Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1266. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec, stran 4261.

  
Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17 – v nadaljevanju: ZUJIK) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 12. aprila 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, ki delujejo na območju Občine Žalec (v nadaljevanju: občina) in jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja občina iz sredstev proračuna.
(2) V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje ljubiteljsko-kulturne dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu občine.
3. člen 
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika. Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
4. člen 
(1) Občinska uprava opravlja strokovna opravila za dodeljevanje sredstev kulturnim društvom ali ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: Zavod) opravlja strokovna dela za dodeljevanje sredstev kulturnim društvom, ter vsa strokovna opravila za Zvezo kulturnih društev Savinja Žalec na podlagi tega pravilnika po pooblastilu občine.
(2) Zveza kulturnih društev Savinja Žalec (v nadaljevanju: Zveza) preko Upravnega odbora potrjuje razvrstitev skupin v kategorije na podlagi pregleda poročil društev.
II. POGOJI 
5. člen 
(1) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo kulturna društva, ki so člani Zveze in so registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, in Zveza.
(2) Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– opravljajo dejavnost s področja kulture in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino (izjema so šolska kulturna društva, katerih člani ne plačujejo članarine in Zveza) in ostalo dokumentacijo, kot jo določa ZUJIK,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– vsako leto strokovni službi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov z zahtevanimi dokazili in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost na neprofitni osnovi,
– izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika.
6. člen 
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto v skladu z merili sofinancirala naslednje dejavnosti:
– redna dejavnost društev oziroma njihovih sekcij, ki zajemajo naslednje dejavnosti:
a) vokalna glasbena dejavnost,
b) instrumentalna glasbena dejavnost,
c) vokalno instrumentalna glasbena dejavnost,
d) dejavnost gledaliških in lutkovnih skupin,
e) literarna dejavnost,
f) dejavnost folklornih skupin,
g) dejavnost plesnih skupin in mažorete,
h) dejavnost likovnih skupin,
i) dejavnost šolskih kulturnih društev,
j) jubileji društev in skupin,
k) organizacija in izvedba prireditev ali projektov krajevnega pomena,
l) posebni dosežki skupin;
– status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture,
– redna dejavnost Zveze,
– redno vzdrževanje društvenih prostorov,
– investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.
III. POSTOPKI 
7. člen
(1) Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
(2) Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna ter pripravi letnega programa kulture.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost sredstev za posamezno področje dejavnosti po javnem razpisu,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo pooblaščene osebe za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti, ki so navedene v 6. členu tega pravilnika.
10. člen 
(1) Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 5. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
(2) Izvajalci, ki se prijavijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj!« na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
(3) Po preteku roka za oddajo prijav bo komisija obravnavala vloge.
11. člen 
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le vloge izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je petnajst dni.
12. člen 
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 6. oziroma 9. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo 4 člani:
– predstavnik občinske uprave,
– predstavnik JSKD OI Žalec,
– predstavnik Zavoda,
– predstavnik Zveze.
13. člen 
(1) Predlagatelje se o sofinanciranju programov obvesti v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije.
(2) Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višina in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.
(3) O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
14. člen 
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa.
15. člen 
(1) Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
(2) Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za vrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
(3) V kolikor občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
16. člen 
(1) Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba in so v času razpisa na voljo na spletni strani Občine Žalec in glavni pisarni Občine Žalec.
(2) Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI 
17. člen 
VOKALNA GLASBENA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo vokalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti vsako leto 2 samostojna koncerta,
– mora vsako leto opraviti 7 koncertnih ali priložnostnih nastopov,
– mora imeti pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti in širše,
– mora vsako leto pripraviti nov koncertni program (z izvedbo del, ki jih zbor izvaja prvič ali dela, ki jih minula tri leta ni izvajal),
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in biti predlagana za regijski ali državni nivo,
– se mora vsaki dve leti udeležiti vsaj enega tekmovanja ali festivala.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti vsako leto 1 samostojni koncert,
– mora vsako leto opraviti 5 koncertnih ali priložnostnih nastopov,
– mora imeti pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti in širše,
– vsako leto mora pripraviti koncertni program z najmanj 2/3 prvič predstavljenega programa (z izvedbo 2/3 del, ki jih zbor izvaja prvič ali dela, ki jih minula tri leta ni izvajal),
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in biti predlagana za regijski nivo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora imeti vsako leto 5 koncertnih ali priložnostnih nastopov,
– mora imeti pripravljen program za sokoncert na nivoju lokalne skupnosti in širše,
– mora pripraviti koncertni program z najmanj 1/3 prvič predstavljenega programa (z izvedbo 1/3 del, ki jih zbor izvaja prvič ali dela, ki jih minula tri leta ni izvajal),
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije:
– mora imeti vsako leto 4 koncertne ali priložnostne nastope,
– mora imeti pripravljen program za nastop na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako leto naučiti pet novih pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
18. člen 
(1) Vokalni skupini se na leto za vaje prizna največ 70 ur, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje 25 in več članov, ima korekcijski faktor 1,00 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 1.700 točk.
(3) Skupina, ki šteje 12 do 24 članov, ima korekcijski faktor 0,80 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 1.400 točk.
(4) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor 0,50 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 700 točk.
(5) Način izračuna točk:
Število točk za ure (70 ur x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (70 ur x 50 točk) x fV x fK + MS x fK 
19. člen 
Razvrstitev vokalnih skupin v kategorije se opravi na območnih pevskih revijah in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat letno.
20. člen 
INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo instrumentalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije mora:
– imeti vsako leto 2 samostojna koncerta s prvič predstavljenim programom (z izvedbo del, ki jih skupina izvaja prvič, ali del, ki jih skupina v zadnjih treh letih ni izvajala),
– igrati na vsaj 7 koncertnih ali priložnostnih nastopih,
– imeti pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti ali širše,
– se mora vsaki dve leti udeležiti primerjalnih prireditev, ki jih organizira Zveza slovenskih godb, kjer mora obdržati uvrstitev v kategorijo (velja za godbe),
– se vsako leto udeležiti srečanj v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD), kjer mora doseči kvaliteto regijskega ali državnega nivoja (velja za ostale instrumentalne skupine).
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora:
– imeti vsako leto 1 samostojni koncert z najmanj 2/3 prvič predstavljenega programa (z izvedbo 2/3 del, ki jih zbor izvaja prvič ali dela, ki jih minula tri leta ni izvajal),
– igrati na vsaj 5 koncertnih ali priložnostnih nastopih,
– imeti pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsaki dve leti udeležiti primerjalnih prireditev, ki jih organizira Zveza slovenskih godb, kjer mora obdržati uvrstitev v kategorijo (velja za godbe),
– se vsako leto udeležiti srečanj v organizaciji JSKD, kjer mora doseči kvaliteto regijskega nivoja (velja za ostale instrumentalne skupine).
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora:
– igrati na vsaj 5 koncertnih ali priložnostnih nastopih,
– imeti pripravljen program za nastop v kraju delovanja ali na področju lokalne skupnosti,
– se mora vsaki dve leti udeležiti primerjalnih prireditev, ki jih organizira Zveza slovenskih godb (velja za godbe),
– se vsako leto udeležiti srečanj v organizaciji JSKD (velja za ostale instrumentalne skupine).
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti v kraju delovanja ali izven njega vsaj 4 nastope na leto.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
21. člen 
(1) Instrumentalni skupini se na leto za vaje prizna največ 70 ur, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje 33 in več članov, ima korekcijski faktor 1,00 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 2.000 točk in dodatne materialne stroške v višini 800 točk.
(3) Skupina, ki šteje 20 do 32 članov, ima korekcijski faktor 0,80 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 1.500 točk in dodatne materialne stroške v višini 600 točk.
(4) Skupina, ki šteje 12 do 19 članov, ima korekcijski faktor 0,60 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 1.000 točk in dodatne materialne stroške v višini 400 točk.
(5) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor 0,50 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 500 točk.
(6) Kot dodatni materialni stroški se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve, substituti in se priznajo skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(7) Način izračuna točk:
Število točk za ure (70 ur x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) in dodatni materialni stroški (DMS) se skupini korigirajo samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (70 ur x 50 točk) x fV x fK + MS x fK + DMS x fK 
22. člen 
Razvrstitev instrumentalnih skupin v kategorije se opravi po primerjalnih prireditvah, ki jih organizira Zveza slovenskih godb oziroma JSKD in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat letno.
23. člen 
VOKALNO INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo vokalno-instrumentalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v eno kategorijo:
Skupina mora:
– opraviti v kraju delovanja vsaj 3 nastope na leto,
– izven kraja delovanja opraviti vsaj 3 nastope na leto,
– izvajati program pretežno nekomercialne narave (to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani za večino nastopov ne prejemajo plačila).
Za skupino, ki je razvrščena v to kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
24. člen 
(1) Vokalno-instrumentalni skupini se na leto za vaje prizna največ 35 ur, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje do 8 članov, ima korekcijski faktor 1,00 glede na velikost skupine. Materialni stroški se skupini ne priznajo.
(3) Način izračuna točk:
Število točk za ure (35 ur x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (35 ur x 50 točk) x fV x fK 
25. člen 
GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST
(1) Skupine, ki izvajajo gledališko in lutkovno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora vsaki 2 leti pripraviti 1 premierno predstavo z najmanj 5 ponovitvami,
– mora opraviti vsaj 3 priložnostne nastope (gledališki prizor v dolžini vsaj 15 minut, samostojni recital) na leto v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti,
– se mora vsaki dve leti udeležiti območne revije gledaliških ali lutkovnih skupin in dosegati kvaliteto regijskega nivoja.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora vsaki 2 leti pripraviti premiero enodejanke ali krajšega gledališkega oziroma lutkovnega dela z najmanj 4 ponovitvami,
– mora opraviti vsaj 3 priložnostne nastope (gledališki prizor v dolžini vsaj 15 minut, samostojni recital) na leto v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti,
– se mora vsaki dve leti udeležiti območne revije gledaliških ali lutkovnih skupin.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora vsaki 2 leti pripraviti premiero krajšega gledališkega/lutkovnega dela z najmanj 3 ponovitvami,
– mora opraviti vsaj 3 priložnostne nastope (gledališki prizor v dolžini vsaj 15 minut, samostojni recital) na leto v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti,
– se mora vsaki dve leti udeležiti območne revije gledaliških skupin.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti vsaj 3 priložnostne nastope (gledališki prizor v dolžini vsaj 15 minut, samostojni recital) na leto v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
(2) Vezna besedila, povezovanje prireditev se ne upoštevajo.
(3) Kriteriji veljajo tudi za muzikal.
26. člen 
(1) Gledališki oziroma lutkovni skupini se na leto za vaje prizna največ 70 ur, ki se ovrednotijo s 50 točkami in materialni stroški v višini 1.000 točk.
(2) Skupinam, ki pripravljajo krajše gledališke prizore, samostojne recitale oziroma krajše lutkovne prizore, se na leto prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 50 točkami in materialni stroški v višini 200 točk.
(3) Način izračuna točk:
Število točk za ure (70 ur x 50 točk) se skupini korigira s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Gledališka oziroma lutkovna skupina: št. točk = (70 ur x 50 točk) x fK + MS x fK
Krajši gledališki prizori, samostojni recitali, krajši lutkovni prizori:
št. točk = (20 ur x 50 točk) x fK + MS x fK 
27. člen 
Razvrstitev gledaliških skupin v kategorije se opravi na območnih revijah in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat letno.
28. člen 
LITERARNA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo literarno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora vsako leto izvesti vsaj 6 avtorskih literarnih prireditev (vodenje prireditev se ne upošteva),
– literarne prireditve, ki jih prireja, morajo biti avtorskega koncepta, v povezovanju z lokalnimi ali sorodnimi vseslovenskimi organizacijami in društvi,
– mora vsako leto predstaviti vsaj 3 literarne avtorje, ki izhajajo iz občine (v občini ali zunaj nje),
– mora vsako leto predstaviti vsaj 3 uveljavljene avtorje na literarni prireditvi, ki poteka lokalno,
– mora izvesti vsaj 3 literarne predstavitve zunaj občine,
– mora po dogovoru sodelovati na literarni prireditvi, če jo organizira JSKD OI Žalec.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora vsako leto izvesti vsaj 3 avtorske literarne prireditve (vodenje prireditev se ne upošteva),
– mora vsako leto predstaviti vsaj enega lokalnega literarnega avtorja (v občini ali zunaj nje),
– mora izvesti vsaj 2 literarni predstavitvi zunaj občine,
– mora po dogovoru sodelovati na literarni prireditvi, če jo organizira JSKD OI Žalec.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora vsako leto izvesti vsaj 2 avtorski literarni prireditvi (vodenje prireditev se ne upošteva),
– mora vsako leto predstaviti vsaj enega lokalnega literarnega avtorja (v občini ali zunaj nje).
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije:
– mora vsako leto izvesti vsaj 2 literarni prireditvi (vodenje prireditev se ne upošteva).
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
29. člen 
(1) Literarni skupini se na leto za vaje prizna največ 20 ur priprav, ki se ovrednotijo s 50 točkami, in priznajo materialni stroški v višini 500 točk.
(2) Način izračuna točk:
Število točk za priprave (20 ur x 50 točk) se skupini korigira s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (20 ur x 50 točk) x fK + MS x fK 
30. člen 
FOLKLORNA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo folklorno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora vsaki 2 leti pripraviti novo odrsko postavitev,
– mora imeti pripravljene 4 odrske postavitve za takojšnjo izvedbo,
– mora vsako leto pripraviti in izvesti 1 samostojno prireditev (celovečerni nastop),
– mora vsako leto izvesti vsaj 10 nastopov,
– se mora vsako leto udeležiti območnega srečanja odraslih folklornih skupin in doseči kvaliteto regijskega nivoja.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora vsaki 2 leti pripraviti 1 novo odrsko postavitev ali dopolniti že obstoječo,
– mora imeti pripravljene 3 odrske postavitve za takojšnjo izvedbo,
– mora vsako leto pripraviti in izvesti 1 samostojno prireditev (celovečerni nastop),
– mora vsako leto izvesti vsaj 8 nastopov,
– se mora vsako leto udeležiti območnega srečanja odraslih folklornih skupin.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora v obdobju vsakih 3 let pripraviti 1 novo odrsko postavitev ali dopolniti že obstoječo,
– mora imeti pripravljeni 2 odrski postavitvi za takojšnjo izvedbo,
– mora vsako leto pripraviti prireditev, ki je lahko izvedena v sodelovanju z drugo skupino,
– mora vsako leto opraviti vsaj 6 nastopov,
– se mora vsako leto udeležiti območnega srečanja odraslih folklornih skupin.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije:
– mora imeti pripravljeno 1 odrsko postavitev za takojšnjo izvedbo,
– mora vsako leto opraviti vsaj 5 nastopov.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
31. člen 
(1) Folklorni skupini se na leto za vaje prizna največ 70 ur, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje 16 in več plesalcev, ima korekcijski faktor 1,00 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 1.000 točk.
(3) Skupina, ki šteje manj kot 16 plesalcev, ima korekcijski faktor 0,80 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 800 točk.
(Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.)
(4) Način izračuna točk:
Število točk za ure (70 ur x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (70 ur x 50 točk) x fV x fK + MS x fK 
32. člen 
PLESNA DEJAVNOST IN MAŽORETE
Skupine, ki izvajajo plesno dejavnost in mažorete, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti pripravljene vsaj 4 plesne koreografije za takojšnjo izvedbo,
– mora vsako leto pripraviti samostojno plesno prireditev,
– mora vsako leto opraviti vsaj 6 priložnostnih nastopov v lokalnem okolju ali širše,
– se mora vsako leto udeležiti območnega srečanja plesnih skupin ter vsaki dve leti dosegati kvaliteto državnega srečanja plesnih skupin Slovenije oziroma se udeležiti predtekmovanj in vsaki dve leti dosegati kvaliteto državnega tekmovanja Mažoretne in twirling zveze Slovenije (velja za mažorete).
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti vsaj 3 plesne koreografije za takojšnjo izvedbo,
– mora vsako leto pripraviti samostojno plesno predstavo,
– mora vsako leto opraviti vsaj 4 priložnostne nastope v lokalnem okolju ali širše,
– se mora vsako leto udeležiti območnega srečanja plesnih skupin ter dosegati kvaliteto regijskega srečanja plesnih skupin Slovenije oziroma se udeležiti predtekmovanj in dosegati kvaliteto državnega tekmovanja Mažoretne in twirling zveze Slovenije (velja za mažorete).
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora imeti vsaj 2 plesni koreografiji za takojšnjo izvedbo,
– mora opraviti vsaj 3 nastope vsako leto v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti,
– se mora vsako leto udeležiti območnega srečanja plesnih skupin oziroma predtekmovanj Mažoretne in twirling zveze Slovenije (velja za mažorete).
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije:
– mora imeti vsaj 1 plesno koreografijo za takojšnjo izvedbo,
– mora opraviti vsaj 3 nastope vsako leto v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
33. člen 
(1) Plesni skupini in mažoretam se na leto za vaje prizna največ 50 ur, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje 10 in več članov, ima korekcijski faktor 1,00 glede na velikost skupine ter materialne stroške na leto v višini 1.000 točk in dodatne materialne stroške v višini 400 točk.
(3) Skupina, ki šteje manj kot 10 članov, ima korekcijski faktor 0,80 glede na velikost skupine ter materialne stroške na leto v višini 800 točk in dodatne materialne stroške v višini 200 točk.
(4) Kot dodatni materialni stroški se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve in se priznajo samo mažoretnim skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(5) Način izračuna točk:
Število točk za vaje (50 ur x 50 točko) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) in dodatni materialni stroški (DMS) se skupini korigirajo samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Plesna skupina: 
Št. točk = (50 ur x 50 točk) x fV x fK + MS x fK 
 
Mažorete: 
Št. točk = (50 ur x 50 točk) x fV x fK + MS x fK + DMS x fK 
34. člen 
Razvrstitev plesnih skupin in mažoret v kategorije se opravi na občinskih ali območnih revijah in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat letno.
35. člen 
LIKOVNA DEJAVNOST
(1) Skupine, ki izvajajo likovno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti vsako leto vsaj 4 skupinske razstave,
– člani morajo pripraviti letno vsaj 3 samostojne razstave,
– se mora udeležiti območne likovne kolonije, ki jo organizira JSKD,
– člani se morajo udeležiti strokovnih izobraževanj.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti vsako leto vsaj 2 skupinski razstavi,
– člani morajo pripraviti letno vsaj 1 samostojno razstavo,
– se mora udeležiti območne likovne kolonije, ki jo organizira JSKD,
– člani se morajo udeležiti strokovnih izobraževanj.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– člani morajo pripraviti letno 1 samostojno razstavo,
– mora organizirati vsaj 3 razstave drugih avtorjev v društvenih prostorih ali organizirati vsaj 3 likovne delavnice letno,
– člani se morajo udeležiti strokovnih izobraževanj.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije:
– mora organizirati vsaj 2 razstavi drugih avtorjev v društvenih prostorih ali organizirati vsaj 2 likovni delavnici letno.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
(2) Priprava scen za prireditve se ne upošteva.
36. člen 
(1) Likovni skupini se na leto za vaje prizna največ 50 ur, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje 10 in več članov, ima korekcijski faktor 1,00 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 1.000 točk.
(3) Skupina, ki šteje manj kot 10 članov, ima korekcijski faktor 0,80 glede na velikost skupine, ter materialne stroške na leto v višini 800 točk.
(4) Skupina v IV. kategoriji ima korekcijski faktor 1,00 glede na velikost skupine, ne glede na število članov, ter materialne stroške na leto v višini 1000 točk.
(5) Način izračuna točk:
Število točk za ure (50 ur x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (50 ur x 50 točk) x fV x fK + MS x fK 
37. člen 
Razvrstitev likovnih skupin se opravi po pregledu poročil o opravljenih aktivnostih in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat letno.
38. člen 
DEJAVNOST ŠOLSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
Za delovanje šolskega kulturnega društva se prizna:
Šoli, ki ima do 150 učencev, se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 500 točk.
Šoli, ki ima od 151 do 300 učencev, se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 1.000 točk.
Šoli, ki ima od 301 do 500 učencev, se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 1.500 točk.
Šoli, ki ima 501 učenca ali več, se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 2.000 točk.
39. člen 
JUBILEJI DRUŠTEV IN SKUPIN
Jubileji kulturnih društev in skupin v okviru društva se ovrednotijo od 10 let naprej s 500 točkami za vsako desetletno delovanje. Upoštevajo se obletnice, ki so mnogokratnik števila 10 ali 25.
40. člen 
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITEV ALI PROJEKTOV KRAJEVNEGA POMENA
(1) S 500 točkami se ovrednotijo proslave, ki jih organizira in izvede društvo v kraju ob kulturnem prazniku.
(2) S 500 točkami se ovrednoti prireditev krajevnega pomena ali tradicionalna prireditev, ki jo organizira in izvede društvo s svojim programom v kraju, na kateri sodeluje najmanj 5 nastopajočih skupin (iz lokalne skupnosti ali širše) iste dejavnosti. Priznata se največ 2 takšni prireditvi na leto.
41. člen 
POSEBNI DOSEŽKI SKUPIN
(1) Za posebne dosežke se skupinam v okviru društev za dosežene izjemne rezultate (1., 2., 3. mesto) na državnih in mednarodnih tekmovanjih v tujini prizna 1000 točk za posamezni dosežek.
(2) Za sodelovanje na mednarodnih festivalih v tujini se skupinam prizna 500 točk za posamezno udeležbo.
42. člen 
STATUS PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE
(1) Kulturna društva, ki imajo status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture, se jim prizna 300 točk.
43. člen 
REDNO DELOVANJE ZVEZE
Zvezi se za redno dejavnost priznajo točke za naslednje naloge:
– za izvedbo letne skupščine 3000 točk,
– za izvedbo postopka in podelitve priznanj Zveze 1000,
– za spominska darila društvom oziroma njihovim sekcijam ob obletnicah 200 točk na društvo oziroma sekcijo,
– za izvedbo letnega izobraževanja predsednikov društev 5000 točk.
44. člen 
REDNO VZDRŽEVANJE DRUŠTVENIH PROSTOROV
Vsakemu društvu se za tekoče vzdrževanje prostorov, ki služijo kulturni dejavnosti, prizna letno za vsak m2 1 točka. Razpolaganje s prostorom mora društvo dokazati z lastništvom ali s sklenjeno pogodbo o najemu oziroma koriščenju.
45. člen 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRUŠTVENIH PROSTOROV IN OPREME
(1) O investicijskem vzdrževanju opreme in prostorov, v katerih se izvaja kulturna dejavnost, odloča komisija na osnovi sredstev, ki so v ta namen razpoložljiva v občinskem proračunu, in na osnovi prispelih vlog na razpis oziroma poziv. Pri tem se upoštevajo dosedanja vlaganja in lastništvo prostorov oziroma sklenjene dolgoročne pogodbe za najmanj 10 let.
(2) Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodisi upravljajo z javno infrastrukturo na področju kulture ali pa javno kulturno infrastrukturo v celoti ali deloma trajneje najemajo, in tisti predlagatelji, ki neposredno ali posredno s kupljeno opremo omogočajo kakovostnejše in trajnejše delovanje nepridobitnih kulturnih organizacij. Prednostno bodo obravnavani nakupi tiste tehnološke opreme, ki je nujno potrebna za delovanje predlagatelja.
46. člen 
POROČANJE IN DOLŽNOSTI
(1) Vsako društvo poroča strokovni službi o delu dejavnosti društva na posebnih obrazcih. Poročilo odda dvakrat letno, prvič najkasneje do konca junija in drugič najkasneje do konca novembra. Poročilu morajo biti priložene vse zahtevane priloge, ki jih strokovna služba uporabi pri vrednotenju programov.
(2) Društvom se za redno dejavnost nakazujejo akontacije dotacij 4 x letno, skladno z razporeditvijo v kategorije.
(3) Šolskim kulturnim društvom se dotacije nakazujejo 2 x letno.
(4) Dotacije za redno vzdrževanje prostorov se nakazujejo 1 x letno.
(5) Dotacije za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme se nakazujejo po opravljenih investicijah.
(6) Vsako kulturno društvo izvede v dogovoru s strokovno službo občine oziroma Zavodom 2 neplačana nastopa letno za potrebe občinskih prireditev. Za en nastop se šteje izvedba iz rednega programa sekcije v dolžini 15–30 minut.
(7) Evidenco nastopov vodi Zavod.
47. člen 
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
48. člen 
ZAČASNO SOFINANCIRANJE
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPK se lahko programi kulture sofinancirajo na osnovi pogodbe o začasnem sofinanciranju. Pogodba se lahko sklene samo z izvajalci LPK, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Pogodba določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPK za tekoče koledarsko leto se že nakazana sredstva poračunajo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
49. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12).
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
50. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-04-0007/2017
Žalec, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost