Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1264. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec, stran 4244.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 12. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Žalec določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
1. v proračunu Občine Žalec zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ;
2. načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi;
3. spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
1. športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS;
2. ZKŠT, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT Žalec);
3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ;
4. pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS;
5. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS;
6. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
7. občine in
8. zasebni športni delavci.
4. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja športnih programov, če izpolnjujejo pogoje:
1. imajo sedež v občini;
2. so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov;
3. izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje;
4. imajo za prijavljena športne programe/področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
– izvajajo športne programe, ki so predmet JR, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna Občine Žalec lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
1.2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
1.3. obštudijska športna dejavnost;
1.4. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
1.5. kakovostni šport;
1.6. vrhunski šport;
1.7. šport invalidov;
1.8. športna rekreacija;
1.9. šport starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
3.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
3.2. statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programom;
3.3. založništvo v športu;
3.4. znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
3.5. informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
5.1. športne prireditve;
5.2. javno obveščanje o športu;
5.3. športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
6. člen 
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje področja in programe športa, ki so v koledarskem letu v občini opredeljena kot javni interes občine in se sofinancirajo iz občinskih proračunskih sredstev v posameznem koledarskem letu.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
1. področja in športne programe, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna;
2. višino proračunskih sredstev za sofinanciranje LPŠ;
3. obseg in vrsto športnih programov in področij.
(3) Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov in področij so opredeljeni v LPŠ v skladu s 7. členom tega odloka.
(4) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave in strokovna služba ZKŠT Žalec.
(5) LPŠ sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju Zveze športnih društev Občine Žalec. Občinski svet lahko sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja športne zveze, če ga ta ne poda v roku enega meseca.
7. člen 
(merila za vrednotenje in izbor programov športa) 
(1) Podrobnejša opredelitev vseh področij in programov športa je podana v prilogi odloka »Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ v Občini Žalec«, ki vsebuje:
1. navedbo in opredelitev športnih področij in programov, v skladu z nacionalnim programom športa (v nadaljevanju: NPŠ);
2. predmet sofinanciranja (vsebina in namen);
3. obseg vrednotenja posameznih programov;
4. pogoje in merila za vrednotenje sofinanciranja posameznih programov.
(2) Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ so sestavni del tega odloka.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov.
(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(5) Naloge komisije so:
1. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije;
2. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog;
3. pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v odloku;
4. priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih/področjih;
5. pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih;
6. vodenje zapisnikov o svojem delu, priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(6) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja strokovni delavec Občine Žalec ali ZKŠT Žalec.
(7) Komisija za šport opravlja tudi spremljanje izvajanja LPŠ.
9. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana Občina Žalec izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
1. ime in naslov izvajalca razpisa;
2. pravno podlago za izvedbo JR;
3. predmet JR;
4. navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ) in meril;
5. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR;
6. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog;
8. datum in način odpiranja vlog;
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR;
10. navedbo kraja, časa in osebo, pooblaščeno za dajanje informacij o JR oziroma pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zanjo zaprosijo.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
1. razpisne obrazce;
2. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge;
3. informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, meril in kriterijev;
4. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina Žalec besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice vlog. Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga).
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
1. kraj in čas odpiranja prispelih vlog;
2. imena navzočih članov komisije;
3. naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja;
4. ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. Zapisnik komisije ni javen.
11. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od petnajst dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(odločba o izbiri) 
Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
13. člen 
(ugovor) 
(1) Če vlagatelj meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni po prejemu odločbe vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ.
(3) O pritožbi odloči župan v roku šestdeset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
14. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani Občine Žalec in ZKŠT Žalec.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ Občina Žalec kot naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti;
2. pravna osnova za sklenitev pogodbe;
3. vsebino in obseg dejavnosti;
4. čas realizacije dejavnosti;
5. višino dodeljenih sredstev;
6. terminski plan porabe sredstev;
7. način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov/področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja;
8. način nakazovanja sredstev izvajalcu;
9. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev;
10. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi;
11. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR;
12. druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
16. člen 
(predplačila) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvedbe LPŠ na podlagi JR se lahko izvajalci LPŠ sofinancirajo na podlagi pogodbe o dodelitvi akontacije sredstev za sofinanciranje izvajalcev LPŠ v Občini Žalec. Le-ta se lahko sklene samo z izvajalcem LPŠ-ja iz preteklega leta.
(2) Višina predplačila ne sme presegati 30 % vrednosti zneska pogodbe iz preteklega leta.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvedbe LPŠ na podlagi JR se nakazana sredstva poračunajo.
(4) V primeru nenamenske porabe sredstev morajo društva že prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program/področje v skladu z JR.
(2) O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov občini v pogodbenem roku predložiti:
1. vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov;
2. dokazila o namenski porabi sredstev, ki so bila pridobljena na podlagi JR;
3. izjavo o resničnosti podatkov.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
18. člen 
(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih določil) 
(1) V primeru, da je na podlagi nadzora ugotovljeno, da izvajalec programa ne izvaja v obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na JR in opredeljen v pogodbi, se lahko sorazmerno zniža višina odobrenih sredstev oziroma se zahteva vrnitev le-teh.
(2) Izvajalec programa mora le-te vrniti skupaj z zakonitimi obrestmi v proračun Občine Žalec:
1. če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev ali pa se ni izvedel odobreni program;
2. če prejemnik ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja strokovni delavec Občine Žalec ali ZKŠT Žalec.
19. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- tega pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki.
20. člen 
(strokovna usposobljenost) 
(1) V skladu s 46. členom Zakona o športu lahko strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost.
(2) Izvajalci LPŠ v Občini Žalec, ki nimajo ustreznega strokovnega kadra, morajo v skladu s tretjim odstavkom 92. člena Zakona o športu za izvajanje programov pridobiti ustrezen strokovni kader najkasneje do 24. 6. 2020.
(3) Po tem roku bodo vloge prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje LPŠ, ki ne bodo zagotavljali ustreznega strokovnega kadra za izvedbo prijavljenih programov, zavrnjene.
IV. PREHODNI DOLOČBI 
21. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 11/12).
22. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-01-0008/2017
Žalec, dne 12. aprila 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.
 

AAA Zlata odličnost