Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018

Kazalo

2311. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, stran 7324.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ter Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 20. 4. 2015 in sprememb z dne 3. 4. 2017 je Senat FUDŠ na 13. korespondenčni seji dne 22. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo:
– diplom,
– potrdil o opravljenih vseh obveznostih po študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe ter
– potrdil o opravljenih drugih oblikah izobraževanja.
2. člen 
Fakulteta uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju, ki so javne listine:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Javne listine so tudi potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o diplomiranju, ki jih študentom ali diplomantom izda fakulteta.
Fakulteta izdaja potrdila, ki niso javne listine, o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
3. člen 
Diploma se izda po opravljenih vseh obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju, dimenzij 21 mm x 29,7 mm. V sredini zgornjega dela je na modri podlagi natisnjen znak Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v beli barvi.
Barva papirja, barva tiska in tipografija diplome in mape diplome sledi navodilom iz celostne grafične podobe (CGP) fakultete. V primeru uporabe materialov, kjer ni na voljo točno določena niansa barve, se izbere tista, ki je vizualno najbližja CGP.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Fakulteta jo izda v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
4. člen 
Fakulteta podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi), druge stopnje (magistrski študijski programi) in tretje stopnje (doktorski študijski programi).
5. člen 
Diploma vsebuje ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa, strokovni naslov, znanstveni naslov ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in podpis dekana/dekanje.
Diploma doktorskega študija vsebuje poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena tudi znanstveno področje, iz katerega je znanstveni naslov pridobljen.
6. člen 
Fakulteta izdaja potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje po opravljenih vseh obveznostih na študijskem programu za izpopolnjevanje.
Potrdilo o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje je javna listina. Glede oblike potrdila se uporablja 3. člen tega pravilnika, kot velja za diplomo.
Sestavni del potrdila o opravljenem izpopolnjevanju je »Priloga«. Fakulteta jo izda v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca so enake tistim, ki jih za prilogo k diplomi določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
7. člen 
Vse diplome in potrdila, ki jih izdaja fakulteta in so javne listine, so sestavljene v slovenščini.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome ter priloga, ki je sestavni del potrdila o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje, je sestavljena v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
8. člen 
Fakulteta izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, delavnice, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje: ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva, naslov programa izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, zaporedno številko, datum izdaje, žig fakultete ter podpis dekana, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
9. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih fakulteta vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
10. člen 
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi fakulteta, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom fakultete, s tem da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih podpisnikov zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan fakultete, na kateri je študij potekal, podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat fakultete. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
Pravila iz tega člena veljajo tudi glede izdaje dvojnika potrdila o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem pričetka veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 71/09 z dne 11. 9. 2009).
izr. prof. dr. Mateja Rek l.r.
Dekanja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti