Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018

Kazalo

2321. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica, stran 7493.

  
Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica(Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka in pomen izrazov) 
(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse na območju Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina), višina turistične in promocijske takse in organ, pristojen za nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse ter vodenjem evidenc.
(2) Pomen izrazov, uporabljenih v odloku:
»Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
»Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
»Nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov.
(3) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot je določen z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18 – ZSRT-1).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci za plačilo) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju občine prenočujejo v nastanitvenem obratu.
3. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) V znesek turistične takse ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 odstotkov obračunane turistične takse.
(2) Turistična taksa skupaj s promocijsko na osebo na dan znaša:
Krajevna skupnost
Turistična taksa 
Promocijska taksa
Skupaj
Nova Gorica, Kromberk Loke, Rožna Dolina, Solkan, 
2,00 €
0,50€
2,50€
Banjšice, Branik, Čepovan, Dornberk, Gradišče nad Prvačino, Grgarske ravne-Bate, Lokovec, Lokve-Lazna, Osek-Vitovlje, Ozeljan, Prvačina, Ravnica, Šempas, Trnovo 
1,00€
0,25€
1,25€
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1.
(4) Sklep o spremembi turistične takse najkasneje v roku osmih dni po uveljavitvi akta Vlade Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme župan. Sklep se objavi na spletni strani občine
4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Oprostitve plačila turistične takse se izvajajo skladno z določili ZSRT-1.
5. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse) 
(1) Postopek pobiranja in odvajanja turistične ter promocijske takse, evidentiranje plačila turistične takse, nakazovanje turistične in promocijske takse, postopek izdaje plačilnega naloga in odločanja o ugovoru, danem zoper plačilni nalog, ter postopek prisilne izterjave neplačane turistične in promocijske takse, se izvajajo skladno z določili ZSRT-1.
(2) Oddelek mestne uprave, pristojen za gospodarstvo, izdaja plačilne naloge ter odloča o ugovorih zoper plačilne naloge iz prejšnjega odstavka tega člena.
III. NADZOR 
6. člen 
(nadzor nad pobiranjem turistične in promocijske takse) 
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse ter vodenjem evidenc iz 16. do 23. člena ZSRT-1 opravlja občinski inšpekcijski organ Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 65/06, 91/12), uporablja pa se še do začetka uporabe tega odloka.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v naslednjem mesecu po uveljavitvi odloka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se ta odlok v delu, ki se nanaša na postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse, začne uporabljati 1. januarja 2019.
Št. 007-4/2018-4
Nova Gorica, dne 21. junija 2018
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti