Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018

Kazalo

2318. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2018, stran 7491.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji dne 20. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2018
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.000.777
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.484.421
70
DAVČNI PRIHODKI
10.973.551
700 Davki na dohodek in dobiček
8.624.011
703 Davki na premoženje
2.013.240
704 Domači davki na blago in storitve
336.300
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.510.870
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.149.680
711 Takse in pristojbine
26.000
712 Globe in druge denarne kazni
51.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.600
714 Drugi nedavčni prihodki
1.282.090
72
KAPITALSKI PRIHODKI
759.900
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
9.900
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
750.000
73
PREJETE DONACIJE
13.250
730 Prejete donacije iz domačih virov 
13.250
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.743.206
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.056.667
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
4.686.539
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.411.576
40
TEKOČI ODHODKI
3.798.736
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
888.341
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
141.159
402 Izdatki za blago in storitve
2.602.336
403 Plačila domačih obresti
66.900
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
5.477.350
410 Subvencije
323.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.001.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
487.500
413 Drugi tekoči domači transferi
1.665.050
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.824.735
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.824.735
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
310.755
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
110.755
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
200.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–4.410.799
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.604.070
50
ZADOLŽEVANJE
1.604.070
500 Domače zadolževanje
1.604.070
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
597.100
55
ODPLAČILA DOLGA
597.100
550 Odplačila domačega dolga
597.100
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.403.829
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.006.970
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.410.799
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
3.403.829
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
Spremeni se 4. člen tako da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah,
2. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovem finančnem načrtu,
3. komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov,
4. turistična taksa, ki se nameni za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, ki so opredeljeni v 15. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
5. transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku,
6. prejeta sredstva iz evropskih skladov in drugih institucij, ki v proračunu niso načrtovana ali so načrtovana v premajhnem znesku.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.«
3. člen 
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 1.604.070 EUR, in sicer za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo in oskrbe z vodo ter komunalne dejavnosti.«
Dodajo šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 4.523.520 EUR, in sicer:
– za dolgoročno zadolžitev pri bankah do višine 4.139.520 EUR in
– za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti do 384.000 EUR,
če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..
Javno podjetje Snaga d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, največ do 192.000 EUR, in sicer:
– za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, največ do 192.000 EUR, in sicer:
– za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..«
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2018.
Št. 410-491/2016-4
Medvode, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti