Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, stran 4260.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 25. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 12. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 
1. člen 
1. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (v nadaljevanju – del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«).«
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»(1) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 138/2018 v marcu 2018.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena 
na enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
207.086,82
272.818,50
1,317
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
207.086,82
720.411,21
3,479
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
207.086,82
1.124.651,79
5,431
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
166.610,73
201.036,34
1,207
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
166.610,73
402.277,44
2,414
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
207.086,82
284.160,40
1,372
Javne površine
OBO_JP_1
207.086,82
418.897,50
2,023
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
3.424.253,18
(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):
 
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO NTPO
Vrsta opreme
Oznaka 
obračunskega območja
Neto tlorisna površina objektov 
[m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
105.174,51
272.818,50
2,594
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
105.174,51
720.411,21
6,850
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
105.174,51
1.124.651,79
10,693
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
90.308,66
201.036,34
2,226
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
90.308,66
402.277,44
4,454
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
105.174,51
284.160,40
2,702
Javne površine
OBO_JP_1
105.174,51
418.897,50
3,983
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
3.424.253,18
« 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2018
Žalec, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost