja strokovnega izpita) 
Ne glede na določbo 11. člena tega pravilnika posamezniki iz 27., 28., 29. in 30. člena tega pravilnika opravljajo strokovni izpit pri ministrstvu.
33. člen 
(potrditev programov pripravništva) 
(1) Posamezniki, ki so zaključili izobraževalni program v Republiki Slovenije, lahko, po pridobljenem predhodnem soglasju ministrstva, opravljajo pripravništvo v tujini, pod pogojem, da je program pripravništva enakovreden programu pripravništva v Republiki Sloveniji.
(2) Enakovrednost programov pripravništva ugotavlja ministrstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(nadaljevanje postopkov in začetek uporabe) 
(1) Posamezniki, ki so vložili vlogo na ministrstvo pred uveljavitvijo tega pravilnika, opravljajo pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika.
(2) Delodajalci, ki so na podlagi tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12, 14/15, 40/17 – ZZdrS-F in 64/17 – ZZDej-K) program pripravništva poslali v soglasje na ministrstvo in odločba še ni bila izdana, prilagodijo in izvedejo program pripravništva skladno z programom pripravništva za posamezno poklicno področje, kot je določen v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Programi strokovnega izpita, kot so določeni v 16. členu tega pravilnika, se začnejo uporabljati 1. decembra 2018.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se za pripravnike, ki jim je bil sekundariat odobren v skladu s Pravilnikom o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18), vsebine strokovnega izpita začnejo uporabljati z uveljavitvijo tega pravilnika.
35. člen 
(pooblastitev zavodov) 
Minister pooblasti izvajalce iz 4. in 11. člena tega pravilnika najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika. Do imenovanja novih pooblaščenih zavodov iz 11. člena tega pravilnika, pooblaščeni zavodi nadaljujejo z izvajanjem strokovnih izpitov.
36. člen 
(prenehanje uporabe in veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika:
– se preneha uporabljati Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12, 14/15, 40/17 – ZZdrS-F in 64/17 – ZZDej-K),
– preneha veljati Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 10/12) in
– preneha veljati Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica (Uradni list RS, št. 74/01 in 35/04).
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2018
Ljubljana, dne 2. julija 2018
EVA 2018-2711-0024
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost