Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018

Kazalo

1915. Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 5960.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji 28. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen 
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine (EŠD 30320) Prežganje – Cerkev sv. Marjete (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
Spomenik obsega nepremičnine: stavbo cerkve s pripadajočim zemljiščem na parcelah 1587 in 1588, obe katastrska občina 1778 Volavlje.
2. člen 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: cerkev sv. Marjete, pripisana deželnemu arhitektu Leopoldu Hofferju, pomembnemu stavbarju poznobaročnega razdobja, je ambientalno monumentalna poznobaročna stavba iz leta 1777 z bogato notranjo opremo, lesenimi oltarji in pomembnimi deli poznobaročnih kiparjev Antona Schwarzla in Petra Žiwobskega. Orgle so delo orglarja Petra Rumpla iz leta 1861, ki velja za najbolj plodovitega slovenskega orglarskega mojstra 19. stoletja.
Varovane sestavine spomenika so:
– prepoznavna prostorska pojavnost stavbe v celoti, njena namembnost, zunanjost in notranjost in
– vsa prvotno oblikovana notranja oprema: glavni oltar, oltar Sv. Marjete, levi oltar posvečen Materi Božji, desni oltar posvečen Sv. Lovrencu, prižnica in orgle (v nadaljnjem besedilu: notranja oprema).
3. člen 
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov skladno z varovanimi vrednotami spomenika in prvotnimi namembnostmi;
– podreditev vseh posegov v spomenik ohranjanju neokrnjenih izvirnih prvin zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi;
– prepoved spreminjanja varovanih elementov spomenika; če je spomenik ali njegov varovani del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja;
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov in
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru večjih posegov v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa ohranjanje in redno vzdrževanje prvotno zasnovane opreme v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenost (v barvi, legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti).
4. člen 
Vplivno območje spomenika obsega naslednje parcele v katastrski občini 1778 Volavlje: 1580/2, 1582/1, 1582/2, 1582/4, 1582/5, 1583/1, 1583/2, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589/2 in 1608.
Vplivno območje spomenika ima pomembno ambientalno vrednost v oblikovanju prostora zelenega pobočja pod spomenikom z značilnimi zgodovinsko pogojenimi objekti kot so župnišče, gospodarska objekta in kašča, vodnjak in kapelica.
5. člen 
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki prednostno upošteva javni interes in določa razmerje med odprtim prostorom in pozidavo.
6. člen 
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostopnost spomenika v obsegu, ki ne ogroža osnovnih funkcij ali varovanih sestavin spomenika.
7. člen 
Notranja oprema je sestavni del spomenika in se vpiše v inventarno knjigo.
Inventarno knjigo pripravi Muzej in galerije mesta Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: muzej) v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
Lastnik oziroma upravljavec spomenika ima pravico do brezplačnih nasvetov muzeja v zvezi z vzdrževanjem notranje opreme.
Obnovo notranje opreme je potrebno predhodno najaviti muzeju in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod).
8. člen 
Za vse posege v spomenik, razen če zakon določa drugače, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
9. člen 
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika lokalnega pomena na nepremičninah iz drugega odstavka 1. člena tega odloka in status njegovega vplivnega območja na nepremičninah iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
10. člen 
Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2280 in vrisane na topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka, hranita zavod in Mestna občina Ljubljana.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-2/2018-17
Ljubljana, dne 28. maja 2018
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost