Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018

Kazalo

2309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij, stran 7323.

  
Za izvrševanje 69.–85. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« nadomesti z besedilom »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije«.
2. člen 
V 3. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Delodajalec sofinanciranje uveljavlja z vlogo na javni razpis, ki ji priloži pogodbo o štipendiranju in dokazila o izpolnjevanju pogojev za štipendista, ki jih zahteva javni razpis. V pogodbi o štipendiranju mora biti določen datum izplačila mesečnih zneskov kadrovske štipendije. Če delodajalec uveljavlja sofinanciranje za štipendista na podlagi statusa iz tretje do šeste alineje prvega odstavka 12. člena zakona, priloži tudi dokazila, s katerimi dokazuje ta status (potrdilo o prijavi prebivanja, potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, dokazilo, da je vzdrževan družinski član itd.).«.
3. člen 
Peti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V šolskem ali študijskem letu, v katerem štipendist zaključi izobraževanje, se delodajalec in štipendist lahko dogovorita, da štipendistu ni treba opravljati delovne prakse.«.
4. člen 
Za 8. členom se doda novi 8.a, ki se glasi:
»8.a člen 
(dokazila delodajalca) 
»(1) Delodajalec mora skladu oziroma RRA predložiti soglasje, ki ga je podal k spremembi izobraževalnega programa štipendista oziroma k nadaljevanju izobraževanja štipendista v skladu s sedmim odstavkom 77. člena zakona.
(2) Če štipendist ne zaključi izobraževalnega programa v roku iz druge alineje 92. člena zakona, sklad oziroma RRA rok za zaključek podaljša za eno šolsko ali študijsko leto, če delodajalec z dokazili izkaže, da štipendist izobraževalnega programa ni pravočasno zaključil zaradi opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena zakona.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko ali študijsko leto 2018/2019.
Št. 0072-17/2018
Ljubljana, dne 19. junija 2018
EVA 2018-2611-0061
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti